މިއީ ހަމަ ނުބެހި ހުރެވޭވަރު ކަމެއްނޫން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 279

      މިއީ ހަމަ ނުބެހި ހުރެވޭވަރު ކަމެއްނޫން ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ބަހެއް ބޭނުން ކުރަންވާނީ،  ތިމާއަށް މާނައެނގި ރަނގަޅަށް، ބަހެއް ނަމަ ބޭރު، ބޭނުން ކޮށްއުޅޭ  ހަމަތައް  ބަލައި ރަނގަޅަށް. ތިމާއަށް  އަޑު އިވޭހާ ބަސް  ނުލާށޭ  ޅެންބަހުގެ  ތެރެއަށް، ތިމާއަށް ނޭނގެނީ ވިއްޔާ،  އެބަސްބަހު  މާނަ ހަމަ  ރަނގަޅަށް. ހިތަށްއެރިހާ  ގޮތެއްގައި  ބަސްބަހެއް  ބޭނުން  ނުކުރެވޭނޭ، ނިތަށް ރޫވެސް އަރާނޭކަން  މިހެން ބުނުމުން، އެނގޭ ރަނގަޅަށް. ބުނާތީ އިވުނަކަސް [ބަހުގައި]،…

ލޮލުގެ ނޫރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 430

ލޮލުގެ ނޫރު ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކު ނޯޓު: އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންހެން ދެކޭ މޫނެކެވެ. އެންމެންހެން އަހާ ނަމެކެވެ. “ޗިޅިޔާ” އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ އެތަކެއް ދިވެހި ފިލްމުތަކާއި ތަމްސީލުތަކުން ފެނިފައިވާ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ކުރެހުންތެރިއެކެވެ. އަދި ލިޔުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ. ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން އާންމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު 2009 ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ތަމްސީލު…

   [ވޭނަކަށްހޭ ވީ މިކަންތައް ގޭމަހުރި ވިދިފައި މަރާ]     

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 545

  [ވޭނަކަށްހޭ ވީ މިކަންތައް ގޭމަހުރި ވިދިފައި މަރާ]       ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ފަޞްލަކުން ފަށަމޭ ނިކަން ދިގު ހުއްޓުމެއް ނިމުމެއް ނުވާ، އަޞްލުގައި އެ ހަނދާންތަކެއް ދުވަހަކު ހިތުން ފިލުމެއް ނުވާ. އާދަމުގެފާނުން ފަށައިގެން  އައި ނެތޭ ބަލަ  އެކަކު ވެސް،  އާދަމުގެދަރި ވަންތަ  [މިބަލިން]،  ހަމަ ހިލާ އަދި މިންޖުވާ. ފަލަކުގައިވާ އިރު ހަނދާ ތަރިތައް  އަރާ އޮއްސޭ  ގޮތަށް، އަލަމުގައި  ޖިސްމާއި  ރޫޙޭ  ނިމިދަނީ    އެނގި  ވާނުވާ.…

ނިމުމަކުން ނިމޭނެއެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 255

        ނިމުމަކުން ނިމޭނެއެވެ! ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ކޮންމެ އަހަރަކާ މަހެއް ނިމުމަކުން  ނިމޭނެޔޭ އޮންނަ އާދައޭ މިއީ ދުނިޔެ  ވެސް  ނިމޭނެޔޭ ދައުރުކޮށް އިރާއި ހަނދު ބުރުޖަހާ އުޞޫލުގައި ދައުރުވާ ގޮތުން  ތެދޭ  ފެށިކަމެއް  ނިމޭނެޔޭ ގާތް ތިމާގެ  މީހުނާ  ހެޔޮ  ތިމާގެ  މިތުރުނާ ގާތްކަމާއެކީ ވިޔަސް،  ވަކިވެގޮސް  ނިމޭނެޔޭ ހިތްތިމާގެ ނޭދުނަސް، ދާގޮތަށް ޒަމާން ހިނގާ ވިންދު ހުއްޓި މަރުވެގެން އުމުރުވެސް ނިމޭނެޔޭ މާތްވި ރޯދަމަސް ވިޔަސް ކަން މިހެން…

އެ [ހީވީ] ރަނގަޅަކަށް ނޫން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 568

       އެ [ހީވީ] ރަނގަޅަކަށް ނޫން ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު އޭ މަލާއޭ! [ދެވިޔަނީގެ] ނަމުން ފަރިވި، ފަރި ގުލްޝަނުން، ހޭމަ ހުރެ ބުނަމޭ، އެ [ހީވީ] ރަނގަޅަކަށް ނޫން، ޅެންބަހުން. ހަތަރު- އުދަރެސް  ގެނބުނުހެން  ހީވީ ފެނަށް،  ކުށް ހީއެކޭ، “ހަތަރުއުދަރެސް ފެނުޖެހުނު” ކަމުގައި މަ ބުނަމޭ  ޅެންބަހުން. ބަރުހިތެއް  ނުލުމޭ މަ އެދެނީ، ހަތުރަކީމެއް  ނޫން  މިއީ، މަރު ހަނދާންކޮށްގެން ބުނާމީ ތެދު ބަހެއް،  ހަމަ ޅެންބަހުން. ރަހަކު ބަސްފުޅަކަށް…

