ބްރިކްސް- ޕްލަސް: ގްލޯބަލައިޒްކުރުމަށް އޮތް އެހެން ގޮތެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 109

ބްރިކްސް- ޕްލަސް: ގްލޯބަލައިޒްކުރުމަށް އޮތް އެހެން ގޮތެއް އިބްރާހީމް ސަލީމް ބްރެޒިލް، ރަޝިޔާ، އިންޑިއާ، ޗައިނާ އަދި ސައުތު އެފްރިކާ (BRICS) ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ބައިވެރިންނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާޒާރެވެ.  މިއީ ދުނިޔޭގައި  ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދުތައް ނުވަތަ ޤައުމުތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ސަރަޙައްދީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމަށް އެ ޤައުމުތަކުން އިސްނެގުމުގެ ނަތީޖާއެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޗައިނާއިން މިވަނީ ތަރައްޤީގެ އައު މުއައްސަސާތަކެއް ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އޭޝިއަން އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް…

ރެފިޔުޖީން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ހޯދައިދެނީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 206

ރެފިޔުޖީން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ހޯދައިދެނީ  އިބްރާހީމް ސަލީމް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 65.6 މިލިއަން މީހުން ގަދަބާރުން އަމިއްލަ ވަޒަނުން ބޭރުކޮށްލައި ރެފިޔުޖީންގެ ގޮތުގައި ތިބިކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރެފިޔުޖީ އެޖެންސީ އިން ހާމަކުރެއެވެ. މިބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރަށްދޫކޮށްފިލާފައިވާ މީހުންނާއި، ލިބެމުންދާ އަނިޔާއަށް ކެތްނުކުރެވިގެންދާ މީހުންނާއި، ފިތުނައާއި ފަސާދައިގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ހުރެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒަންދޫކޮށްދާ މީހުންނެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް އައު ޙަޔާތެއް ފެށުމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައި ރެފިޔުޖީންގެ…

ލޯޯބީގެ ކުލަތައް (14)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 324

ލޯބީގެ ކުލަތައް (14) ޙުސައިން ޢާމިރު ޙަޤީޤީ ލޯބި ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ޙަޤީޤަތަކީ މީހަކު ލޯބީގެ ޙާލަތުގައި ހުންނައިރު ތިލަފަތް ހަމަކޮށް ހަމަބުއްދީގައި ވުމަކީ އުނދަގޫކަމެއްކަމެވެ. ލޯބީގައިވާ މީހާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ވާނީ ހައްދުން ނައްޓައިފައެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރުވެސް އެހައި މަތިވާނެއެވެ. ގަންނަ ބިރުވެސް އެހައި ބޮޑުވާނެއެވެ. ލޯބި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހުންނަ ފޯރިވެސް ވަރަށް ގަދަވާނެވެ. ކަންކަމުގައި ހައްދުން ނައްޓައިފައި ހުންނަ މީހަކު ހަމަބުއްދީގައި ވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ދައްޗެވެ. ވިސްނުން ތޫނު، ބުއްދީގެ…

ޤައުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ތިބާ ވަޒަންކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 394

ޤައުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ތިބާ ވަޒަންކުރަނީ ކިހިނެއް؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް މީގެ ސަތޭކައެއްހައި އަހަރުގެ ކުރިން، ޤައުމު ހިނގަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ކަމަށް ބެލުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ދެ މިންގަނޑެކެވެ. އެއް މިންގަނޑަކީ ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް (ޖީ.ޑީ.ޕީ)، ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަދަދެވެ. ދެވަނަ މިންގަނޑަކީ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މީހުންގެ ރޭޓް (އަންއެމްޕްލޯއީމަންޓް ރޭޓް) އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާނަމަ، މިދެ މިންގަނޑުން ޤައުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަކަށް ނުފުދެއެވެ. ހަގީގަތުގަ މި ދެ މިންގަނޑުން…

ލޯބީގެ ކުލަތައް (13)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 509

ލޯބީގެ ކުލަތައް (13) ޙުސައިން ޢާމިރު ޙަޤީޤީ ލޯބި މިސާލުބަހެއްގައި ބުނެއެވެ. ވަޔާ ހެލިނުލާ ގަހެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ލޯބި ނުވަންނަ ހިތެއް ނުވާނެއެވެ. އެކެއްގެ ހިތް އަނެކެއްގެ ހިތާ ތަފާތުވާނެއެވެ. އެކިމީހުންގެ މޫނުވެސް ތަފާތުވާގޮތަށެވެ. ބައެއް ހިތަށް ލޯބި ވަދެ ތަޅުވާލައެވެ. ނަމަވެސް ލޯބީގެ ވިންދެއް ނުޖަހައެވެ. އެއީ ސޯބުތައް ނުހިނގާ ގަޑިއެއް ފަދައިންނެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތެޅުވިޔަސް ކައްޓެއް ނުހިނގާނެއެވެ. ގަޑިއެއް ނުޖަހާނެވެ. އަނެއްބައި ހިތަށް ލޯބި ވަދެ ތަޅުވާލުމުން މަޑުމަޑުން ފުފިލާނެއެވެ. ފިނިފެން މަލަކުން…

