ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (20)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 889

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (20)

ކިރިމި ޖެހި ބަނަސް

ޒަޢީމާ

•    ބޭނުންވާ ތަކެތި:
100 ގުރާމު ބަޓަރު
200 ގުރާމު އައިސިންޝުގަރ
4/1 ދަޅު ގެރިކިރު
2/1 މަތިގަނޑު ވެނީލާ އެސެންސް (އެސެންސް ފުޅީގެ މަތިގަނޑުގެ)
ބަނަސް

ވިސްނަވާ ލައްވާށެވެ. (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1179
ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
 
ދުނިޔޭގައި މުދަލުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭކަމަށް ވާނަމަ، ދުނިޔޭގައި އުޅޭ މުދާވެރި އެންމެން އަބަދުވެސް އުޅޭނީ ހިތްހަމަޖެހިގެންނެވެ. އަދި ފަގީރުން އަބަދުވެސް އުޅޭނީ ހިތްދަތިކޮށެވެ.
 
ޢިލްމަކީ މުދަލުން ހޯދޭނޭ އެއްޗެއްކަމަށް ވާނަމަ، ފަގީރުންގެ ދަރިން ތިބެނީ ނުކިޔަވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
 

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (14)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 932

ރޯދަމަހަށް ބަދިގެ (14)

ޕެޓީސް

ޒަޢީމާ 
(40 ޕެޓީސް ހެއްދެވުމަށް)
ބޭނުންވާ ތަކެތި:
2 ދަޅު މަސް
300 ގުރާމު އަލުވި
120 ގުރާމު ފިޔާ (1 ފިޔާ މީރުކުރަން)
2 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް
1 ސައިސަމުސާ ލޮނު