ރީތި ސަމާސާ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 232

ރީތި ސަމާސާ (3) މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، ނައިފަރު ( 1 ) ބޮލުގައި ފަތް: ވާހަކަޔެއްގައި ކިޔާފައިވެއެވެ: އެއްދުވަހަކު ސުލައިމާނު ނަބީކަލޭގެފާނު ދަރުބާރުގައި އިންނަވަނިކޮށް މީހަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ: އޭ ﷲގެ ނަބިއްޔާއެވެ!   އަވަށްޓެރިޔަކު އަޅުގަނޑުގެ އަސްދޫނިކޮށިން އަސްދޫންނި ވަގަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެ ޙައްޤު ހޯއްދަވާދެއްވުން އެދެމެވެ. ދެން ސުލައިމާނުގެފާނު ނަމާދަށް ގޮވާގޮތަށް ” އައްޞަލާތަ ޖާމިޢާ ” ގޮވައިލެއްވިއެވެ. އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް މީސްތަކުން ޖަމާވެއްޖެއެވެ. ދެން ސުލައިމާނުގެފާނު މިމްބަރަށްއަރައިވަޑައިގެން ޚުޠުބާ ދެއްވަން ( ނަސޭހަތްދެއްވަން…

ހާރުކާ މީދާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 305

ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވަ އަކީ ޚާއްސަ ބަހުރުވައެކެވެ. ކޮންމެ ކުޑަ ކުއްޖަކުވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަހުރުވައަކުންނެވެ. އެ ބަހުރުވައަކީ އެ ކުއްޖަކު ބޮޑު ވެގެން އަންނަ މާހައުލާއި އިވޭ އަޑުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ދަސްވާ ބަހުރުވައެއް ކަމަށް މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އިވޭ އަޑު އެ ކުއްޖާގެ ސިކުނޑީގައި ހަރުލާ ގޮތަކުންވެސް ބަހުރުވަ އުފެދެއެވެ. އަދި ބައެއް އަޑުތައް ނެރެން އުނދަގޫ ވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ބަހުރުވަވެސް ހުރެއެވެ. ބައެއް ކުދިންނަށް “ރ”…

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ - 1: މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުން ފެނުނު ޖިންނި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 571

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ – 1 މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުން ފެނުނު ޖިންނި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު 1996 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއެވެ. އަޅުގަނޑު އުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ގޭގެ ވެރިމީހާއަކީ، އަޅުގަނޑު ދަންނަ ރައްޓެއްސެކެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އުޅޭ ބަޔަށް ދޭތެރެއަކުން އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުކޮށްލަން އޭނާ އައިސް ވާހަކަ ދައްކާލަން މަޑުކޮށްލައެވެ. އެގޮތަށް އެހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާއާ ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދިނެވެ. ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާށެވެ. ___________________________________…

ފަހުދިހައިގައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 230

               ފަހުދިހައިގައި އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އުތީމު އާދަމްބެ) ޤަޞްދާ ޢަޒުމު  ހިންދެމިލަނީ  ފަސްނުޖެހި  އިސްތިޤްބާލުގައި ރަސްމީ މުނާސަބު ސަޙަރުގައި ބަސްދަންނަވަން އުންމީދުގައި ތަސްބީޙައާ   ޛިކްރާ  ދުޢާ  ކަސްތޫރި    އޮހޮރޭ   ކަރުނަޔާ ތަޞްވީރުތައް  ގުޅުވާލަނީ    ވަސްމީރު    އިސްތިޣްފާރުގައި އެދިވާ ރަނގަޅު މޮޅު އެންމެހައި އަގުބޮޑުވެފައި ފުރިހަމަ ވިހައި ހަދިޔާ ހިފައިގެން އަންނަނީ ރޭގަނޑުގެ އޮނަހިރި ވިލުމުގައި އެއް މެންދަމެއް ދޫކޮށްނުލައި   ދެއްވާ  މަޤާމަށް  ހުއްޓިލައި އެއް…

މިހެންނޫންތޯ ކަން ހުރީ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 508

          މިހެންނޫންތޯ ކަން ހުރީ! ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ކާކު  ބޮލުގައިތޯ  ހުރީ  [ފަތްކޮޅު] ނުވެރި  ބަލަ  ދާއިމަށް؟ ތާކު  ހުރިނަމަ  އެފަދަ  މީހަކު  ދެއްކުމޭ  އެދެނީ  ލޮލަށް. [ބަލިފައެއް] ނެތް  މީހަކީ  އަޅެ   ބުނެބަލާ  ކާކުހެ  މިތާ؟ [ބަލިފަޔަށް] ވިސްނާ ނެތިއްޔާ،ދައްކައޭ [ލަނޑުތައް] ލޮލަށް. ބާރު ހުރި  ރަސްރަސްކަލުންނާ  އަދި  ރައީސުން  ދުނިޔެއިން، ބާރު ކެނޑިގެން  ދާތަނޭ  ފެނިގެންދަނީ  އަބަދުމެ  ލޮލަށް. އުދުހިފައިދާ  ދޫނި  ވެސް  ހަމަ  އެއްއަތަށް …