ދިވެހިބަހުގެ ހަރުދަނާ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން... : ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެއްބާރުލުމުގެ އުސޫލުތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 57

ދިވެހިބަހުގެ ހަރުދަނާ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން… ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެއްބާރުލުމުގެ އުސޫލުތައް ވާހަކަދެއްކުމުން މުވާސަލާތުކުރުމަކީ އިޖުތިމާއީ ކަމަކަށްވާތީ މިކަމުގައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކުމަކީ އިޖުތިމާއީ ކަމަކަށްވާތީ ވާހަކަދެއްކުމަކުން ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ބައެއްގެ މެދުގައި މުވާސަލާތުކުރެވޭނީ ވަކި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. އެހެންނޫނީ އެ ދައްކާވާހަކައަކުން ނުކުތުމަށް އުއްމީދުކުރާ ނަތީޖާ ނުފެނި ހިނގައިދާނެއެވެ. އަދި ބޭނުންނުވާ އެހެން ނަތީޖާއެއް ނުކުތުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާކަމެކެއެވެ. މަޝްހޫރު ބަސްވާރު އެޑްވެޑް ފިނެގެން (1999) ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވާހަކަދައްކާ…

ތެދުވަން ނުވޭހޭ މުސްލިމުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 25

                     ތެދުވަން ނުވޭހޭ މުސްލިމުން އަންވަރު އިބްރާހީމް ގުދުޞުގެ ވި މާތް ލޮބުވެތި ބިމުން ޤުދުވާ ނަބީން މާތްވީ އިމުން އުދުވާނު ދާއިރު ވިހަލަމުން ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން އާދަމުގެފާނު ޒަމާން ޒިކުރު އާލާކުރާ އަޤުޞާ އިތުރު މައިދާން ކުރާ އިރު ހަޑި ހުތުރު ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން ފުރަތަމަ ގިބުލަ މާތް މުސްލިމުން ކުރިމަތިލި މާތްވި ހަރަމްފުޅުން ހުރުމަތް ކަނޑާއިރު ކާފަރުން ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން…

ދިވެހިބަހުގެ ހަރުދަނާ ހަމަތަކުގެތެރެއިން...: އަޅުގަނޑުމެން ފާޅުކުރާ ކޮންމެ ޝުޢޫރަކުންވެސް ތަފާތު އެތައް މާނައެއް ދޭހަވެއެވެ. ހެޔޮބަހެއް ނޫނީ ނުބުނަމުން އިސްލާމު ދީނުގައި އަންގަވައިފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމަތަކަށްޓަކައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 81

ދިވެހިބަހުގެ ހަރުދަނާ ހަމަތަކުގެތެރެއިން… އަޅުގަނޑުމެން ފާޅުކުރާ ކޮންމެ ޝުޢޫރަކުން ވެސް ތަފާތު އެތައް މާނައެއް ދޭހަވެއެވެ. ހެޔޮބަހެއް ނޫނީ ނުބުނުމަށް އިސްލާމު ދީނުގައި އަންގަވައިފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމަތަކަށް ޓަކައެވެ. ޢަބަދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހެޔޮ ބަހެއް ނޫނީ ނުބުނުމަށާއި ހެޔޮ ބަހެއް ނުބުނާނަމަ ހަނުހުރުމަށް އިސްލާމުދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމަތްތަކަކަށް ޓަކައިކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ބުނާ ކޮންމެ ބުނުމެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަތަކުން ދޭހަވަނީ ހަމައެކަނި އޭގެ ބޭރުފުށުގެ މާނައެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެޔަށްވުރެ…

ނިދާ އައުމުން…..

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 134

       ނިދާ އައުމުން… އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ރަޙިމަހުﷲ) ފަހުން   މާމޮޅު  ޙަޔާތެއް  ރާވަރާވާ  އުފަލުގައި   ހުއްޓާ، ލަހެއް ނުވެ މަރު އައީ ހީވެސް ނުވާ ދަނޑިވަޅު ނުދެނެހުއްޓާ. އަނހާ ސަހަރޯ ރަޙުމުނެތި  ތިޔަ އައީ  އިންޒާރަކާ  ނުމެލާ، ޝަހާދަތް ވެސް އެކީ ނުކިޔޭ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް މި ހޭ ހުއްޓާ. މަގޭ އެކި  އުމުރުގައި އެކި  ހެޔޮކަމަށް މަޝްރޫޢު ރާވަނިކޮށް، ނެގޭ ހޮވިގެން މި ހެޔޮ ޢަމަލެއް ސަފުން ނުކުރެވި މިހެން…

ހީނގަތުމާއި ހީގަތުން: ތަފާތު ދެ ލަފުޒެއް، ތަފާތު ދެ މާނައެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 121

ހީނގަތުމާއި ހީގަތުން: ތަފާތު ދެ ލަފުޒެއް، ތަފާތު ދެ މާނައެއް ހުސްނޫނުގެ ސަބަބުން ކިޔާ ގޮތް ބަދަލުވުމުގެ އިތުރުން މާނަވެސް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ހުސްނޫނަކީ ދިވެހި ބަހުގައި ވަރަށް މުހިއްމު މާނައެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. ހުސްނޫނު އިހުމާލުކޮށްލެވުމުން ހަމައެކަނި ބަދަލުވަނީ ލަފުޒު ކިޔާގޮތެއް ނޫނެވެ. ލަފުޒުވެސް ބަދަލުވަނީއެވެ. މާނަވެސް ބަދަލުވަނީއެވެ. މި ޞަފުހާގައި މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ މި ފަދަ ދެ ލަފުޒެއްގެ މާނައިގެ މައްޗަށެވެ. ހީގަތުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. އެއީ ހިނިއައުންތޯއެވެ.…

