ޢިލްމީ ލިޔުމުގެ ބައެއް މުހިންމު ސިފަތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 279

ޢިލްމީ ލިޔުމުގެ ބައެއް މުހިންމު ސިފަތައް ތަރުޖަމާ: ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން އެކެޑަމިކް ޢިލްމީ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ބާވަތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޢިލްމީ ރިސާލަތުތަކެވެ. ޑިސަޓޭޝަނާއި، ދެނަބަސް ފަދަ އެއްޗިއްސެވެ. އެހެނަސް ޢިލްމީ ދިރާސީ މަޒުމޫނާއި، (Annotated Bibliography) ފާޑުކިޔުމާއި ތަޞްނީފުކުރުމުގެ މަޒުމޫނާއި، (Review of Literature) ނަޒަރީ މުރާޖަޢާއާއި، (Comparative and Historical Studies) މުޤާރަނާކުރުމާއި ތާރީޚުގެ ދިރާސާއާއި، (Lab Repots) ލެބްގެ ރިޕޯޓާއި، (Abstracts) ޢިލްމީ ޚުލާޞާއާއި، އެފަދަ އެނޫން އެއްޗެހި…

ރުޤުޢާ ލިޔުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 245

ރުޤުޢާ ލިޔުން ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޚައްޠުއްރުޤުޢާ (خَطُّ الرُّقعَة) އަކީ ލިޔަން ފަސޭހަ، ކިޔަން ފަސޭހަ، އަވަހަށް ލިޔެވޭ، ސާފު ލިޔުމެކެވެ. އޭގެ އަކުރުތަކުގެ ސައިޒު ކަނޑައަޅައިދޭ މިންގަނޑަކީ ނުކުތާއެވެ. ގިނަ ޢަރަބި ޤައުމުތަކުގައި އަތުލިޔުން ލިޔުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރެވެނީ އެ ލިޔުމެވެ. ނަމަވެސް ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ހުޅަނގުބިތުގެ ޤައުމުތަކުގައި އެ ލިޔުން ބޭނުންކުރެވެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ. ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު އެއީ ނިސްބަތުން ފަހުގެ ލިޔުމެކެވެ. އެ ލިޔުން އުފެދުނީ، ހިޖުރީ ސަނަތުން 1280 ވަނަ…

ޢަރަބި އަކުރާބެހޭ އިހުގެ ބައެއް ނަޒަރިއްޔާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 316

ޢަރަބި އަކުރާބެހޭ އިހުގެ ބައެއް ނަޒަރިއްޔާ ޢަބްދުލްމުޢީދު ޙަސަން ޢަރަބި އަކުރަކީ، އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެވޭ އަކުރެކެވެ. އެއިން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި، ކީރިތި ނަބިއްޔާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ލިޔެފައިވާތީއެވެ. އަދި އެއީ، ތަންތަން ޒީނަތްތެރިކޮށްދޭ ފަންނީ ޢުންޞުރެއް ކަމުގައި ވެސް ވާތީއެވެ. މުސްލިމުންގެ ގެދޮރާއި، ޢިމާރާތްތައް އެއިން ޒީނަތެރިކުރެވެއެވެ. ހުރިހައި ޒަމާނެއްގައި ވެސް ޢަރަބި އަތުލިޔުމުގެ ފަންނަކީ، އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުހަނު މަޤުބޫލު ފަންނެކެވެ. މި މަޒުމޫނުގައި…

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާއި އޭގެ ޙުދޫދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 454

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަމާއި އޭގެ ޙުދޫދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު އިސްލާމް ދީނަކީ އިންސާނީ ޙަޔާތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވޭތުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ އުޞޫލުތަކަކާއި ހަމަތަކެއް އެކަށައެޅިފައިވާ ދީނެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް އަމާޒު ކަނޑައެޅުމުގައި، އެމީހެއް ދިރިއުޅޭ މުޖްތަމައުގެ އިގްތިޞާދީ އޮނިގަނޑަކީ ރަނގަޅަށް މަސަތްކަތް ކުރާ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ވަސީލަތްތަކާއި، މުދާ ހޯދައި ބަދަލުކުމުގައި ރަނގަޅު އިގްތިޞާދެއްގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމުންނެވެ. މި ދެންނެވި ފަދަ އިޤްތިޞާދީ…

ރަތްގަނޑު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 300

ރަތްގަނޑު ޢަލީ ޚާލިދު އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިރު ޓްރަކްޓަރަށް ކިޔަނީ ރަތްގަނޑެވެ. އެހެން ކިޔަނީ އޭރު ޓްރަކްޓަރު އޮންނަނީ ރަތް ކުލައިގައި ކަމަށްވާތީ އެވެ. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން އެއީ 1970ގެ ފަހުކޮޅެވެ. އެދުވަސްވަރު މާލެ ތެރޭ މާގިނައިން އިންޖީނު ލީ ދުއްވާ އެއްޗިއްސެއް ނޫޅެ އެވެ. އެދުވަސްވަރު މިރަތްގަނޑުގެ އިންޖީނުގެ އަޑު އިވޭ އިރަށް ވަރަށް ބާރަށް ރަތްގަނޑެކޭ ކިޔަމުން ދޮރާށި ދޮށަށް ނުކުމެ ބަލަން ހުންނަމެވެ. ރަތްގަނޑު ގޮސް ކޮންމެވެސް ގޯޅިއެއް އަޅައިގެން އޮބާލަންދެން ބަލަން…

މަލިކުގައި ވާހަކަދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާ މެދު (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 745

(12 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ޝާޢިއު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މިބައި ނަގައިފައިވަނީ “ފަތްތޫރަ” މަޖައްލާގެ 183 (ޖޫން 1994) ވަނަ އަދަދާއި  185 (އޮގަސްޓު 1994) ވަނަ އަދަދުންނެވެ. ________________________________ “މަލިކުގައި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅޭ ބަހުރުވަޔާ މެދު” މި ސިލްސިލާގެ މިފަހަރުގެ ބަޔާން އަޅުގަނޑު ފަށާނީ، ފ. ގެ ބަސްކޮޅަކުންނެވެ. ކުރީގެ ބަސްތައް ވެސް ލިޔަމުން އައި ގޮތަށެވެ. މަލިކު ބަސް            މާނަ ފޫޓު ރޯލު             ފޫޓު ފީތާ *ފޫރާ ކުރުން           ފުރިހަމަ ކުރުން…

ކައިރި… ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު (11)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 563

 (9 ޑިސެންބަރުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު ބަޔާއި ގުޅޭ) މިބައި ނަގައިފައިވަނި “ފަތްތޫރަ” މަޖައްލާގެ 159 (ޖޫން 1992) ވަނަ އަދަދާއި 160 (ޖުލައި 1992) ވަނަ ޢަދަދުންނެވެ ތަޢުލީމު ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން ރާއްޖޭގައިވެސް ތަޢުލީމުގެ މައިގަނޑަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނުންކަމުގައި ހިމެނިފައި އޮތް ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ދެވަނަ ދަރިކޮޅު ކަމުގައިވާ މަލިކުގައިވެސް އެކަން އޮތީ ހަމަ އެގޮތަށެވެ. އިހުޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގައިވެސް ކިޔަވައިދީ އުޅުނީ އެދުރުގެތަކާއި މިސްކިތްމިސްކިތުގައި ހިންގޭ ކްލާސްތަކުގައެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ…

ކައިރި… ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު (9)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 681

 މިބައި ނަގާފައިވަނީ “ފަތްތޫރަ” މަޖައްލާގެ 155 (ފެބުރުވަރީ 1992) ވަނަ ޢަދަދާއި  156(މާރިޗު 1992) ވަނަ ޢަދަދުންނެވެ. (4 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) ޒަމާން ބަދަލުވަމުންދާ ދިޔުމުގައި ރާއްޖޭގައިވެސް މިހާރު ވަނީ އުނދޯލީގައި ތިބެ ނާނާއާއި ބަންޖާއި އުނދޯލި މަތީ ރައިވަރު ކިޔައިގެން ކުދީން ނިންދެވުމުގެ އާދަ އަޅުގަނޑުމެންނާ އަލްވަދާޢު ކިޔާފައޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިހު ޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުން ކުދީން ނިންދަވައި އުޅުނީ އުނދޯލީގައި ތިބެ ބަންޖާއި އެކިއެކި ނާނާއާއި…

ކެޕިޓަލް މާކެޓަށް ތައްޔާރުވުން: އިންޓަރމީޑިއަރީޒް އެންޑް ސަރވިސަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 595

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުމަށްޓަކައި މާކެޓްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (މާކެޓް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް) ތަޢާރަފުކޮށް ގާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. މިގޮތުން މާކެޓް ޙަރަކާތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރެގިޔުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖާއި، ޤާނޫނީ ލަފާދޭ ފަރާތްތަކާއި، އޮޑިޓަރުންނާއި، ބްރޯކަރުންނާއި، ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އެޖެންސީތަކާއި، އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކަރުންނާއި، ޑިޕޮޒިޓަރީ ޚިދުމަތްދޭފަރާތާއި، އަދި އެހެނިހެން މާކެޓް މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ. ކެޕިޓަލް މާކެޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ގާއިމުވެފައިވޭތޯ ބަލައި…

ކައިރި… ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު (8)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 626

(16 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މިބައި ނަގައިފައިވަނީ “ފަތްތޫރަ” މަޖައްލާގެ 152 (ނޮވެމްބަރު 1991) ވަނަ ޢަދަދުންނާއި  154 (ޖަނަވަރީ 1992) ވަނަ ޢަދަދުންނެވެ.   _____________________________________________________________________ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުން ކަމުގައިވާ މަލިކުމީހުންގެ ތެރޭގައިވެސް ކުދީން ޚިތާނުކުރުމަކީ ވަރަށް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއެކޭ އެއްގޮތަށެވެ. ހަޔާތުގެ ކޮންމެ މައިދާނަކަށް ބެލިކަމުގައިވިޔަސް ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ނަޒަރު ހިންގި ކަމުގައި ވިޔަސް ހާމަވެގެންދާ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނާއި މަލިކުމީހުންނަކީ އެއްބަޔަކަށް…