އޭ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 170

އޭ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ! ޙަސަން ލަބީބް ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު  ހޭލުންތެރިކަން  އިތުރުކުރޭ! ދިވެހިބިމުން ދިވެހިންގެ  ބަހަށްދެން  ވާނެގޮތެއްވާން ދޫނުކުރޭ! +++++++++++++++++++++ ދުނިޔެ ބަދަލުވޭ އޮއިވަރު އާދޭ ހުޅަނގާ އުތުރާ އިރު ދެކުނުން، ދުނިޔެ މިދައްކާ ކުލަވަރު ފެނިގެން ދިވެހިބަހަށް އަނިޔާ ނުކުރޭ! ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު………… މޫރިތި ގޮތްހުރި  އަދަބީއަގުހުރި  ބަސްދިރުވައި  އާލާކުރަމާ! ކޫރުން އެޅުމަށް ބަހުގެ އޮމާންކަން  ދޫކޮށްލަންދެން ހީނުކުރޭ! ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު………… ދިވެހިބިމުން ދިވެހިންގެ ބަހަށްއޮތް ޝަރަފާ ޤަދަރާ ޢިއްޒަތަކީ،…

ބުނެދޭނު ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 381

ބުނެދޭނު ހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ގ. މަންޒިލް ނޯޓް: ތިރީގައި އެވަނީ ‘ދިލްކީ ނަޒަރު’ މިލަވައިގެ މާނަ ޚުލާސާކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ދެތިން ފޮޅުވަތެވެ. * * * ލޮލުގެ ތެރެއިން ހިތަށް ނަފްސުގެ އެތެރެ ފެންނަ ގޮތެވެ. ހިތުގެ އެދުން ލޮލަށް އެނގޭ ގޮތެވެ. ހިތާއި ލޮލާއި ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެވެ. އެވާހަކަތައް އުފައްދާ ގުޅުމެވެ. އެގުޅުމުގެ ސިއްރެވެ. މިކަންކަން އަހަންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ބުދޭނު ހެއްޔެވެ؟ އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުއޫރުތަކެވެ. އެޝުއޫރުތައް ލަފްޒުތަކަކަށްވެ…

ޖުމުލައިން ޙާޞިލުވާން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ޖުމުލައިގެ ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 316

ޖުމުލައިން ޙާޞިލުވާން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ޖުމުލައިގެ ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ޖުމުލައެއްގައި ހަމަ އެއް ލަފުޒުތަކެއް ބޭނުންކުރިޔަސް ޖުމުލައިގައި ލަފުޒުތައް ތަރުތީބު ކުރާ ގޮތުން ޖުމުލައިގެ މާނައަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. ޖުމުލައެއް ލިޔާއިރު ނުވަތަ ބުނާއިރު އެ ޖުމުލައެއްގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތަކުގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ނުވަތަ ތަފާތު ގޮތް ގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމުން އެ ޖުމުލައަކުން ދޭހަވާ މާނަ ތަފާތުވެދެއެވެ. އެހެންވީމާ ޖުމުލައެއްގައި ލަފުޒު ތަރުތީބު ކުރާ ގޮތަށް ސަމާލުވުމަކީ…

ހޫނުއުޅާ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 254

ހޫނުއުޅާ (2) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ސަޔަށް ފަހު، ލީނާ ނިކުތީ ރަށު ތެރޭ ބުރެއް ޖަހައިލާށެވެ. މިހާރު ރަށް މިއޮތް ގޮތުގެ ތަސްވީރެއް ހިތުގައި ކުރަހާލައި ރައްކާކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރީތީއެވެ. ކުޅިހިއްކައި، ކަނޑޫރަނޑޫފާ ނެތިކޮށްލައި، ރަށުގެ ބޮޑު ވާ އޮތް ފަޅީގައި އައު ސަރަހައްދީ އެއާޕޯރޓެއް ހަދަން ހަމަޖެހިފައި އޮތުމާއެކު މި ރީތި ރަށްފުށު ރަށް އޭގެ ވަންތަ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ދުވަސް ހަމަވެއްޖެއޭ ހިތައެވެ. މަދުރަސާއާ އިންވެގެން އޮތް ބަށިކޯޓާ އަރާ ހަމަވެއްޖެއެވެ. އޭރު…

“އިނބަ” އާއި “އިބަ”އަކީ ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. “ރަނގަޅު” އާއި “ރަގަޅު” އަކީ ވެސް އެއް ލަފުޒެކެވެ. “އަޅުގަނޑު” އާއި “އަޅުގަޑު” އަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 236

“އިނބަ” އާއި “އިބަ”އަކީ ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. “ރަނގަޅު” އާއި “ރަގަޅު” އަކީ ވެސް އެއް ލަފުޒެކެވެ. “އަޅުގަނޑު” އާއި “އަޅުގަޑު” އަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބަދަލުނަން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކެކެވެ. ވާހަކަދައްކާ މީހުން/މީހާއާއި މުޚާޠަބު ކުރެވޭ މީހުން/މީހާއާއި އެ މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭ މީހުން/މީހާއެވެ. ފުރތަމަ ފަރާތާއި ދެވަނަ ފަރާތާއި ތިންވަނަ ފަރާތެވެ. ދިވެހިބަހުގައި މި ގޮތަށް…

ލަގޮނޑި މާލިމީގެ “ސަމުގާ ނުބައްޔާ”…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

ލަގޮނޑި މާލިމީގެ “ސަމުގާ ނުބައްޔާ”… އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު އަޅުގަނޑު ދުށް އެއްކޮށްލެވިގެން ޗާޕުކުރެވުނު އެއްވެސް ދިވެހިޅެން ފޮތެއްގައި އޭނާގެ ޅެމެއް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު މޮޅު ޅެންވެރިންގެ ނަންތައް ކިޔާއިރު އޭނާގެ ނަމެއް ނުކިޔެއެވެ. އެހެނަސް އޭނާއަކީ ޅެންވެރިންގެ ޅެންވެރިއެކެވެ. ރައިވަރުވެރިއެއް މެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އޭނާޔާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި މަޝްހޫރު މާލިމީ ކުޑަ މުޙައްމަދުފުޅު(މުޙައްމަދު ޢުމަރު) ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހަމަ އިންނަވާފައި ވެސް ރައިވަރެއް ޅެމެއް ނުވަތަ ފަރިއްސެއް ހައްދަވާފާނެއެވެ. އެހައިވެސް…

ހޫނުއުޅާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 253

ހޫނުއުޅާ (1) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ކޮޓަރީގައި ޓަކިދިން އަޑާއި ދޮރުހުޅުވުމާ ދިޔައީ އެކުއެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ލީނާ ބަލައިލިއިރު މަތިހަށި ނަގައިފައި ވަދެގެން މިހިރަ އަންނަނީ އޭނާގެ ދޮންމަންމަ މަލީހާއެވެ. ލީނާ އަށް އެ ވަގުތު އިނދެވުނީ އެނދުގެ ބޯލާކޮޅުގެ ކޮޅުފިލާގަނޑުގައި ލެނގިލައިގެން އެނދުމައްޗަށް ފައިދަމައިލައިގެން އަތް އުރައިލައިގެންނެވެ. އެއް އަތު މުށުގައި އޮތީ މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފޯނެވެ. ބިތްދޮށް ފަރާތުގައި އައު އުރަ ލެއްވުމަށް އުރަދަމައިގެންފައި ކަންނެޔޮ އޮތެވެ. ކައިރީގައި، ކިޔަން ގެންގުޅުނު…

“ނުބީހެންޏާ ކަނޑާ ހަމަ” އަށް 40 އަހަރު: މިވަރެއް ނެތް؟!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 161

“ނުބީހެންޏާ ކަނޑާ ހަމަ” އަށް 40 އަހަރު: މިވަރެއް ނެތް؟! މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން     ހަނދުވަރީގެ ހުސެއިން މަނިކާއި ޝަރީފާ މަނިކެގެ އިހުސާންތެރިކަމެވެ. ހުނިގޮނޑިފިލާގޭ އާދަމް މަނިކުގެ ރަހުމެއް ނެތް ކަމާއި އަމިއްލަ އެދުމެވެ. އޭނާގެ ދަލުގައި ޖެހުނު އައިސާފުޅުގެ ބަދުނަސީބެވެ. އެ އެންމެންގެ ދިރިއުޅުން ގުޅިލާމެހި އެއް އޮޑިއެއްގައި ކުރަން ޖެހުނު ދަތުރެވެ. ގަދަ ކަނޑެއް ހުރަސްކުރުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ފައްސިޔައިގައި، އަމާން ބަނދަރަކަށް ލަފަން ކުރި މަސައްކަތުގައި، ދެންމެ ދެންމެ ބީހިދާނެ…

ކަސްތޫރި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 162

               ކަސްތޫރި އުތީމު އާދަމްބެ ކަސްތޫރި ވަހުން ހުވަނދުކުރަން  ޅެންވެރި ވާދީ ވަސްމީރު  ޝަޛާތައް  މިފަޒާގައި   ފަތުރައިދީ ދުއްވާއިރު   މައިދާނުތެރޭ   އަހުގެ    ޚިޔާލީ ހުންގާނު ހިފަން އޮތް ލަގަނަށް  ރީތި  ދުލެއްދީ ގަސްތައް ތިބެގެން ރީތިވި ތަސްބީޙަ  އެ  އިއްވާ ބަސްތައް ކުރަމުން ޝަރަޙަ ޅެމުން ހާރު ގަތައިދީ ދުވަމުން ފުމެމުން އަންނަ ހެމުން ރާޅުގެ ލަވަތައް އިވުމުން ފަރިވާ ސާޙިލު ޝިޢުރުން  ކުރަހައިދީ ހަނދު އޭގެ ލޮލުން މާތަކުގައި ދާއިރު  ބޮސްދީ ޤުދުރަތު އެ އުފައްދާ…

މަންމަޔާ ވަކިވުމުގެ ހިތާމަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 846

(މިއީ ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޝާނީ އަރްޝަދް ކިޔާފައިވާ ލަވައެކެވެ. މި ލަވައިގެ މިއުޒިކު ހެދީވެސް އޭނާއެވެ. ލަވަ ހަދާފައި ވަނީ ޞާބިރް ޒަފަރެވެ. ޝާނީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ މި ލަވަ ތައްޔާރު ކުރީ އޭނާގެ މަރުޙޫމް މަންމަގެ ހަނދާނުގައެވެ. އަދި ޞާބިރް ލަވަ ހަދާފައި ވަނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ހަނދާނުގައެވެ. މި ލަވަ ޔޫޓިއުބުން ބަލާފައިވާ މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް އަސަރު ކުރުވަނިވި ލަވައެކެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުވައިލާ…