“ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ދިޔަ”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 322

“ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ދިޔަ” ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ ލަފުޒެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދާ ވާހަކައެވެ. ދިޔަވާހަކައެވެ. ހިނގައްޖެ ވާހަކައެވެ. އައި ވާހަކައެއް ނުވަތަ އަތުވެއްޖެ ވާހަކައެއް ނީވެއެވެ. މި ފަދަ ޖުމުލަތައް ގިނައިން އިވެނީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ޒުވާނުންގެ ބަސްދީގަތުންތަކުންނެވެ. މި ޖީލުގެ ދިވެހިބަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބީރައްޓެހިވީ ވަރު ހިތަށް އަރައިގެން އެކަމާ ފިކުރު ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި މި ފިކުރުތަކަށް ޖުމުލަތަކެއްގެ ސިފަގެނެވުނީއެވެ.…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން...! : މެންދަމެއްގެ ހަމަހިމޭންކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 210

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން…! މެންދަމެއްގެ ހަމަހިމޭންކަން ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު މަނިކު، ކުޑަރިކިލު  ____________________________________ މިއީ، އޭރުގެ ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާ، މަދްރަސުއް ސަޢާދާގެ ދަރިވަރުން އަތުން ލިޔެގެން ނެރުނު މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ [ވަޠަން] ގެ 3 ވަނަ އަދަދުން ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މި އަދަދު ނެރެފައިވަނީ، 13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1378 ގައެވެ. އާދެ! މީގެ 61 އަހަރު ކުރީން ނެވެ. މި ލިޔުން ލިޔުއްވާފައިވަނީ، ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު މަނިކު ކުޑަރިކިލު (3 ވަނަ ކްލާސް / ޢުމުރު: 17…

ލޯބިވީމާ..!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 395

ލޯބިވީމާ..! ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްޙަންނާން ވަޙީދު ތާއަބަދު މިހިތް ތެޅިތެޅި މި އޮންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ސާދަ ވިލޭރޭ އެރި ހަނދަށްފަހު………. އެ ހަނދު މުޅި ދޭހަށް ފަތުރައިލިއެވެ. އެއީ ކުރީން ދުނިޔެ ދެކެފައިނުވާ ހަނދެކެވެ. އެކި ރޭރޭ [ތިބާ] ނިދިން މަހުރޫމު ވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ހިތުގެ ވިންދު ބަދަލުވީ ފަހުން………. އެ އަސަރު މުޅި ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ މީގެ ކުރީން މަށަށް ނުވާ ގޮތެކެވެ. ދުނިޔެ މިހާރު ކުޑަވެގެން މިދިޔައީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟…

ހަނދާނުގެ ވަގުތުކޮޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 242

ހަނދާނުގެ ވަގުތުކޮޅު ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް އެ ވަގުތުތައް ހަނދާނުން ފޮހެނުލާނަމެވެ. މި މޫސުން ނިމިއްޖެނަމަ އަލުން އައުމަށް އެދޭނަމެވެ. ހަނދާނުން ފޮހެނުލާނަމެވެ. ހުވަފެނެއް ފަދަ ތަސްވީރުތަކާއި އެކުވީ ވަގުތަކެވެ. ހަނދާންތަކުގެ ކަސްތޮޅުތަކުގައިވީ ވަގުތުތަކެވެ. މި ހިތް އެ ހަނދާންތަކުން ދުރުވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި މޫސުން ނިމިއްޖެނަމަ އަލުން އައުމަށް އެދޭނަމެވެ. މިއީ ހާދަހާވާ ނަލަ ވަގުތުކޮޅު ތަކެކެވެ. މިއިން ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެވެ އެވެ. މިހެން ނިމިދާނީބާވަ އެވެ. ނުވަތަ އާބާދު ވާނެ ބާވަ…

“އިނބަ” އާއި “އިބަ”އަކީ ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. “ރަނގަޅު” އާއި “ރަގަޅު” އަކީ ވެސް އެއް ލަފުޒެކެވެ. “އަޅުގަނޑު” އާއި “އަޅުގަޑު” އަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 283

“އިނބަ” އާއި “އިބަ”އަކީ ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. “ރަނގަޅު” އާއި “ރަގަޅު” އަކީ ވެސް އެއް ލަފުޒެކެވެ. “އަޅުގަނޑު” އާއި “އަޅުގަޑު” އަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބަދަލުނަން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކެކެވެ. ވާހަކަދައްކާ މީހުން/މީހާއާއި މުޚާޠަބު ކުރެވޭ މީހުން/މީހާއާއި އެ މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭ މީހުން/މީހާއެވެ. ފުރތަމަ ފަރާތާއި ދެވަނަ ފަރާތާއި ތިންވަނަ ފަރާތެވެ. ދިވެހިބަހުގައި މި ގޮތަށް…

