މިސްކިތަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1112
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އަޅުގަނޑު މިސްކިތައް ނަމާދަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީވެސް ހަނދާނުން ފޮހެވިގެން އަދި ނުދާ ދުވަހެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެއަށް އާންމުކޮށް  ވަދެ އުޅޭ ގަވާއިދުން މިސްކިތަށް ދާ މީހަކާއެކު ފުރަތަމަ ފަހަރު މިސްކިތައް ފޮނުވުމަށް މަންމަ ނިންމި ދުވަހު ވަރަށް އުފާވިއެވެ. އެއީ އެތައް ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރެކެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ކުޑައިރު މަދަރުސާއިން ދޭ ފިލާވަޅުވެސް ހިތުން ދަސް ކުރަން އުދަނގޫ މީހެކެވެ. ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ދަސް ނުވެގެން ކޮޅަށް ބަހައްޓަން ވެސް މުދައްރިސަށް ޖެހެއެވެ.  އެކަނި މިސްކިތަށް ދާން ފުރުސަތު ފަހިވާތީ ވަރަށް ބޮޑު މިނިވަން ކަމެއް ލިބެނީ ކަމަށް އޭރު ހިތަށް އަރައެވެ. ބޮޑު މީހަކަށްވުމުގެ ސަރުތުވެސް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ހިތަށް ވެރިވާތީއެވެ. 
   

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (10)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 904

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (10)

ސެވޫނަރު

ޒަޢީމާ

(25 މީހުންނަށް)
• ބޭނުންވާ ތަކެތި:
1 ޕެކެޓް ސެވޫނަރު (200 ގުރާމު)
2 ދަޅު ގެރިކިރު
2/1 ދަޅު ހަކުރު (ގެރިކިރު ހުސްކުރި ދަޅުގެ)
6 މޭޒުމަތީސަމުސާ ގިތެޔޮ

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (8)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 946

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (8)

ކަޓްލަޓްސް

ޒަޢީމާ 
 
(50 އެތި ހެއްދެވުމަށް)
 
• ބޭނުންވާ ތަކެތި:
2 ދަޅު މަސް
2/1 ކިލޯ އަލުވި ނުވަތަ ބަނބުކެޔޮ
125 ގުރާމު ފިޔާ
25 ގުރާމު މިރުސް ނުވަތަ 1 ގިތެޔޮ މިރުސް

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1088

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (3)

ކަދުރު ރޯލްސް

ޒަޢީމާ 
 
(40 އެތިކޮޅު ހެއްދެވުމަށް)
 
• ބޭނުންވާ ތަކެތި:
250 ގ. ކަދުރު
1/2 ޖޯޑު ކަނަމަދު
1/4 ޖޯޑު ކެޖޫނަޓްސް
1/4 ޖޯޑު އާމަންޑްސް
1 ސައިސަމުސާ ގެރިކިރު