ރިހާކުރުބޮނޑި ފަތަފޮޅި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 309

ރިހާކުރުބޮނޑި ފަތަފޮޅި އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންތަކެތި؛ 1 ކިލޯ ހަނޑޫ 8 ރިހާކުރު ބޮނޑި 2 ކާށީގެ ހުނި 250 ގްރާމް ފިޔާ 10 ހިކި މިރުސް 4 ލުނބޯ 12 ރޯމިރުސް ލޮނު ފިއްސަވާނެގޮތް؛ ހަނޑޫ މުގުރުއްވާށެވެ. އެހެން ތަކެތި ފުޑުއްވާށެވެ. ދެން ފުށްގަނޑާ އެކު ފުޑުއްވި ތަކެތި ލުނބޯ ހުތާއި ލޮނު ޖައްސަވައިގެން މޮޑުއްވާށެވެ. ފެންވެސް ޖައްސަވައިގެން މޮޑުއްވާށެވެ. ކެކިލީމާ ރޯފިލާ ވަރުގެ ފެންފޮދެއް އަޅުއްވައިގެން ފުށްގަނޑު ތެއްޔެއްގައި ރޯފިލުވައި ލައްވަވާށެވެ. ރަނގަޅަށް ހައްލަވަމުން…

ހުނިހަކުރު ފަތަފޮޅި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 281

ހުނިހަކުރު ފަތަފޮޅި އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި؛ 250 ގްރާމު ހަނޑޫ 1 ޅަގަބުޅި ހަކުރު ރާނބާފަތް ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި ހައްދަވާނެގޮތް؛ އެންމެ ފުރަތަމަ ގަބުޅި ހިމުންކޮށް ގާނުއްވާށެވެ. ދެން ތެއްޔެއްގައި ނުވަތަ ތާހެއްގައި ގަބުޅި ހުންޏާ ހަކުރާ ރާނބާފަތާއި ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި އަޅުއްވައިގެން ފުލުގައި ހިފިޔަ ނުދީ ހައްލަވަމުން ގެންދަވާށެވެ. ހުނިކޮޅުގެ ކުލަ ކުޑަކޮށް ބަދަލުވުމުން އުނދުން މަތިން ބާލުއްވާށެވެ. ދެން ހަނޑޫކޮޅު ތެއްކޮށް ހުންނަ ގޮތަށް ހިމުން ކޮށް ފުޑުއްވާށެވެ. އެއަށް ފަހު ދިއްގާފަތް…

ޒީނާރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 228

ޒީނާރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި؛ 250 ގްރާމް ހަނޑޫ 2 ކުކުޅު ބިސް ކާއްޓެއްގެ ކިރު ހައްދަވާނެގޮތް؛ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނޑޫ ކޮޅު ހިމުންކޮށް ފުޑުއްވާށެވެ. ދެން ހަނޑޫފުށާއި ބޯކިރާ  އެއް ކުކުޅުބިސް އެއްކޮށް ގިރުއްވާށެވެ. ދެން ތާހެއްގައި ނުވަތަ ތަވައެއްގައި ކުކުޅު ބިސް އުނގުޅުއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު ގިރި ފުށްކޮޅު އަޅުއްވައިގެން މަތިން އެއްޗެއް ޖައްސަވައިގެން ފިއްސަވަމުން ގެންދަވާށެވެ. ބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނީ ބޯތަށްޓެއް ޖެއްސެވިއްޔާއެވެ. ރަހަ މީރު ކޮށްލެއްވުމަށް ބިސް އިތުރު ކޮށްލެއްވިދާނެއެވެ. ޒީނާރާ އެކު…

ޞިއްޙަތަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް ނިކަމެތިވެއެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 222

ޞިއްޙަތަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް ނިކަމެތިވެއެވެ! އިބްރާހީމް ސަލީމް ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ މަދުވެގެން ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަށް އަސާސީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފުރިހަމައަކަށް ނުލިބެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކާހުރެ ނިކަމެތިވެ ފަޤީރުކަން ތަޙައްމަލުކުރަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވާ ސަބަބަކީ އެމީހުންގެ އަތުގައިވާ ފައިސާ ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށް އަތްމަތި ހުސްވެގެން ދިއުމެވެ. އ.ދ.ގެ ހުރިހާ މެންބަރު ޤައުމުތަކުން ވަނީ ޔުނިވަރސަލް ހެލްތް ކަވަރޭޖް (ޔޫ.އެޗް.ސީ) 2030…

ބޮނޑިކޮޕީގެ ހިކިރިހަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

ބޮނޑިކޮޕީގެ ހިކިރިހަ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި؛ 500 ގްރާމް ބޮނޑިކޮޕީ 2 ސަމުސާ ދިރި 1 ސަމުސާ މަސްޓަޑު 1 ފިޔާ 3 ލޮނުމެދު 4 ރޯމިރުސް 3 ޓޮމާޓޯ 2 ސަމުސާ ތެޅި މިރުސް ލޮނު ބައި ސަމުސާ ރީދޫ ބައި ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ 30 ގްރާމް ކޮތަންބިރި ފަތް ހައްދަވާނެގޮތް؛ ފުރަތަމަ ބޮނޑިކޮޕީކޮޅު ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތިކޮށް ކޮއްޓަވާލައްވާށެވެ. ދެން ތަވަޔަކަށް ތެޔޮ ފޮދެއް އެޅުއްވަމުން ފަހު ހޫނު ވުމުން މަސްޓަޑް ކޮޅާއި…

