މެލޭސިއާއިން އައު ބަހެއް ހޯދައިފި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 246

(މިއީ އާފަތިސް އޮންލައިން އިން ނަގައިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.) މެލޭ ޖަޒީރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަހަވީން، އައު ބަހެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި ބަހަށް ކިޔާ ނަމަކީ “ޖެޑެކް” އެވެ. މިއީ މި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ބަޔަކަށް އެނގިފައި އޮތް ބަހެއް ނޫނެވެ. ޖެޑެކް ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 280 އެވެ. މިއީ އިހަށް ޕެރްގައު ކޯރުގެ އައްސޭރީގައި ދިރިއުުނު ބައެކެވެ. މިހާރު މި މީހުން ދިރިއުޅެނީ މެލޭސިއާގެ އުތުރުން، މި…

މާފު އެދި ދަންނަވަމެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 190

މާފު އެދި ދަންނަވަމެވެ! މި ސައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހު ސައިޓު ހުއްޓިފައިވާތީ، ކިޔުންތެރީންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ. މައްސަލަ ދިމާވިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން އެކަން ހައްލުކުރެވޭތޯ  އަޅުގަނޑުމެން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދިޔައީމުއެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކެއް އެހީތެރިކަމާއި މަދަދު ލިބުނު ވެސް މެއެވެ. އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަށް ވެސް މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރަމެވެ. މިފަހަރު ދިމާވިފަދަ މައްސަލައެއް ކުރިޔަށް…

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފަށާއި ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނަށް މަރުހަބާ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 189

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފަށާއި ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނަށް މަރުހަބާ!   ލިޔުންތެރިންގެ ސައިޓަށް ލިޔުއްވާ ދެ ބޭފުޅުންކަށް ގައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ، ގދ.ތިނަދޫ އަލިދޯދި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަފީފަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން އާންމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމެވެ.  ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ޅެންވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމެވެ. މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ލިޔުންތެރީންގެ ސައިޓުގެ…

“ޅެންވެރިޔާ 2017” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 394

“ޅެންވެރިޔާ 2017” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު  ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ އިދާރާ ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް  “ޅެންވެރިޔާ – 2017” ގެ ނަމުގައި  ޅެންމުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް، އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. މުބާރާތާބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ، 7774062 އާއެވެ. އެ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދު ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ. _______________________________ ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުން ހ. އާމުލީގެ، މާލެ “ޅެންވެރިޔާ – 2017” ގެ ގަވާއިދު…

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދެއްވާ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އިނާމު، ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ މެންބަރު، އޮނަރަބްލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމަށް!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 233

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދެއްވާ، ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް  ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ މެންބަރު، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، އޮނަރަބްލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމަށް! މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދެއްވާ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ، ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ މެންބަރު އަދި މިދިޔަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ، މ.އެންދެރިކުރި އޮނަރަބްލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް މި އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، އިނާމު ހަފުލާގެ ޚާއްސަ މެހުމާނު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ…

3 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވިއްޖެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 561

3 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވިއްޖެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ [ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމު] ގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވިއްޖެއެވެ. ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާނުކޮށްގެން ވެސް މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ކަމަށްވާތީ، ހިންގާ ކޮމިޓީ ހޮވިފައިވަނީ، ވޯޓު ލުމަކާ ނުލައެވެ. ނާއިބު ރައީސުންނާއި އިތުރު މެންބަރުންގެ މަގާމު ކުރިން ތަރުތީބު ކުރެވެނީ ވޯޓުގެ އަދަދުން ކަމަށް ވިޔަސް، މިފަހަރު ވޯޓުލާން ނުޖެހޭތީ، …

3 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މަދުވާ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 394

بسم الله الرحمن الرحيم ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުން       ހ.އާމުލީގެ، މާލެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މަދުވާ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން   މި ޖަމްޢިއްޔާގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް  ކުރިމަތިލުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ބައެއް މަގާމުތަކަށް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތި ލުމުން އެ މަގާމުތަކަށް މެންބަރުން ވަނީ ހޮވިފައެވެ. އެހެންކަމުން، ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލާފައި ނުވާ ތިރީގައި މިވާ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވައިލަމެވެ.  މެންބަރުން ހޮވަންޖެހޭ މަގާމުތައް:…

ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުން އެމް.އީ.ސީ.އަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 417

 ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުން އެމް.އީ.ސީ.އަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާ [ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުން] އޮޅުދޫކަރައިގައި ހުންނަ، މޯލްޑިވިއަން އެޑިޔުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދީނީ، ޢިލްމީ، އަދަބީ، ފޮތާއި މަޖައްލާގެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮތް ހިމެނެއެވެ. އެ ސެންޓަރަށް މިފޮތްތައް ހަވާލު ކުރެއްވީ، ކޮޅުނބުގައި ބޭއްވުނު އަދަބީ އިޑުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް، ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު އަދި މުއައްސިސެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް ރޯނުގޭ…

ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުން ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 732

  ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުން ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި އަދަބީ މުރާސިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިޔުންތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާ [ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުން] ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ހަދިޔާ ކުރެއްވި ފޮތްތަކުގެތެރޭގައި ދީނީ މަޢުލޫމާތުގެ ފޮތާއި ވާހަކަފޮތާއި ޅެން ފޮތާއި އަދަބީ މަޢުލޫމާތުގެ ފޮތާއި ލިޔުންތެރިޔާ މަޖައްލާގެ ބައެއް އަދަދުތައް ހިމެނެއެވެ. ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން މި ފޮތްތައް ހަދިޔާކުރެއްވީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެއް ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދެވެ. ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ، ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް…

ޝިޔާމްގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ: ”އިބުރާހިމްގެ ހުވަފެން” ނެރުއްވައިފި!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 440

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވާ ގ.ހުދުރުވާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް ލިޔުއްވި ފުރަތަމަ ވާހަކަ ފޮތް [އިބުރާހިމްގެ ހުވަފެން] ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ނެރުއްވައިފިއެވެ. ހ.ލޯޖެހިއާގޭގައި ބޭއްވުނު ކުޑަ ހަފުލާއެއްގައި އިބުރާހިމްގެ ހުވަފެން ނެރުއްވައިދެއްވީ، ޝިޔާމްގެ ލޮބުވެތި ބައްޕަ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދާއި މަންމަ އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ ޙަސަނެވެ. ޝިޔާމްގެ މި ވާހަކައަކީ، 2004 ވަނަ އަހަރު ކޮޅުމަޑުލަށް ކުރެއްވި ދަތުރެއްގައި އެ އަތޮޅުގެ ރަށަކުން ބައްދަލުވި ދެ މީހެއްގެ ހަޔާތުގެ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ…