އައު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކިލާސް … ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 782

އައު އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކިލާސް … ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ އަޙްމަދު ޝާޒް (2018) ދިގު ޗުއްޓީއަކަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ދަރިވަރުންނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީއެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، މުދައްރިސުން މި އަހަރު އަލަށް ކުރަން ރާވާފައިވާ ކިތަންމެ ކަމެއް ހުންނާނެކަން ޔަޤީނެވެ. ކިޔަވައިދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުކުޅުތަކާއި، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފިލާވަޅުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އާ ހުނަރުތަކެވެ. ދަރިވަރުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިގަތުމާއި، އުނގެނުމަށް ރަނގަޅު ވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެވެ. ބަސްނާހާ ކުދިން ރަމަތަ…

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 4 ކަމެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 274

ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ 4 ކަމެއް އިބްރާހީމް ސަލީމް މުޖުތަމަޢުގައި ކޮރަޕްޝަން ސިފަކުރަނީ “ކެންސަރ”ގެ ގޮތުގައެވެ. މި ގޮތަށް ސިފަކުރުމުން އެއިން ދައްކުވައިދެނީ މުޖުތަމަޢަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެބަލި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް ޖެހުމުން އެބަލީގެ އަސަރު އެކިއެކި ސެލްތަކަށް ފެތުރިގެންގޮސް މުޅި މީހާގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެންދާ ފަދައިން މުޖުތަމަޢުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެގެންދެއެވެ. މިހެންކަމުން ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ ދުރާލާ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ކޮރަޕްޝަނުގެ ބަލި ޖެހެން ދިމާވާ ސަބަބު…

މާފު އެދި ދަންނަވަމެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 128

މާފު އެދި ދަންނަވަމެވެ! މި ސައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހު ސައިޓު ހުއްޓިފައިވާތީ، ކިޔުންތެރީންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. މައްސަލަ ދިމާވިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން އެކަން ހައްލުކުރެވޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދިޔައީމުއެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެހީތެރިކަމާއި މަދަދު ލިބުނު ވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް ވެސް މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރަމެވެ. މިފަހަރު ދިމާވިފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިޔަށް…

ކޮރަޕްޝަން، މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 128

ކޮރަޕްޝަން، މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟   އިބްރާހީމް ސަލީމް ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ނުކުޅެދެއެވެ. މިހެންދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބުމާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ރަގަޅު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ނުކުޅެދިފައިވުމެއެވެ. ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކުރަނީ އެންމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި މަޞްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް މުޖުތަމިޢުގެ އަގު ވެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވެއެވެ. މިއީ އިޤްތިޞަދީ ކުރިއެރުމަށާއި ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކަށްވެސް…

ބިޓްކޮއިން އަކީ ކޮބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 203

ބިޓްކޮއިން އަކީ ކޮބާ؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އެއްކަމަށްވާ ބިޓްކޮއިންއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ފައިސާ އެވެ. މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބިޓްކޮއިންގެ އަގު މިވަނީ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މި ގޮތުން 29 ނޮވެންބަރު 2017ގައި ބިޓްކޮއިން އަގު 11,000 (އެގާރަ ހާސް) ޑޮލަރަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. މިއަދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން…

ކުރީގެ ޅެންވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަވަހާރަ ވެއްޖެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1010

ކުރީގެ ޅެންވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަވަހާރަ ވެއްޖެ! ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ކުރީގެ ޅެންވެރިއެއްކަމުގައިވާ، ހ.ވައިލެޓްމީޑް އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ރަޙިމަހުﷲ) މިރޭ އައި.އެމް.އެޗް.ގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، 21 ޖޫން 1930 ގައެވެ. އަވަހާރަވީ އިރު އުމުރުފުޅަކީ، 87 އަހަރެވެ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޅެން ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ، އުމުރުފުޅުން 14 އަހަރުގައި މަދަރުސީ ދައުރުގައެވެ. . ޅެންވެރިކަމުގެ އިރުޝާދު ހޯއްދަވާފައިވަނީ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް…

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 72

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު އިބްރާހީމް ސަލީމް   ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުންނާ އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ގަވާއިދުން އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ހިސާބުތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތައް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. ސިސްޓަމިކް ރިކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން: ވިޔަފާރީގައި ހިނގާ ހުރިހާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި ރިކޯޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ގޮތަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ އިބްތިދާއީ މަގުސަދަކީ މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރިކޯޑުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު، އެ ތަކެތި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ މާލީ ބަޔާންތަކެއްގެ ސިފައިގައި…

[ޅެންވެރިޔާ-2017] ގެ މުއްދަތު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 342

[ޅެންވެރިޔާ-2017] ގެ މުއްދަތު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް! ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ އިދާރާ ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރު  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި، [ޅެންވެރިޔާ – 2017] މުބާރާތުގެ މުއްދަތު މި ހިންގާ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު [ޅެންވެރިޔާ – 2017] މުބާރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ، 30 މި ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ކުރީން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޅެން ލިބިފައި ނުވާތީ އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ…

ފްލައިންގ ޓެކްސީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 120

ފްލައިންގ ޓެކްސީ އިބްރާހީމް ސަލީމް މަގުމަތީގައި ކާރުބާރު ބޮޑުވެ ގިނަ ސަހަރުތަކުގައި ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ދިމާވެ މި ވަނީ، ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ތަފާތު ދިރާސާތައް ދަނީ ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރމްގައި ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (އޫ.އޭ.އީ) އިން ހާމަކުރި ސްޓެރެޓޭޖީން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އަދި އެންމެ އަޅައިގެން އެއްކަމަކީ “ފްލައިންގ ޓެކްސީ” ސްޓްރެޓެޖީއެވެ. ޔޫ.އޭ.އީ.ން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ޑްރޯނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް  weforum.org…

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ- ބީބީސީ ސާރވޭ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 129

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ- ބީބީސީ ސާރވޭ އިބްރާހީމް ސަލީމް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް އަދި ކޮންމެ 5 ފިރިހެނަކުން އެކަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ބީބީސީގެ ސާރވޭގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ސުވާލުކުރެވުނު އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 63 އިންސައްތަ މީހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރަކަށްވެފައިވާ 75 އިންސައްތައިގެ ފިރިހުންންވެސް އެކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް…