ވިސްނަވާ ލައްވާށެވެ. (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1240
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
 
ދުނިޔޭގައި މުދަލުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭކަމަށް ވާނަމަ، ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މުދާވެރި އެންމެން އަބަދުވެސް އުޅޭނީ ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. އަދި ފަގީރުން އަބަދުވެސް އުޅޭނީ ހިތްދަތިކޮށެވެ.
 
ޢިލްމަކީ މުދަލުން ހޯދޭނޭ އެއްޗެއްކަމަށް ވާނަމަ، ފަގީރުންގެ ދަރިން ތިބެނީ ނުކިޔަވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
 

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (14)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 995

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (14)

ޕެޓީސް

ޒަޢީމާ 
(40 ޕެޓީސް ހެއްދެވުމަށް)
ބޭނުންވާ ތަކެތި:
2 ދަޅު މަސް
300 ގުރާމު އަލުވި
120 ގުރާމު ފިޔާ (1 ފިޔާ މީރުކުރަން)
2 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
1 ސައިސަމުސާ ލޮނު

ބޭނުން ވަރަކަށް ޑޮލަރެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1310

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (2012)

ދުނިޔޭގެ ސުންނަތަކީ ވެސް އަޖާއިބެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. އެއް ބަޔަކަށް ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކޮށްލާނޭ ކާއެތިކޮޅެއް ނުލިބި ބަނޑަށް މަރުވާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ކާނެ ނުކާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި، ބައިވަރުތައް ހަދަހަދައިގެން އިސްރާފުކުރަނީ އެވެ. ކާން ނުލިބިގެން ބައެއް މީހުން އަނަރޫފަވެ ކަށި ފުރޭނި މަރުވާ އިރު އަނެއް ބަޔަކު ތިބެނީ ކާލެއް ގިނަ ކަމުން ލޮކި މަސް ޖަހައި ސަރުބީ ގިނަވެ ހިކުމަށްޓަކައި ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނެވެ. ހައްތާވެސް އިމްތިޙާނެވެ. ވިސްނާ ބަޔަކަށް މި ކަމުގައިވެސް ވަނީ ޢިބްރަތެވެ. މަތިވެރި ފިލާވަޅުތަކެވެ.

މިސްކިތަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1278
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އަޅުގަނޑު މިސްކިތައް ނަމާދަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީވެސް ހަނދާނުން ފޮހެވިގެން އަދި ނުދާ ދުވަހެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގެއަށް އާންމުކޮށް  ވަދެ އުޅޭ ގަވާއިދުން މިސްކިތަށް ދާ މީހަކާއެކު ފުރަތަމަ ފަހަރު މިސްކިތައް ފޮނުވުމަށް މަންމަ ނިންމި ދުވަހު ވަރަށް އުފާވިއެވެ. އެއީ އެތައް ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރެކެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ކުޑައިރު މަދަރުސާއިން ދޭ ފިލާވަޅުވެސް ހިތުން ދަސް ކުރަން އުދަނގޫ މީހެކެވެ. ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ދަސް ނުވެގެން ކޮޅަށް ބަހައްޓަން ވެސް މުދައްރިސަށް ޖެހެއެވެ.  އެކަނި މިސްކިތަށް ދާން ފުރުސަތު ފަހިވާތީ ވަރަށް ބޮޑު މިނިވަން ކަމެއް ލިބެނީ ކަމަށް އޭރު ހިތަށް އަރައެވެ. ބޮޑު މީހަކަށްވުމުގެ ސަރުތުވެސް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ހިތަށް ވެރިވާތީއެވެ. 
   

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (10)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1037

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (10)

ސެވޫނަރު

ޒަޢީމާ

(25 މީހުންނަށް)
• ބޭނުންވާ ތަކެތި:
1 ޕެކެޓް ސެވޫނަރު (200 ގުރާމު)
2 ދަޅު ގެރިކިރު
2/1 ދަޅު ހަކުރު (ގެރިކިރު ހުސްކުރި ދަޅުގެ)
6 މޭޒުމަތީސަމުސާ ގިތެޔޮ

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (8)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1066

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (8)

ކަޓްލަޓްސް

ޒަޢީމާ 
 
(50 އެތި ހެއްދެވުމަށް)
 
• ބޭނުންވާ ތަކެތި:
2 ދަޅު މަސް
2/1 ކިލޯ އަލުވި ނުވަތަ ބަނބުކެޔޮ
125 ގުރާމު ފިޔާ
25 ގުރާމު މިރުސް ނުވަތަ 1 ގިތެޔޮ މިރުސް