އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާއި އޭގެ ޙުދޫދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 335

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާއި އޭގެ ޙުދޫދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނީ ޙަޔާތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވޭތުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ އުޞޫލުތަކަކާއި ހަމަތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާ ދީނެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އަމާޒު ކަނޑައެޅުމުގައި، އެމީހެއް ދިރިއުޅޭ މުޖްތަމައުގެ އިގްތިޞާދީ އޮނިގަނޑަކީ ރަނގަޅަށް މަސަތްކަތް ކުރާ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ވަސީލަތްތަކާއި، މުދާ ހޯދައި ބަދަލުކުމުގައި ރަނގަޅު އިގްތިޞާދެއްގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމުންނެވެ. މި ދެންނެވި ފަދަ އިޤްތިޞާދީ…

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 225

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަކީ މުއްސަންޖެއް ހެއްޔެވެ. މި ސުވާލު އަމިއްލަ ނަފުސާ ކޮށްލަބަލާށެވެ. ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ނޫނެކެވެ. މުއްސައްޖެއްނޫނެވެ. ލިބޭ މުސާރައިން ދެކޮޅެއް ނުޖެހެއެވެ. އިންތިހާއަށް ކުލިބޮޑެވެ. ބިލުތަކާއި ގޭތެރޭގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ސުކޫލާއި ޓިއުޝަނާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަދަރުތައްވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މިއީ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ދަތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޚަރުދުބޮޑު ފަޤީރު ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިއީ ތިބާފަދަ އެތައް ބައެއްގެ ވިސްނުމާއި އިޙްސާސްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ދޮގެއްތޯއެވެ. މި…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -3

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -3 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އެދުވަސްވަރު ޖީލާނާއި ބަޣުދާދާ ދެމެދު އާދަވެގެން ޤާފިލާތައް ދަތުރުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އަބްދުލްޤާދިރު ޖިލާނީގެ މައިކަނބަލުން އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުން ދަތުރުވެރީންގެ ޤާފިލާއެއްގައި ބަޣުދާދަށް ފޮނުއްވަން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. އަބްދުލްޤާދިރު ޖިލާނީގެ މައިކަނބަލުން އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުންނަށް ސާޅީސް ދީނާރު ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅުގެ އެތެރޭ ޖީބަކަށް ސާޅިސް ދީނާރު ލައްވައި ފައްސަވައިދެއްވިއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެދުވަސްވަރު މަގުފޭރޭމީހުންގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ދަތުރުއެރެހެއްޓެވި އިރު ދަރިކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވިއެވެ. ” ދަރިފުޅާއެވެ.…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -2

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 192

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -2 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ނަފުސިއްޔާތުގެ މާހިރުންކުރެ ބައެއް ބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ހަ އަހަރު ފުރޭއިރު އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ ނުވަދިހައިންސައްތަ ހުންނާނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ. މަޝްހޫރު ޙާދިޘާއެކެވެ. އަންހެނެއް އޭނާގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ނަޕޯލިޔަންގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. “މިކުއްޖާ ތަރުބިޔަތު ކޮށްދެއްވާށެވެ. ނުވަތަ ތަރްބިޔަތުކުރާނެ ގޮތުގެ ރަނގަޅު ބުއްދިޔެއް ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ.” ނަޕޯލިޔަން އެއަންހެންމީހާ އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ” ތިޔަ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟” އެއަންހެންމީހާ ދެންނެވިއެވެ.…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 210

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު (1) ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ތަރްބިޔަތުގެ މަޤްޞަދަކީ ޞާލިޙު އިންސާނަކު އުފެއްދުމެވެ. ހަމައެކަނި ވަކި ދައުލަތެއްގެ ރަނގަޅު ރަށްވެއްސަކު އުފެއްދުމެއްނޫނެވެ. ވަކި ޚާއްޞަ ޤައުމެއްގެ ބޭނުންތެރި ފަރުދަކު ބިނާކުރުމެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. ތަރްބިޔަތަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ލާބައާއި މަންފާ ކުރާ ފަދަ އިންސާނަކު ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ވަޒަނާއި، ދިރިއުޅޭތަނާއި، ކުލައާއި، ނަސްލާއި، ބަހުގެ ޢަޞަބިއްޔަތުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ލިބިހުރި އިންސާނަކު އުފެއްދުމެވެ. ފުރިހަމަ ޚަޞީލަތްތަކެއްގެ ވެރިޔަކު ތައްޔާރުކުމެވެ. މާތް ﷲގެ…

