ޗައިނާއާ ބެހޭ 7 ވާހަކަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 286

ޗައިނާއާ ބެހޭ 7 ވާހަކަ އިބްރާހީމް ސަލީމް މިއީ ޗައިނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ވާރލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ 7 ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ 7 ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ: ޗައިނާއިން އަމިއްލަ ވިލާ އުފެއްދުން: ފެން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ މޫސުމީ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށެވެ. މޫސުމް ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ އައު ނިޒާމަކީ ފިއުލް އަންދާ ނެޓްވާރކެއް ޓިބެޓްގެ އުސް ފަރުބަދުތަކުގެ މަތީގައި ޤާއިމުކޮށްގެން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. މި…

އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދުގެ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 349

އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދުގެ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރު ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ދިވެހިޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ އެންމެ ފަރި އެއް މާކަމުގައިވާ މ.ބަގީޗާގޭ އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދުގެ ދެމިއޮތުމުގެ ޢަލަމަށް ދަތުރުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަނާގެ ހަނދާނުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ތައުޒިޔާގެ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރެއް ހުޅުއްވައިފިއެވެ. މި ދަފުތަރު ހުޅުވުމަށް މިއަދު ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފު ކުރައްވަމުން އެކެޑަމީ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލާ ރާފިޢާ ޢަބްދުލްޤާދިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދުގެ އަދަބީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.…

“ދޮން” ދަރީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 363

“ދޮން” ދަރީން ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ނޯޓު: މިލިޔުން ނަގައިފައި ވަނީ “އިކޮނޮމިސްޓް” މަޖައްލާގެ މިހިނގާ ހަފުތާގެ(7 ން 13އެޕރީލަށް) އަދަދުންނެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ބުރެކެޓެއްގެ ތެރޭގައި ލިޔެފައި އެވަނީ ކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ތަރުޖަމާކުރި މީހާ އިތުރުކޮށްލި މައުލޫމާތެވެ. _______________________________ އިންޑިއާ މީހުންގެ އަސްލާ ބެހޭ ގޮތުން ހޯދުނު އައު ހޯދުންތައް އިހުގެ ތިއަރީތަކަށް ފައިން އަރައިފި އެވެ. މީގެ ދޮޅު ގަރުނެއް ކުރިން ބަހުގެ އިލްމުވެރިން ދުނިޔޭގެ އައު ޗާޓެއް ކުރެހި…

ޖިންސީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ ފެތުރެނީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 422

ޖިންސީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނުރައްކާ ފެތުރެނީ އިބްރާހީމް ސަލީމް އެކި ކުލަކުލައިން ދިރުން އައިސްފައިވާ ކޮލަމްބިއާގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ކާރޓަޖެނާ ޑި އިންޑިއާސްގެ ހިންގައިމު މާހައުލު ރޭވުމުން ކަޅު އަނދިރި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ދަނޑަކަށް ބަދަލުވެގެންދެއެވެ. އެތަނުގައި ހިނގަމުންދާ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ބާތަކާއި ނެށުމުގެ ތަޅުންތަކާއި މިޔުޒިކާ އަދި ރޭގަނޑުގެ ޕާޓީތަކުން ފޮރުވިފައިވާ އަނދިރިކަމެއް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. މިތަން ވަނީ އެތަކެއް ޖިންސީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ މާހައުލަކަށެވެ. މި ސަހަރުގެ ފާރުތަކުގެ ދިގު ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، ކަސްބީ އަންހެނުންތައް ކެތްތެރިކަމާއެކު އާދައިގެ…

ބްރިކްސް- ޕްލަސް: ގްލޯބަލައިޒްކުރުމަށް އޮތް އެހެން ގޮތެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 279

ބްރިކްސް- ޕްލަސް: ގްލޯބަލައިޒްކުރުމަށް އޮތް އެހެން ގޮތެއް އިބްރާހީމް ސަލީމް ބްރެޒިލް، ރަޝިޔާ، އިންޑިއާ، ޗައިނާ އަދި ސައުތު އެފްރިކާ (BRICS) ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ބައިވެރިންނަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބާޒާރެވެ.  މިއީ ދުނިޔޭގައި  ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދުތައް ނުވަތަ ޤައުމުތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ސަރަޙައްދީ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމަށް އެ ޤައުމުތަކުން އިސްނެގުމުގެ ނަތީޖާއެކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޗައިނާއިން މިވަނީ ތަރައްޤީގެ އައު މުއައްސަސާތަކެއް ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އޭޝިއަން އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް…

ރެފިޔުޖީން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ހޯދައިދެނީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 294