މެލޭސިއާއިން އައު ބަހެއް ހޯދައިފި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 246

(މިއީ އާފަތިސް އޮންލައިން އިން ނަގައިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.) މެލޭ ޖަޒީރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަހަވީން، އައު ބަހެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި ބަހަށް ކިޔާ ނަމަކީ “ޖެޑެކް” އެވެ. މިއީ މި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ބަޔަކަށް އެނގިފައި އޮތް ބަހެއް ނޫނެވެ. ޖެޑެކް ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 280 އެވެ. މިއީ އިހަށް ޕެރްގައު ކޯރުގެ އައްސޭރީގައި ދިރިއުުނު ބައެކެވެ. މިހާރު މި މީހުން ދިރިއުޅެނީ މެލޭސިއާގެ އުތުރުން، މި…

މާލޭގައި ބިނާކުރާ އެންމެ ބިޔަ ޢިމާރާތް: مسجدالسلطان سلمان بن عبدالعزيز

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 380

މާލޭގައި ބިނާކުރާ އެންމެ ބިޔަ ޢިމާރާތް: مسجدالسلطان سلمان بن عبدالعزيز ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ދިވެހިރާއްޖެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަން ފަހުން އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އުފެދިފައި އޮންނަނީ އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ މާތް ގުޅުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވާތީ ދިވެހީންނަށް އިސްލާމީ ޤައުތަކުން ކުރަނީ ވަރަށް މަތިވެރި އިޙުތިރާމެކެވެ. ޙިޖާރުކަރައަކީ )ފަހުން ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ( އަކީ ދިވެހީން ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަދަރުކުރާ ޤައުމެކެވެ. މާތްވެގެންވާ…

ލޯބީގެ ކުލަތައް (12)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 517

ލޯބީގެ ކުލަތައް (12) ޙުސައިން ޢާމިރު އަންހެނުން ދެކެވާ ލޯބި އަންހެނަކު ދެކެ ޙަޤީޤީ ލޯބިވާ ފިރިހެނަކަށް އިޙްސާސް ކުރެވޭނީ އެ އަންހެނާއަކީ އޭނާގެ ބައިވެރިއެއް ކަމުގައެވެ. ރައްޓެއްސެއްކަމުގައެވެ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހެއްކަމުގައެވެ. އޭނާ އެ އަންހެނާއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެއެވެ. އޭނާގެ ޙަޔާތުގައި އެ އަންހެނާގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ. އެ އަންހެނާއަށްޓަކައި ވަރަށްގިނަ ކަންކަމާއި ތަކެތި އޭނާ ޤުރުބާންކުރާނީ ހިތުން ރުހުމުންނެވެ. އެ އަންހެނާގެ ޝުޢޫރުތަކާއި އޭނާގެ ރުހުން އޭނާއަށް މުހިންމުވާނެއެވެ. ފުރާނަފަދައިން ލޯބިވާ އަންހެނަކު…

ލޯބީގެ ކުލަތައް (11)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 434

ލޯބީގެ ކުލަތައް (11) ޙުސައިން ޢާމިރު ފުރާނައިގެ ލޯބި މީހަކު ކާ މޭޒުދޮށުގައި އިށީނީ ކަމުގައި ބަލާށެވެ! މޭޒުމަތީގައި ތަފާތު ރަހަތަކާއި ކުލަތަކުގެ ކާނާ އެބަހުއްޓެވެ. ދެލޯ މަރައިގެން އިނދެ ދެ ހުނދުރި ފުރެންދެން ވަސް ބަލަނީއެވެ. މި ހުރިހާ ކާނާއެއްގެ ރަހަ ހުވަފެނުން ދެކެނީއެވެ. ދެން ދަނީ ކާމޭޒާ ދުރަށެވެ. ދެ އިނގިލިން ނޭފަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ އަތުގެ މުލައްދަނޑިން ދެކަންފަތްވެސް ބަންދުކޮށްގެންނެވެ. ދެން ޝަކުވާ ކުރަނީ ބަނޑުހައިކަމުގެ ވޭނާހުރެއެވެ. ހީވަނީ މި ބަނޑުހައި ކަމަކީވެސް…

ޑާވޮސް 2018 – ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންބޭފުޅުން ނެއް؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 129

ޑާވޮސް 2018 – ވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންބޭފުޅުން ނެއް؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް ދަ ވާރލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ 48 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 2018ގެ 23 ން 26 އަށް ޑާވޮސް –ކުލަސްޓަރ، ސްވިޒަރލޭންޑްގައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތުކުގެ އިސްވެރިންނާއި ފަންނާނުންނާއި މީޑިއާއި އެކަޑެމިކް އަދި ފަންނީ ފަރާތްތައް އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުވާ މުހިންމު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިއަހަރުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތީމަކީ “ކްރިއޭޓިންގ އަ ޝެއަރޑް ފިޔުޗަރ…