އޯޑަރު ކޮށްގެން ގެންނަ ކާތަކެއްޗާ މެދު ބުނާނީ ކީކޭ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 183

 އޯޑަރު ކޮށްގެން ގެންނަ ކާތަކެއްޗާ މެދު ބުނާނީ ކީކޭ؟   އަޙްމަދު ޝިޔާމް ދޮރާ ހަމައަށް ކާތަކެތި ފޯރު ކޮށްދޭ ތަންތަން މާލޭގައި ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިތަންތަނުން ދޭ ޚިދުމަތާ މެދުގައި ހިތުގެ އެންމެ އަޑިން ބުނާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ؟ ވިޔަފާރިއެއް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތުގައި ކުރާނަމަ އިސްކަން ދޭންޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އަގާ އެއްވަރަށް ޚިދުމަތް ދޭން ޖެހެވެ. އަގު ކަނޑައަޅަނީ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހާއެއް ނޫނެވެ. ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހާ ޚިދުމަތް ހޯދަނީ…

އަނބު ގަހުގެ ވާހަކަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 292

އަނބު ގަހުގެ ވާހަކަ  އަޙްމަދު ޝިޔާމް މާލެއިން އަޅުގަނޑަށް މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރީން ފެނުނު މަންޒަރު މިހާރު އަނެއްކާވެސް ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ. މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަށް މަގުގެ ގަލޮޅާއި ހެންވޭރު ބެދުނު ހިސާބުން ފެށިގެން އިރުމަތީ ފަރާތަށް ބަލައިލުމުން ފެންނަނީ އަނބުގަސް ތަކެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދުމުގެ އޮއިވަރުގެ ތެރެއިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންދި އަންބުގަސް ތައް ފޯދި އަނބު އަޅައިފިއެވެ. ގަސް ތަކުގެ ނަލަކަމާއި ތާޒާކަން ވެސް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ލޮނުޒިޔާރަތް މަގާ…

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 271

ތިބާއަކީ މުއްސައްޖެކޭ…! ޙަސަން ޒަހީން ތިބާއަކީ މުއްސަންޖެއް ހެއްޔެވެ. މި ސުވާލު އަމިއްލަ ނަފުސާ ކޮށްލަބަލާށެވެ. ޖަވާބަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށްވާނީ ނޫނެކެވެ. މުއްސައްޖެއްނޫނެވެ. ލިބޭ މުސާރައިން ދެކޮޅެއް ނުޖެހެއެވެ. އިންތިހާއަށް ކުލިބޮޑެވެ. ބިލުތަކާއި ގޭތެރޭގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ސުކޫލާއި ޓިއުޝަނާއި އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ޚަދަރުތައްވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މިއީ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ދަތި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޚަރުދުބޮޑު ފަޤީރު ދިރިއުޅުމެކެވެ. މިއީ ތިބާފަދަ އެތައް ބައެއްގެ ވިސްނުމާއި އިޙްސާސްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ދޮގެއްތޯއެވެ. މި…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -3

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 335

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -3 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން އެދުވަސްވަރު ޖީލާނާއި ބަޣުދާދާ ދެމެދު އާދަވެގެން ޤާފިލާތައް ދަތުރުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އަބްދުލްޤާދިރު ޖިލާނީގެ މައިކަނބަލުން އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުން ދަތުރުވެރީންގެ ޤާފިލާއެއްގައި ބަޣުދާދަށް ފޮނުއްވަން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. އަބްދުލްޤާދިރު ޖިލާނީގެ މައިކަނބަލުން އެކަމަނާގެ ދަރިކަލުންނަށް ސާޅީސް ދީނާރު ދެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅުގެ އެތެރޭ ޖީބަކަށް ސާޅިސް ދީނާރު ލައްވައި ފައްސަވައިދެއްވިއެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ. އެދުވަސްވަރު މަގުފޭރޭމީހުންގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ދަތުރުއެރެހެއްޓެވި އިރު ދަރިކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވިއެވެ. ” ދަރިފުޅާއެވެ.…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -2

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 228

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު -2 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ނަފުސިއްޔާތުގެ މާހިރުންކުރެ ބައެއް ބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ކުއްޖާގެ ޢުމުރުން ހަ އަހަރު ފުރޭއިރު އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ ނުވަދިހައިންސައްތަ ހުންނާނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ. މަޝްހޫރު ޙާދިޘާއެކެވެ. އަންހެނެއް އޭނާގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ނަޕޯލިޔަންގެ އަރިހަށް ދިޔައެވެ. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. “މިކުއްޖާ ތަރުބިޔަތު ކޮށްދެއްވާށެވެ. ނުވަތަ ތަރްބިޔަތުކުރާނެ ގޮތުގެ ރަނގަޅު ބުއްދިޔެއް ވިދާޅުވެދެއްވާށެވެ.” ނަޕޯލިޔަން އެއަންހެންމީހާ އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ” ތިޔަ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟” އެއަންހެންމީހާ ދެންނެވިއެވެ.…