ރެފިޔުޖީން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ހޯދައިދެނީ  އިބްރާހީމް ސަލީމް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 65.6 މިލިއަން މީހުން ގަދަބާރުން އަމިއްލަ ވަޒަނުން ބޭރުކޮށްލައި ރެފިޔުޖީންގެ ގޮތުގައި ތިބިކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ރެފިޔުޖީ އެޖެންސީ އިން ހާމަކުރެއެވެ. މިބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރަށްދޫކޮށްފިލާފައިވާ މީހުންނާއި، ލިބެމުންދާ އަނިޔާއަށް ކެތްނުކުރެވިގެންދާ މީހުންނާއި، ފިތުނައާއި ފަސާދައިގެ ސަބަބުން ރަށުގައި ހުރެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒަންދޫކޮށްދާ މީހުންނެވެ. އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް އައު ޙަޔާތެއް ފެށުމުގެ ފޮނި އުއްމީދުގައި ރެފިޔުޖީންގެ…

ލޯޯބީގެ ކުލަތައް (14)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 421

ލޯބީގެ ކުލަތައް (14) ޙުސައިން ޢާމިރު ޙަޤީޤީ ލޯބި ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވާނެ ޙަޤީޤަތަކީ މީހަކު ލޯބީގެ ޙާލަތުގައި ހުންނައިރު ތިލަފަތް ހަމަކޮށް ހަމަބުއްދީގައި ވުމަކީ އުނދަގޫކަމެއްކަމެވެ. ލޯބީގައިވާ މީހާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ވާނީ ހައްދުން ނައްޓައިފައެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާ އިތުބާރުވެސް އެހައި މަތިވާނެއެވެ. ގަންނަ ބިރުވެސް އެހައި ބޮޑުވާނެއެވެ. ލޯބި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހުންނަ ފޯރިވެސް ވަރަށް ގަދަވާނެވެ. ކަންކަމުގައި ހައްދުން ނައްޓައިފައި ހުންނަ މީހަކު ހަމަބުއްދީގައި ވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ދައްޗެވެ. ވިސްނުން ތޫނު، ބުއްދީގެ…

ޤައުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ތިބާ ވަޒަންކުރަނީ ކިހިނެއް؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 503

ޤައުމުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ތިބާ ވަޒަންކުރަނީ ކިހިނެއް؟ އިބްރާހީމް ސަލީމް މީގެ ސަތޭކައެއްހައި އަހަރުގެ ކުރިން، ޤައުމު ހިނގަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރަނގަޅަށް ކަމަށް ބެލުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ދެ މިންގަނޑެކެވެ. އެއް މިންގަނޑަކީ ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް (ޖީ.ޑީ.ޕީ)، ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ އަދަދެވެ. ދެވަނަ މިންގަނޑަކީ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މީހުންގެ ރޭޓް (އަންއެމްޕްލޯއީމަންޓް ރޭޓް) އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަލާނަމަ، މިދެ މިންގަނޑުން ޤައުމުގެ ހާލަތު ވަޒަންކުރުމަކަށް ނުފުދެއެވެ. ހަގީގަތުގަ މި ދެ މިންގަނޑުން…

ލޯބީގެ ކުލަތައް (13)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 590

ލޯބީގެ ކުލަތައް (13) ޙުސައިން ޢާމިރު ޙަޤީޤީ ލޯބި މިސާލުބަހެއްގައި ބުނެއެވެ. ވަޔާ ހެލިނުލާ ގަހެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ލޯބި ނުވަންނަ ހިތެއް ނުވާނެއެވެ. އެކެއްގެ ހިތް އަނެކެއްގެ ހިތާ ތަފާތުވާނެއެވެ. އެކިމީހުންގެ މޫނުވެސް ތަފާތުވާގޮތަށެވެ. ބައެއް ހިތަށް ލޯބި ވަދެ ތަޅުވާލައެވެ. ނަމަވެސް ލޯބީގެ ވިންދެއް ނުޖަހައެވެ. އެއީ ސޯބުތައް ނުހިނގާ ގަޑިއެއް ފަދައިންނެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތެޅުވިޔަސް ކައްޓެއް ނުހިނގާނެއެވެ. ގަޑިއެއް ނުޖަހާނެވެ. އަނެއްބައި ހިތަށް ލޯބި ވަދެ ތަޅުވާލުމުން މަޑުމަޑުން ފުފިލާނެއެވެ. ފިނިފެން މަލަކުން…

މެލޭސިއާއިން އައު ބަހެއް ހޯދައިފި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 331

(މިއީ އާފަތިސް އޮންލައިން އިން ނަގައިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.) މެލޭ ޖަޒީރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަހަވީން، އައު ބަހެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި ބަހަށް ކިޔާ ނަމަކީ “ޖެޑެކް” އެވެ. މިއީ މި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން ބަޔަކަށް އެނގިފައި އޮތް ބަހެއް ނޫނެވެ. ޖެޑެކް ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 280 އެވެ. މިއީ އިހަށް ޕެރްގައު ކޯރުގެ އައްސޭރީގައި ދިރިއުުނު ބައެކެވެ. މިހާރު މި މީހުން ދިރިއުޅެނީ މެލޭސިއާގެ އުތުރުން، މި…