ހިތުގެ ވިންދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 128

ހިތުގެ ވިންދު ޑރ.ޢަބްދުލްޙަންނާނު ވަޙީދު އެންމެފަހުގެ ޢިލްމީ ހޯދުންތައް ދައްކާ ގޮތުން ލޯބީގެ މަރުކަޒަކީ ސިކުނޑިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޒަމާނުއްސުރެ ބެލެވެމުން އަންނަ ގޮތުގައި ލޯތްބަކީ ހިތާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އާދޭހެވެ! ލޯބީގެ ރަމްޒަކީ ހިތެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް ކަލާއަށް ދީފީމޭ ބުނުމުން އޭގެ މާނައަކީ އަހަރެން ކަލާދެކެ ލޯބިވެއްޖައީމެވެ. މިއީ އަހަރެމެން އެންމެން ދަންނަ ކަމެކެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކީ ވެސް ލޯބި ބޭނުންވާނެ މީހެކެވެ. މައިންބަފައިންގެ ލޯތްބާއި އެއްބަނޑު ތިމާގެ މީހުންގެ ލޯތްބެވެ. އެކުވެރިންގެ ލޯތްބާއި…

ޢިލްމީ ލިޔުމުގެ ބައެއް މުހިންމު ސިފަތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 362

ޢިލްމީ ލިޔުމުގެ ބައެއް މުހިންމު ސިފަތައް ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން އެކެޑަމިކް ޢިލްމީ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ބާވަތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޢިލްމީ ރިސާލަތުތަކެވެ. ޑިސަޓޭޝަނާއި، ދެނަބަސް ފަދަ އެއްޗިއްސެވެ. އެހެނަސް ޢިލްމީ ދިރާސީ މަޒުމޫނާއި، (Annotated Bibliography) ފާޑުކިޔުމާއި ތަޞްނީފުކުރުމުގެ މަޒުމޫނާއި، (Review of Literature) ނަޒަރީ މުރާޖަޢާއާއި، (Comparative and Historical Studies) މުޤާރަނާކުރުމާއި ތާރީޚުގެ ދިރާސާއާއި، (Lab Repots) ލެބްގެ ރިޕޯޓާއި، (Abstracts) ޢިލްމީ ޚުލާޞާއާއި، އެފަދަ އެނޫން އެއްޗެހި…

ރުޤުޢާ ލިޔުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 305

ރުޤުޢާ ލިޔުން ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޚައްޠުއްރުޤުޢާ (خَطُّ الرُّقعَة) އަކީ ލިޔަން ފަސޭހަ، ކިޔަން ފަސޭހަ، އަވަހަށް ލިޔެވޭ، ސާފު ލިޔުމެކެވެ. އޭގެ އަކުރުތަކުގެ ސައިޒު ކަނޑައަޅައިދޭ މިންގަނޑަކީ ނުކުތާއެވެ. ގިނަ ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގައި އަތުލިޔުން ލިޔުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވެނީ އެ ލިޔުމެވެ. ނަމަވެސް ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ހުޅަނގުބިތުގެ ޤައުމުތަކުގައި އެ ލިޔުން ބޭނުންކުރެވެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު އެއީ ނިސްބަތުން ފަހުގެ ލިޔުމެކެވެ. އެ ލިޔުން އުފެދުނީ، ހިޖުރީ ސަނަތުން 1280 ވަނަ…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން....!: ތިމާއަށް ތިމާވާށެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 400

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން….! ތިމާއަށް ތިމާވާށެވެ. އިބްރާހީމް މޫސާ ފުޅު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މޫސާ ފުޅަކީ، އެދުވަސްވަރު މަދްރަސަތުލް މަޖީދިއްޔާގައި އެންމެވިދި އެއް ދަރިވަރެވެ. ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކުރެއްވި ދަރިވަރެކެވެ. މަދަރުސީ ދައުރު ނިންމެވުމަށްފަހު އޭނާ ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައެވެ. މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ މަދްރަސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އެކުވެރިންގެ ގުޅުމުގެ މަޖައްލާ [އެކުވެރިޔާ]ގެ 1965 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ އަދަދުންނެވެ. ________________________________ އެކްސިޓެންޓެއްގެ ގޮތުން ދުނިޔެއަށް އައި އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ. ކަލާނގެ…

ޢަރަބި އަކުރާބެހޭ އިހުގެ ބައެއް ނަޒަރިއްޔާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 377

ޢަރަބި އަކުރާބެހޭ އިހުގެ ބައެއް ނަޒަރިއްޔާ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޢަރަބި އަކުރަކީ، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެވޭ އަކުރެކެވެ. އެއިން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ކީރިތި ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ލިޔެފައިވާތީއެވެ. އަދި އެއީ، ތަންތަން ޒީނަތްތެރިކޮށްދޭ ފަންނީ ޢުންޞުރެއް ކަމުގައި ވެސް ވާތީއެވެ. މުސްލިމުންގެ ގެދޮރާއި، ޢިމާރާތްތައް އެއިން ޒީނަތެރިކުރެވެއެވެ. ހުރިހައި ޒަމާނެއްގައި ވެސް ޢަރަބި އަތުލިޔުމުގެ ފަންނަކީ، އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުހަނު މަޤުބޫލު ފަންނެކެވެ. މި މަޒުމޫނުގައި…

އޯޑަރު ކޮށްގެން ގެންނަ ކާތަކެއްޗާ މެދު ބުނާނީ ކީކޭ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 295

 އޯޑަރު ކޮށްގެން ގެންނަ ކާތަކެއްޗާ މެދު ބުނާނީ ކީކޭ؟   އަޙްމަދު ޝިޔާމް ދޮރާ ހަމައަށް ކާތަކެތި ފޯރު ކޮށްދޭ ތަންތަން މާލޭގައި ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތާ މެދުގައި ހިތުގެ އެންމެ އަޑިން ބުނާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ވިޔަފާރިއެއް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތުގައި ކުރާނަމަ އިސްކަން ދޭންޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަގާ އެއްވަރަށް ޚިދުމަތް ދޭން ޖެހެވެ. އަގު ކަނޑައަޅަނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހާއެއް ނޫނެވެ. ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހާ ޚިދުމަތް ހޯދަނީ…

އަނބު ގަހުގެ ވާހަކަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 406

އަނބު ގަހުގެ ވާހަކަ  އަޙްމަދު ޝިޔާމް މާލެއިން އަޅުގަނޑަށް މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރީން ފެނުނު މަންޒަރު މިހާރު އަނެއްކާވެސް ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ. މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަށް މަގުގެ ގަލޮޅާއި ހެންވޭރު ބެދުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އިރުމަތީ ފަރާތަށް ބަލައިލުމުން ފެންނަނީ އަނބުގަސް ތަކެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދުމުގެ އޮއިވަރުގެ ތެރެއިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންދި އަންބުގަސް ތައް ފޯދި އަނބު އަޅައިފިއެވެ. ގަސް ތަކުގެ ނަލަކަމާއި ތާޒާކަން ވެސް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ލޮނުޒިޔާރަތް މަގާ…

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާއި އޭގެ ޙުދޫދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 513

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާއި އޭގެ ޙުދޫދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނީ ޙަޔާތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވޭތުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ އުޞޫލުތަކަކާއި ހަމަތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާ ދީނެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އަމާޒު ކަނޑައެޅުމުގައި، އެމީހެއް ދިރިއުޅޭ މުޖްތަމައުގެ އިގްތިޞާދީ އޮނިގަނޑަކީ ރަނގަޅަށް މަސަތްކަތް ކުރާ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ވަސީލަތްތަކާއި، މުދާ ހޯދައި ބަދަލުކުމުގައި ރަނގަޅު އިގްތިޞާދެއްގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމުންނެވެ. މި ދެންނެވި ފަދަ އިޤްތިޞާދީ…

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 356

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަކީ މުއްސަންޖެއް ހެއްޔެވެ. މި ސުވާލު އަމިއްލަ ނަފުސާ ކޮށްލަބަލާށެވެ. ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ނޫނެކެވެ. މުއްސައްޖެއްނޫނެވެ. ލިބޭ މުސާރައިން ދެކޮޅެއް ނުޖެހެއެވެ. އިންތިހާއަށް ކުލިބޮޑެވެ. ބިލުތަކާއި ގޭތެރޭގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ސުކޫލާއި ޓިއުޝަނާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަދަރުތައްވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މިއީ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ދަތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޚަރުދުބޮޑު ފަޤީރު ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިއީ ތިބާފަދަ އެތައް ބައެއްގެ ވިސްނުމާއި އިޙްސާސްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ދޮގެއްތޯއެވެ. މި…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -3

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 433

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -3 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އެދުވަސްވަރު ޖީލާނާއި ބަޣުދާދާ ދެމެދު އާދަވެގެން ޤާފިލާތައް ދަތުރުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އަބްދުލްޤާދިރު ޖިލާނީގެ މައިކަނބަލުން އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުން ދަތުރުވެރީންގެ ޤާފިލާއެއްގައި ބަޣުދާދަށް ފޮނުއްވަން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. އަބްދުލްޤާދިރު ޖިލާނީގެ މައިކަނބަލުން އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުންނަށް ސާޅީސް ދީނާރު ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅުގެ އެތެރޭ ޖީބަކަށް ސާޅިސް ދީނާރު ލައްވައި ފައްސަވައިދެއްވިއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެދުވަސްވަރު މަގުފޭރޭމީހުންގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ދަތުރުއެރެހެއްޓެވި އިރު ދަރިކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވިއެވެ. ” ދަރިފުޅާއެވެ.…