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 241

ކުދީންގެ ތަރްބިޔަތުގައި މަންމަގެ ދައުރު (1) ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ތަރްބިޔަތުގެ މަޤްޞަދަކީ ޞާލިޙު އިންސާނަކު އުފެއްދުމެވެ. ހަމައެކަނި ވަކި ދައުލަތެއްގެ ރަނގަޅު ރަށްވެއްސަކު އުފެއްދުމެއްނޫނެވެ. ވަކި ޚާއްޞަ ޤައުމެއްގެ ބޭނުންތެރި ފަރުދަކު ބިނާކުރުމެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި ކީއްތޯއެވެ. ތަރްބިޔަތަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ލާބައާއި މަންފާ ކުރާ ފަދަ އިންސާނަކު ތައްޔާރުކުރުމެވެ. ވަޒަނާއި، ދިރިއުޅޭތަނާއި، ކުލައާއި، ނަސްލާއި، ބަހުގެ ޢަޞަބިއްޔަތުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ހަރުދަނާ ޝަޚްޞިއްޔަތެއް ލިބިހުރި އިންސާނަކު އުފެއްދުމެވެ. ފުރިހަމަ ޚަޞީލަތްތަކެއްގެ ވެރިޔަކު ތައްޔާރުކުމެވެ. މާތް ﷲގެ…

މި ފޮތުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 318

މި ފޮތުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަޙްމަދު ޝާޒް (2017) އިހު މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤުބޫލު ފޮތެކެވެ. ފޮތުގެ ބޭނުންތައް ގިނަވެފައި ތަފާތެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ކަންތައްތަކުގައްޔާއި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައިވެސް މި ފޮތުގެ ބޭނުން ހިފައި އުޅެތެވެ. ކުޑަކުދީން ނިންދަވަން އުނދަގޫނަމަ އެ ކުއްޖަކު ބޯއަޅާ ބާލީހުގެ ދަށަށް މި ފޮތް ލުމުން ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ކުއްޖަކު ނިދާކަމަށްވެއެވެ. ބަލިތަކާއި މުޞީބާތްތަކުން މިންޖުވުމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިގަތުމަށާއި، ސިހުރު ހާހޫރަޔާއި، ޝައިޠާނީ އުނދަގޫތަކާއި، ޣަރަޤުވުމާއި، އަލިފާން ހިފުމާއި،…

ގޯހީ މަގުތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 499

 ގޯހީ މަގުތޯއެވެ؟ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ފަތިސް ނަމާދު ކޮށްލައިގެން އަނެއްކައިވެސް އޮށޯވެލީ އެވެ. ނިދައިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެފައި ހޭލެވުނީ އާދައިގެ މަތިން ހޭލާ އިރަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް ލަހުންނެވެ.  ދުވަހަކީ، 2017 އޮކްޓޫބަރު މަހުން 2 ވަނައަށް ވީ ހޯމަ ދުވަހެވެ. އަވަސް ކޮށްލައިގެ ފެންވަރައިލުމަށް ފަހު އޮފީހާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހީމެވެ. އަހަރެން އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އަކީ 7.30 އެވެ. އޮފީހުގައި 15 ވަރަކަށް މިނެޓް ހޭދަ ކޮށްލުމަށް ފަހު ދަރިފުޅު…

[އީ . ބަސްއެހުން]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 475

[އީ . ބަސްއެހުން] އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މާމައާއި ކާފަޔަށް ސައިކޮލޮޖީ ދަސްވީ ކިހިނެއްބާއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާފައާއި މާމަ ވަގުތައް ކަމޭ ހިތުމާއި ، ވަގުތު ބޭކާރު ނުކުރުމާ، އެކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި އެކަމެއް ކުރުމާ ، ކާ ގަޑިތަކުގައި މެދުމިންވަރަކަށް ކައިބޮއި ހެދުމާއި ، އަވަހަށް ނިދާ ފަތިހާ ހޭލުމާ، މިކަންކަމަކީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ކޮން ފޮތަކުން ދަސްކޮށްގެން ކާފަ، މާމަމެންގެ ކަށްޓަކު އެކަންޗެއް ނޫނެވެ. ކަށީގެ މަދުގައި ހިފާފައިހުރި ކަންކަމެއް ބާއެވެ؟ އެއީ ވެސް ބަސްއެހުމެއްގެ…

ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވުނު ކުށްހީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 541

ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވުނު ކުށްހީ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ސުދާ މުރުތީއަކީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އިންފޯސިސް ފައުންޑޭޝަންގެ ވެރިޔާއެވެ. ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމާއި، ބޭނުން ޖެހިފައިވާ މީސްމީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މަޝްހޫރު ބޭކަނބަލެކެވެ. އޭނާއަކީ އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު ބިލްގޭޓްސްގެ ޖަމްއިއްޔާ، ގޭޓްސް ފައުންޑޭޝަންގެ އެކި ކަންތައްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ސުދާގެ ފޮތް “ތްރީ ތައުސަންޑް ސްޓިޗަސް: އޯޑިނަރީ ޕީޕަލް،…