ޕާން ޕުޑިން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 215

ޕާން ޕުޑިން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: 6 ފޮތި ޕާންފޮތި 113 ގުރާމު ބަޓަރު މޭބިސްކަދުރު ކޮޅެއް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 3 ކުކުޅުބިސް ވެނީލާއެސެންސްފޮދެއް ކުޑަ ހަކުރުކޮޅެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް: ތަވައެއްގެ ތެރޭގައި ބަޓަރު އުގުޅުއްވާށެވެ. ދެން ތަވާގައި ޕާން ފޮއްޗެއް ބާއްވާށެވެ. ފޮތީގެ މަތީގައި ރަނގަޅަށް ބަޓަރު އުނގުޅުއްވައިލައްވާށެވެ. ފޮނި ރަހަލާވަރަށް ހަކުރު ކޮޅަކާއި މޭބިސްކަދުރު ކޮޅެއް ފޮތީގެ މައްޗަށް ބުރުއްސައިލައްވާށެވެ. އެފޮތީގެ މަތީގައި އެހެން ޕާން ފޮއްޗެއް ބާއްވަވާށެވެ. ކުރީ ފޮށްޗެކޭ…

ވަޅޯމަސް ” ކޭކު “

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 325

ވަޅޯމަސް ” ކޭކު “ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: ދެ ދަޅު މަސް 8 ކުދިފިޔާ ސައިސަމުސަލެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ތެޅި މިރުސް މޭޒުމަތީ ސަމުސަލެއްގެ ހުނި މޭޒުމަތީ ސަމުސަލެއްގެ ހަޑުލު ފުށް ކުޑަކުޑަ ފުޑި ލޮނުމެދުކޮޅެއް ކުޑަކުޑަ ފޮނިތޮށި ކޮޅަކާއި އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް ( މުގުރާފައި) 4 ކުކުޅުބިސް 1 ލުބޯ 150 ގުރާމު ގޮދަން ފުށް ހައްދަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ، ފިޔާކޮޅު ކުދިކޮށް ކޮށްޓަވާށެވެ. މަސްކޮޅާއި ފިޔާކޮޅާއި މިރުސްކޮޅާއި ހުނިކޮޅާއި ފުށްކޮޅު…

އައު ސިލްކު ރޯޑުން ޗައިނާއަށް ގޮންޖެހުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 249

އައު ސިލްކު ރޯޑުން ޗައިނާއަށް ގޮންޖެހުން  އިބްރާހީމް ސަލީމް ދަ އޭޝިއާ އެފްރިކާ ގްރޯތް ކޮރިޑޯރ (އޭ.އޭ.ޖީ.ސީ)ގެ ތަސައްވުރަކީ އިންޑިޔާ އާއި ޖަޕާން ގުޅިގެން ކުރިއެރުމުގެ ދޮރާއްޓެއްގެ ގޮތުގައި ސިނާއީ ނެޓްވާރކެއް އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަ ވާރލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ގުޅުމުގައި ހިމެނެނީ  އުތުރު އިރުމަތީ އޭޝިއާ އާއި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ އާއި ދެކުނު އޭޝިއާ އާއި އެފްރިކާ ހުރަސްކޮށް އިންޑޯ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދެވެ. މި ގުޅުމުގެ އަމާޒު ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑު…

އަލުވި ސުރުވާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 212

އަލުވި ސުރުވާ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: 500 ގުރާމު އަލުވި ބައި ލީޓަރު ފެން 125 ގްރާމް ގެރިކިރު 1 ބޮޑުފިޔާ 30 އެމް.އެލް. ސާގު 12 ފުށް އަސޭމިރުސް ލޮނު ކޮޅެއް ކައްކަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ، އަލުވިމައްޓަވައިގެން ފޮތިފޮތިކޮށްލައްވާށެވެ. ފިޔާކޮޅުވެސް ކޮއްޓަވާށެވެ. އަލުވިކޮޅާއި ފިޔާކޮޅު ގިތެޔޮފޮދެއްގައި ތެލުލައްވާށެވެ. ތެލުލައްވާނީ ކިރިޔާރަތްވެލާ ވަރަށެވެ. ތެލިބުރީގެ ތެރެޔަށް ފެންފޮދު އަޅުއްވާށެވެ. އަސޭމިރުސްކޮޅުވެސް އަޅުއްވައިލައްވާށެވެ. ލޮނުފޮދުވެސް ލައްވާށެވެ. ރަނގަޅަށް ކައްކަވާށެވެ.  ދެން އަލުވިތައް ތުނިފޮތިގަނޑަކަށް އަޅުއްވައިގެން ފެއްލަވާށެވެ.…

ކުކުޅު ސުރުވާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 271

ކުކުޅު ސުރުވާ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: 250 ގްރާމް ކަށިނެތް ކުކުޅު މަސް 1 ލީޓަރު ފެން ބައި ޖޯޑު ބޯކިރު 2 ސަމުސާ ކޮތަބިރި 1 ސަމުސާ ދިރި ވިލާތު ބަށި ދިޔަ ފޮދެއް 8 ކުދިފިޔާ 2 ލޮނުމެދު 1 އިންޗި އިގުރު ކުޑަކުޑަ ފޮނިތޮށި ކޮޅެއް ޖޯޑެއްގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި ލުނބޯ ހުތް ހިކަދިފަތް ކޮޅެއް ކައްކަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމައިން، ކުކުޅު ރަނގަޅަށް ނޮޅުއްވައި ދޮންނެވުމަށްފަހު ކޮށްޓަވާ ލައްވާށެވެ.…

މާކަނާ ކުޑަހުއްތު ދީދީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 251

މާކަނާ ކުޑަހުއްތު ދީދީ އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މާކަނާ ކުޑަހުއްތު ދީދީ (ކުޑަތުއްތު ދީދީ) އަކީ ރާއްޖޭގައި އުޅުއްވި ހަރުދަނާ ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. މަޝްހޫރު ކުރެހުންތެރިޔާ ސަރުދާރު ދޮން މަނިކަކީ ( ސަރުދާރު ދޮންބެ) އޭނާގެ ކާފަ ދަރިކަލެކެވެ. ހުއްތީދީ އަކީ ބުއްދިވެރިއެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމާމެދު ލުއި ގޮތަކަށް ވިސްނަވާ އުޅުއްވި ސަމާސާވެރި ފަލްސަފާވެރިއެކެވެ. ދުލަށް ފަސޭޔަކަށް ކުޑަތުއްތު ދީދީ ބަދަލުގައި ދިވެހިން ކިޔާއުޅެނީ ކުޑަހުއްތީދީއެވެ. އެހެން ކަމުން މިލިޔުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ އެނަމެވެ. ކުޑަހުއްތީދީގެ ރަން ދުވަސްވަރަކީ…

މަހު ސުރުވާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 204

މަހު ސުރުވާ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި؛ * 450 ގުރާމު މަސް 1 ލީޓަރު ފެން * މޭޒުމަތީ ސަމްސަލެއްގެ ގޮދަން ފުށް ނުވަތަ ޒުވާރި ފުށް * 1 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް  ( ރާޅު ) * ބޮޑުފިޔައެއް * 3 ލޮނުމެދު  (ޗިސްކޮށްފައި) * ކާށި ކިބައެއްގެ ބޯކިރު ކައްކަވާނެ ގޮތް؛ މަސް ރަނގަޅަށް ދޮންނެވުމަށްފަހު، ކުދިކޮށް ކޮށްޓަވާށެވެ. ތެއްއެއްގައި، ފެންފޮދު އުއްދަވާށެވެ. އޭގެތެރެޔަށް މަސްކޮޅު އަޅުއްވާށެވެ. ލޮނުލައްވަވާށެވެ. ކެކެމުން ދާއިރު ގަރު…

އައްޕަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 345

އައްޕަން އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި:  500 ގްރާމް  ހަނޑޫ ސައިސަމުސަލެއްގެ ބޭކިން ޕައުޑަރު ކާއްޓެއްގެ ފެން ކާއްޓެއްގެ ބޯކިރު ލޮނުފޮދެއް ފިއްސަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމައިން ހަނޑޫކޮޅު ރަނގަޅަށް ފުޑުއްވަވާށެވެ. ފުށާއި، ބޭކިންޕައުޑަރު ރަނގަޅަށް އެއްކުރައްވާށެވެ. މިއެއްކުރައްވާނީ ހެޔޮވަރުކާއްޓެއްގެ ފެންވެސް އަޅުއްވައިގެންނެވެ. އެއަށްފަހު، ތެއްޔަކަށް އަޅުއްވާފައި މަތިޖައްސަވާށެވެ. އެންމެ މަދުވެގެންވެސް 7 ގަޑި އިރު ވަންދެން އެހުރިގޮތަށް ބަހައްޓަވާށެވެ. ފުށްގަނޑު ތެރެޔަށް ބޯކިރުފޮދާއި، ކުޑަކުޑަ ލޮނުފޮދަކާއި އަޅުއްވައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކުރައްވާށެވެ. މަދުވެގެންވެ ގަޑިއެއްހާ އިރު ވަންދެން…

ގޮދަން ރޮށި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 236

ގޮދަން ރޮށި އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާ ތަކެތި: * 1 ކިލޯ ގޮދަން ފުށް * 250 ގުރާމު ގިތެޔޮ * ފިޔައެއްގެ ފެން * ލޮނުފޮދެއް * ކާށިކިބައެއްގެ ބޯކިރު ފިއްސަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމައިން ލޮނުފޮދެއް ޖައްސަވައިގެން އަދި ފިޔާފެންފޮދެއް އަޅުއްވައިގެން ފުށްގަނޑު މޮޑުއްވާށެވެ… ގިތެޔޮފޮދު މީރުކުރައްވާށެވެ. މޮޑުއްވާއިރު މޮޑުއްވާނީ މީރުކުރި ގިތެޔޮފޮދުން އެއްބައި އެއްކުރައްވައިގެންނެވެ. ރަނގަޅަށް މޮޑުއްވެވިއްޖެތޯއެވެ. ރޮށި ދަމާ އެއްޗެއްގައި ތުނިކޮށް ދަންމަވައިލައްވާށެވެ. މީރުކުރި ގިތެޔޮފޮދުން ގޮތެޔޮފޮދެއް އުގުޅުއްވަވައިލައްވައިގެން ރޮށިތައް އޮޅުއްވަވައިލައްވާށެވެ.…

ބޯހުނި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 263

ބޯހުނި

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ބޭނުންވާނެތަކެތި؛

250 ގްރާމް ހަނޑޫ،

ހެޔޮވަރުގެ ދެ ގަބުޅީގެ ހުނި،

ފޮނި ހެޔޮވާވަރަށް ހަކުރު.

ކައްކާނެގޮތް؛

ހަނޑޫ ކޮޅު ރަނގަޅަށް ފުޑުއްވާށެވެ. ދެން ގަބުޅި ހުންޏާއި، ފުށާއި، ރަހަ ހެޔޮވަރު ވާވަރަށް، ހަކުރު ތެއްޔަކަށް އަޅުއްވައިގެން އުނދުން މައްޗަށް އުއްދަވައިގެން މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓަވައިގެން ފެން ފޮދެއް އަޅުއްވައިގެން ކައްކަވާ ހިލުއްވާށެވެ. ހިލުއްވާނީ ގުޅަ ވެށޭ ވަރަށެވެ. ހިހީޫ ވުމުން ގުޅަވަށުއްވާށެވެ.

މިއީ، ކުރިން ދިވެހީން ވަރަށް ގިނަ ހަދާ ފޮނި ކާއެއްޗެކެވެ.