ކޮރަޕްޝަން، މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 161

ކޮރަޕްޝަން، މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކީއްވެ؟   އިބްރާހީމް ސަލީމް ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ނުކުޅެދެއެވެ. މިހެންދިމާވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ނުލިބުމާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމުގައި ރަގަޅު ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ނުކުޅެދިފައިވުމެއެވެ. ސަރުކާރުން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކުރަނީ އެންމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި މަޞްލަހަތު އޮންނަ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިޤްތިޞާދަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް މުޖުތަމިޢުގެ އަގު ވެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން ދިމާވެއެވެ. މިއީ އިޤްތިޞަދީ ކުރިއެރުމަށާއި ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކަށްވެސް…

ބިޓްކޮއިން އަކީ ކޮބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 249

ބިޓްކޮއިން އަކީ ކޮބާ؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އެއްކަމަށްވާ ބިޓްކޮއިންއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ފައިސާ އެވެ. މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބިޓްކޮއިންގެ އަގު މިވަނީ ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މި ގޮތުން 29 ނޮވެންބަރު 2017ގައި ބިޓްކޮއިން އަގު 11,000 (އެގާރަ ހާސް) ޑޮލަރަށް ވަނީ އަރައިފައެވެ. މިއަދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޑިޖިޓަލް ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް ތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން…

ކުރީގެ ޅެންވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަވަހާރަ ވެއްޖެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1052

ކުރީގެ ޅެންވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އަވަހާރަ ވެއްޖެ! ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ކުރީގެ ޅެންވެރިއެއްކަމުގައިވާ، ހ.ވައިލެޓްމީޑް އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ރަޙިމަހުﷲ) މިރޭ އައި.އެމް.އެޗް.ގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ، 21 ޖޫން 1930 ގައެވެ. އަވަހާރަވީ އިރު އުމުރުފުޅަކީ، 87 އަހަރެވެ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ޅެން ހެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވަނީ، އުމުރުފުޅުން 14 އަހަރުގައި މަދަރުސީ ދައުރުގައެވެ. . ޅެންވެރިކަމުގެ އިރުޝާދު ހޯއްދަވާފައިވަނީ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް…

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 111

ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދު އިބްރާހީމް ސަލީމް   ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުންނާ އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ގަވާއިދުން އެކައުންޓް ބެލެހެއްޓުން ނުވަތަ ހިސާބުތައް ހަދައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތައް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ. ސިސްޓަމިކް ރިކޯޑްސް ބެލެހެއްޓުން: ވިޔަފާރީގައި ހިނގާ ހުރިހާ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ބަލަހައްޓައި ރިކޯޑުކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ގޮތަށް  ބެލެހެއްޓުމުގެ އިބްތިދާއީ މަގުސަދަކީ މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ރިކޯޑުތައް އެއްކުރުމަށްފަހު، އެ ތަކެތި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ މާލީ ބަޔާންތަކެއްގެ ސިފައިގައި…

[ޅެންވެރިޔާ-2017] ގެ މުއްދަތު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 373

[ޅެންވެރިޔާ-2017] ގެ މުއްދަތު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް! ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ އިދާރާ ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުން ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރު  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި، [ޅެންވެރިޔާ – 2017] މުބާރާތުގެ މުއްދަތު މި ހިންގާ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު [ޅެންވެރިޔާ – 2017] މުބާރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ، 30 މި ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ކުރީން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޅެން ލިބިފައި ނުވާތީ އެވެ. މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ…

ފްލައިންގ ޓެކްސީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 162

ފްލައިންގ ޓެކްސީ އިބްރާހީމް ސަލީމް މަގުމަތީގައި ކާރުބާރު ބޮޑުވެ ގިނަ ސަހަރުތަކުގައި ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ދިމާވެ މި ވަނީ، ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައެވެ. މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ތަފާތު ދިރާސާތައް ދަނީ ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންނެވެ. މި ގޮތުން ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރމްގައި ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (އޫ.އޭ.އީ) އިން ހާމަކުރި ސްޓެރެޓޭޖީން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އަދި އެންމެ އަޅައިގެން އެއްކަމަކީ “ފްލައިންގ ޓެކްސީ” ސްޓްރެޓެޖީއެވެ. ޔޫ.އޭ.އީ.ން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ޑްރޯނެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް  weforum.org…

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ- ބީބީސީ ސާރވޭ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 160

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ- ބީބީސީ ސާރވޭ އިބްރާހީމް ސަލީމް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަށް އަދި ކޮންމެ 5 ފިރިހެނަކުން އެކަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް ބީބީސީގެ ސާރވޭގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ސުވާލުކުރެވުނު އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 63 އިންސައްތަ މީހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރަކަށްވެފައިވާ 75 އިންސައްތައިގެ ފިރިހުންންވެސް އެކަން ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް…

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފަށާއި ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނަށް މަރުހަބާ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 166

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފަށާއި ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނަށް މަރުހަބާ!   ލިޔުންތެރިންގެ ސައިޓަށް ލިޔުއްވާ ދެ ބޭފުޅުންކަށް ގައުމީ އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ، ގދ.ތިނަދޫ އަލިދޯދި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަފީފަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން؛ ދިވެހި ޅެންވެރިކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން އާންމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމެވެ.  ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ޅެންވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ، ދިވެހި ބަހާއި އަދަބިއްޔާތުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމެވެ. މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ލިޔުންތެރީންގެ ސައިޓުގެ…

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 154

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ލިޔުންތެރީންގެ ގުޅުމުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށާއި

ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް،

ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސް ކުރަމެވެ.

 

އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށައި ގަންނަފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިންތީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 154

އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށައި ގަންނަފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިންތީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން  އިބްރާހީމް ސަލީމް ފާއިތުވި 25 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯ.އީ.ސީ.ޑީ.) ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ މެދުގައި މި އަދު މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި މިންތީގެ ފަރަގު ކުޑަވެފައިވީނަމަވެސް، އަންހެނުން އަލަށް ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމުގައި ތަމްސީލުކުރާ މިންވަރު ދަށެވެ. ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނާއި އޯ.އީ.ސީ.ޑީ.ގެ އައު ރިޕޯޓު “ދަ މިސިންގ އޮންޓަރޕްރިނިއަރސް 2017” އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ނިސްބަތް އަންހެނުންނަށްވުރެ…