ހަނޑުލުފުށު ފޮނި ބޯކިބާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 268

ހަނޑުލުފުށު ފޮނި ބޯކިބާ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި؛  1 ކިލޯ ހަނޑޫ  (ފުށް) ، ފުށާ އެއްވަރަށް ގަބުޅި ހުނި ( ގަބުޅި ހުނި އަޅާނީ ފުށުގެ ބަރު ދަނަކަށް ނޫނެވެ. ޖޯޑަކުން މިނެލައިގެން ފުށް ހުރި ވަރަކަށެވެ) ފޮނިރަހަ ލާވަރަށް ހަކުރު.  މާފެންފޮދެއް ހައްދަވާނެގޮތް؛ ހަނޑޫ ކޮޅު މުގުރުއްވާށެވެ. ދެން ގަބުޅި ގާނުއްވާށެވެ. ދެން ގަބުޅި އާއި ހަނޑޫ، މާފެންފޮދު  އަދި ހަކުރު މިކްސްޗަރަށް އަޅުއްވައިގެން ރަނގަޅަށް ހިމުން ކޮށްލައްވާށެވެ. މާފެން ފޮދެއް ނުލިބޭނަމަ…

ކުކުޅުބިހު ސަޓަނި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 324

ކުކުޅުބިހު ސަޓަނި އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި؛ 4 ކުކުޅު ބިސް ، 5 ރޯމިރުސް، ކާށި، 113 ގްރާމް ފިޔާ، 1 ލުނބޯ، ލޮނު, ހައްދަވާނެ ގޮތް؛ ފުރަތަމަ ބިސް ފެނު ކައްކަވާށެވެ.  ދެން ފޮތި ފޮއްޗަށް ކޮށްޓަވާލައްވާށެވެ. ފިޔާކޮޅު ނޮޅުއްވާށެވެ. ފިޔާކޮޅާއި މިރުސް ކޮޅު  ހުތާއި ލޮނާއި، ލައްވައިގެން މޮޑުއްވާށެވެ. އޭގެތެރެއަށް ކޮށާފައި ހުރި ބިސްކޮޅާއި ބޯކިރު ފޮދެއް އަޅުއްވައިގެން ސަމުސަލަކުން އެއްކޮށްލާށެވެ. ކިރުފޮދު އެޅުއްވިއަސް ދިޔާ ނުވާވަރަށް ބަހައްޓަވާށެވެ. މިއީ ރޯދަ…

ދަނޑިއަލުވި ބޯކިބާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 367

ދަނޑިއަލުވި ބޯކިބާ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި ؛ ދަނޑިއަލުވި ، ގަބުޅިހުނި، ހަކުރު، ހައްދަވާނެގޮތް؛ ދަނޑި އަލުވި ގާނުއްވާށެވެ. ( މިކްސްޗަރުން ހިމުން ކުރެއްވިޔަސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ.) ގޭނުއްވި ދަނޑިއަލުވީގެ ތިންބައި ހުންނަ ވަރަށް ގަބުޅި ހުނި އަޅުއްވާށެވެ. ދެބައި އެއްކުރައްވާއިރު ފޮނި ހެޔޮވަރުވާ ވަރަށް ހަކުރު އަޅުއްވައިގެން މޮޑުއްވާށެވެ. ދެން އަވަނުން ފިއްސަވާށެވެ. ނޯޓު؛ ދަނޑި އަލުވި ގޭނެއްވުމުން ތަފާތު ތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. ހަކުރަކީ އެކި ބޭފުޅުން އެކި ވަރަށް ބޭނުން ކުރައްވާ އެއްޗަކަށް ވާތީ…

ފޮނި ބިސްގަނޑު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 285

ފޮނި ބިސްގަނޑު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި؛  10 ކުކުޅު ބިސް. 450 ގ ހަކުރު. ކުޑަ ގިތެޔޮ ކޮޅެއް، ކާއްޓެއްގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައިގެ ބޯކިރު . އެއް އިންޗި ފޮނި ތޮށި، ހަތަރު ކާފޫރުތޮޅި، ހަތަރު ކަރަންފޫ، ބައި ސަމުސާ ތަކޫވަށް، އެއް ސަމުސާ ދަވިއްގަނދު ހައްދަވާނެ ގޮތް ؛  ހުރިހާ ތަކެތި މުގުރުއްވާށެވެ. މުގުރުއްވި އެތިން ކުޑައެތިކޮޅެއް ބެހެއްޓެވުމަށް ފަހު ދެން ހުރި ބައި ބިސްތަކުގެ ތެރެއަށް އެޅުއްވުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކުރަށް…

ރޯދަމަހާ ރޯއްޖާ: ސަންބޯސާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 217

ސަންބޯސާ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: ހަނޑޫ، ބޯކިރު، ވަޅޯމަސް، ފިޔާ، ލުނބޯހުތް، މިރުސް، ލޮނު، ތެޔޮ. ހައްދަވާނެ ގޮތް: އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނޑޫ ހިމުން ކޮށް ފުޑުއްވާށެވެ. އެއަށްފަހު ބޯކޮށް ފަތްގަނޑެއްގައި ޖައްސަވާށެވެ. ފެންއެއްޗެއް ކައްކަވަން އުއްދަވާށެވެ. ފެން އެތި ރަނގަޅަށް ކެކިގަތުމުން ފަތްގަނޑުގައި ޖެއްސެވި ފަތަފޮޅި ފެންއެތީގެ ތެރެޔަށް ލައްވަވާށެވެ. ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ރޯފިލުމަށް ފަހު ނަންގަވާށެވެ. އާވިން ވެސް މިގޮތަށް ރޯފިލުވައި ލެވިދާނެއެވެ. ދެން ބޯކިރު ޖައްސަވައިގެން ފުށްގަނޑު މޮޑުއްވާށެވެ. ބޯކިރު…