ފޯނު ނަންބަރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 140

ފޯނު ނަންބަރު މުޙައްމަދު ޤާސިމް ބާވެފައި ހުރި ވޭވް 100 ގެ ސައިކަލުގައި އަމީނީމަގުން އިރަށް މަޑު ދުވެއްޔެއްގައި އަހަރެން ދިޔައީ، އަހަނދޭއާއެކު ކޮފީއަކަށެވެ. އޭރު ހަވީރު ހަތަރެއްޖަހައި ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރީން އަންނާނޭ ވާހަކަ އަންހެނުން ގާތު ބުނީ، ކޮންމެހެން އެކަމަށް ނިޔަތްގަނެފައެއް ނޫނެވެ. އެ ވަގުތަށް އޭނާގެ ހިތްހަމަޖައްސައިލަ ދިނުމަށެވެ. ތަންކޮޅަކަށް ދިޔަތަނާ ކުއްލިއަކަށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ، އަހަންނަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުރީން ހިނގާފައި ދިޔަ ދިޔޯއެއްގެ ފަރި ހިނގުމުގައެވެ. އަންހެންވަންތަ ބައްޓަމަކަށް ކިއްސަރު ޖެހިފައިވާ…

ކުރުވާހަކައެއް: ބޮޑު އިމްތިހާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 133

ކުރުވާހަކައެއް:  ބޮޑު އިމްތިހާނު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ކާމޭޒުމަތި ތައްޔާރުކޮށްފައި ޖަޒީ އޭނާގެ 7 އަހަރުގެ ލުއައްޔުގާތުގައި ބުނީ އަތަށް ދީފައި އޮތް ދީނިއްޔާތު ފޮތް ބާއްވައިފައި ގޮސް، ކާފަގާތުގައި ކާން އަންނަން ބުނާށެވެ. އެ ސޮރު ބަޑިބަޑިޖަހައިފައި އަޅައި ދުއްވައިގަތެވެ. ފޮތް ވެސް ހިފައިގެންނެވެ. ޚާލިދަށް މި ރެޔަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ރެއެކެވެ. ހާސްކަން ބޮޑު ނުތަނަވަސް ރެއެކެވެ. އެއް ފަހަރު، ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ގްރެޖުއޭޝަން ފޮޓޯއަށް، އަނެއް ފަހަރު މާސްޓަރސްގެ ގްރެޖުއޭޝަން ފޮޓޯއަށް ބަލައިލައިފައި،…

ހުސް ނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 113

ހުސް ނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ދިވެހިބަހުގެ އަކުރުތަކާއި ފިލިތަކުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ބަހުގެ އަޑުތަކާއި އަޑު ނެރެންވީ ގޮތް ފާހަގަކޮށްދިނުމެވެ. އަކުރުތަކަކީ އަޑުތަކުގެ ނިޝާނެވެ. ފިލިތަކަކީ އެ އަޑުތައް “އިއްވާން” ވީ ގޮތް އަންގައިދޭން ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ. ވީމާ، އަޑެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އަކުރާއި އަޑުނެރެންވީ ގޮތް އަންގައިދޭ ނިޝާންކަމަށްވާ ފިލި ހަމަޔަށް ނެތް ނަމަ އެ އަޑު ފުރިހަމަޔަށް “ނެރެވޭނޭ” ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ. ދިވެހިބަހުގެ ބަސްކޮށާރުގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތަކުގެ ލިސްޓްގައި…

“ފަރިތަ” ބޮންބޭއަށް އަލަށް ކުރި ދަތުރު!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 195

“ފަރިތަ” ބޮންބޭއަށް އަލަށް ކުރި ދަތުރު! މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ބޮންބޭ އަހަންނަށް ވަރަށް ފަރިތަ އެވެ. ޒަމާނީ ނަމުން ނަމަ މުމްބާއީއާ އަހަންނާ އޮތް ގާތްކަމަކީ އެ ރަށަށް ދަތުރުކޮށްގެން އުފެދިފައި އޮތް ގާތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުޑައިރުން ފެށިގެން ގަވާއިދުން ހިންދީ ފިލްމު ބަލާތީ އެވެ. ބޮންބޭގައި އުފައްދައި ނެރޭ ހިންދީ ފިލްމްތައް ބަލަން “ވަކި ގަވާއިދެއް ނެތަސް”، މަޝްހޫރު ގިނަ ފިލްމުތައް ބަލައިފައިވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ފިކުރީ ގޮތުން އަހަންނާ ގުޅިފައިވާ މި ސަހަރަށް…

ބުރިޖުވެސް، ދާލަންވެސް ރަނގަޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 96

ބުރިޖުވެސް، ދާލަންވެސް ރަނގަޅު އާމިނަތު ސަޢީދު ދިވެހި ބަހުގެ ދުނިޔޭގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނު ބަހުސަކީ ދާދި ފަހުން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީން ނެރެގެން އުޅޭ ދެތިން ބަަހަކާ ގުޅޭ ބަހުސެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބުރިޖުގެ ބަހުސެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ދިވެހި ބަހުގެ މާހިރަކީމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަހުސުގައި ބައިވެރި ނުވެ ހުރުން އުނދަގޫ ވެއްޖެއެވެ. މިއީ އެ އުނދަގޫ ފިލުވައިލެވޭތޯ ލިޔާ ލިޔުމެކެވެ. އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވޭ ކަންކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ތަބީއީ ކަމެކެވެ. މިއީ ވަކި ދާއިރާއަކަށް…