މި ފޮތުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 300

މި ފޮތުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަޙްމަދު ޝާޒް (2017) އިހު މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤުބޫލު ފޮތެކެވެ. ފޮތުގެ ބޭނުންތައް ގިނަވެފައި ތަފާތެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ކަންތައްތަކުގައްޔާއި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައިވެސް މި ފޮތުގެ ބޭނުން ހިފައި އުޅެތެވެ. ކުޑަކުދީން ނިންދަވަން އުނދަގޫނަމަ އެ ކުއްޖަކު ބޯއަޅާ ބާލީހުގެ ދަށަށް މި ފޮތް ލުމުން ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ކުއްޖަކު ނިދާކަމަށްވެއެވެ. ބަލިތަކާއި މުޞީބާތްތަކުން މިންޖުވުމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިގަތުމަށާއި، ސިހުރު ހާހޫރަޔާއި، ޝައިޠާނީ އުނދަގޫތަކާއި، ޣަރަޤުވުމާއި، އަލިފާން ހިފުމާއި،…

ރަތްގަނޑު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

ރަތްގަނޑު ޢަލީ ޚާލިދު އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިރު ޓްރަކްޓަރަށް ކިޔަނީ ރަތްގަނޑެވެ. އެހެން ކިޔަނީ އޭރު ޓްރަކްޓަރު އޮންނަނީ ރަތް ކުލައިގައި ކަމަށްވާތީ އެވެ. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން އެއީ 1970ގެ ފަހުކޮޅެވެ. އެދުވަސްވަރު މާލެ ތެރޭ މާގިނައިން އިންޖީނު ލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސެއް ނޫޅެ އެވެ. އެދުވަސްވަރު މިރަތްގަނޑުގެ އިންޖީނުގެ އަޑު އިވޭ އިރަށް ވަރަށް ބާރަށް ރަތްގަނޑެކޭ ކިޔަމުން ދޮރާށި ދޮށަށް ނުކުމެ ބަލަން ހުންނަމެވެ. ރަތްގަނޑު ގޮސް ކޮންމެވެސް ގޯޅިއެއް އަޅައިގެން އޮބާލަންދެން ބަލަން…

ގޯހީ މަގުތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 455

 ގޯހީ މަގުތޯއެވެ؟ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ފަތިސް ނަމާދު ކޮށްލައިގެން އަނެއްކައިވެސް އޮށޯވެލީ އެވެ. ނިދައިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެފައި ހޭލެވުނީ އާދައިގެ މަތިން ހޭލާ އިރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ލަހުންނެވެ.  ދުވަހަކީ، 2017 އޮކްޓޫބަރު މަހުން 2 ވަނައަށް ވީ ހޯމަ ދުވަހެވެ. އަވަސް ކޮށްލައިގެ ފެންވަރައިލުމަށް ފަހު އޮފީހާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހީމެވެ. އަހަރެން އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އަކީ 7.30 އެވެ. އޮފީހުގައި 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ހޭދަ ކޮށްލުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު…

[އީ . ބަސްއެހުން]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 455

[އީ . ބަސްއެހުން] އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މާމައާއި ކާފަޔަށް ސައިކޮލޮޖީ ދަސްވީ ކިހިނެއްބާއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާފައާއި މާމަ ވަގުތައް ކަމޭ ހިތުމާއި ، ވަގުތު ބޭކާރު ނުކުރުމާ، އެކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި އެކަމެއް ކުރުމާ ، ކާ ގަޑިތަކުގައި މެދުމިންވަރަކަށް ކައިބޮއި ހެދުމާއި ، އަވަހަށް ނިދާ ފަތިހާ ހޭލުމާ، މިކަންކަމަކީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ކޮން ފޮތަކުން ދަސްކޮށްގެން ކާފަ، މާމަމެންގެ ކަށްޓަކު އެކަންޗެއް ނޫނެވެ. ކަށީގެ މަދުގައި ހިފާފައިހުރި ކަންކަމެއް ބާއެވެ؟ އެއީ ވެސް ބަސްއެހުމެއްގެ…

ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވުނު ކުށްހީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 520

ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވުނު ކުށްހީ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ސުދާ މުރުތީއަކީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އިންފޯސިސް ފައުންޑޭޝަންގެ ވެރިޔާއެވެ. ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި، ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީސްމީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މަޝްހޫރު ބޭކަނބަލެކެވެ. އޭނާއަކީ އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ބިލްގޭޓްސްގެ ޖަމްއިއްޔާ، ގޭޓްސް ފައުންޑޭޝަންގެ އެކި ކަންތައްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ސުދާގެ ފޮތް “ތްރީ ތައުސަންޑް ސްޓިޗަސް: އޯޑިނަރީ ޕީޕަލް،…