ރިވާޔަތު މޫސާ ވަ ޒުލޭޚާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 442

ރިވާޔަތު މޫސާ ވަ ޒުލޭޚާ ޢަލީ ޚާލިދު އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕުން ބާއްވައި ބުކްފެއަރއަށް،  ޒިޔާރަތް ކޮށްލީމެވެ. ފެއަރއިން ހޯދި ބައެއް ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލިޔެވުނު ވާހަކަ، އާދެ ނޮވެލް ގަތީމެވެ. މި ފޮތަށް ކިޔަނީ ’ރިވާޔަތު މޫސާ ވަ ޒުލޭހާ‘ އެވެ. މި ފޮތް ލިޔުއްވައިފާވަނީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލް ދީދިއެވެ. ކާމިލް ދީދި މި ފޮތް ލިޔުއްވާ ނިންމަވާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ 24، 1920ގައެވެ. އޭރު އެބޭފުޅާގެ އުމުރުފުޅެއް ކަމަށްވަނީ…

އައިބައިފިއްޔާއި އާބާފިލި އޮޅުނު ފަދައިން ހުސްނޫނާއި ޏަވިޔަނި ވެސް އޮޅެނީ!!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 486

އައިބައިފިއްޔާއި އާބާފިލި އޮޅުނު ފަދައިން ހުސްނޫނާއި ޏަވިޔަނި ވެސް އޮޅެނީ!! ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) “ޓެކްސީ ވެރިންނަށް ފެއްސާއި ރަތެއް ވަކިކުރަން ނޭންގޭ” މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި 2017 ޑިސެންބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު 12 ޖަހާ އެހާކަންހާ އިރު، ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއް ކިޔައިލުމުން އަޅުގަނޑު ހިތަށް ވެރިވީ މުޅިން އެހެން ޝުޢޫރެކެވެ. އެ ރިޕޯޓް ކިޔައިލުމުން ލިޔުންތެރިޔާ ހާމަކުރައްވާން މަސައްކަތްކުރެއްވި ޚިޔާލު އަޅުގަނޑަށް ރޭކައިލި އެވެ. ނަމަވެސް މުޅި…

ބުރިޖުވެސް، ދާލަންވެސް ރަނގަޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 257

ބުރިޖުވެސް، ދާލަންވެސް ރަނގަޅު އާމިނަތު ސަޢީދު ދިވެހި ބަހުގެ ދުނިޔޭގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނު ބަހުސަކީ ދާދި ފަހުން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީން ނެރެގެން އުޅޭ ދެތިން ބަަހަކާ ގުޅޭ ބަހުސެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބުރިޖުގެ ބަހުސެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ދިވެހި ބަހުގެ މާހިރަކީމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަހުސުގައި ބައިވެރި ނުވެ ހުރުން އުނދަގޫ ވެއްޖެއެވެ. މިއީ އެ އުނދަގޫ ފިލުވައިލެވޭތޯ ލިޔާ ލިޔުމެކެވެ. އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވޭ ކަންކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ތަބީއީ ކަމެކެވެ. މިއީ ވަކި ދާއިރާއަކަށް…

ދިވެހި ލަފުޒު ދަސްކުރަމާތޯ؟ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 342

ދިވެހި ލަފުޒު ދަސްކުރަމާތޯ؟ (2) ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް ދެވަންތުނބުޅި – މިއީ ކަޅު އިސްތަށްޓާއި، ނުރަ އެއްވަރަކަށް ހުންނަ ތުނބުޅިއެވެ. ދެވަން މި ބަހުގެ މާނައަކީ ނުރަޔާއި އިސްތަށްޓާ އެއްވަރަކަށް ހުރުމެވެ. އެކަމަކު ބޮލުގައި ނުރަޔާއި ކަޅުއިސްތަށި އެއްވަރަކަށް ހުރުމަކުން ދެވަންބޮލެކޭ ނުކިޔައެވެ. ކިޔަނީ ކިރުޅިއިސްތަށިގަނޑެވެ. ވަކިން ކިޔާނަމަ ކިރުޅި އަކީ ރަތްދަނބުކުލައެވެ. ކިރުޅިޔަ މިއީވެސް ކިރުޅިއެވެ. އެކަމަކު ކިރުޅިޔަ މި ބަސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުންނަ ހުރިހައި އެއްޗަކީ ރަތްދަނބުކުލައިގެ އެއްޗިއްސެއް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް…

ދިވެހި ލަފުޒު ދަސްކުރަމާތޯ؟ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 326

ދިވެހި ލަފުޒު ދަސްކުރަމާތޯ؟ (1) ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް މިއީ ދިވެހިބަސްފޮތުގައި ހުރި ބައެއް ލަފުޒު، ބަސްފޮތުގައި ހުރި ގޮތަށް ހާމަކޮށްދީ، ބަސްފޮތުން ދޭހަވާ މާނައިގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް ކިޔައިދޭން ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާއެކެވެ. “އަތްހަމަ” މި ބަހުގެ މާނައަކީ ދަރަޖައިގައި އެއްވަރު މިއެވެ. ބޯދާ މާނައެއްގެ ގޮތުގައި “ލަގޮނޑި” ވެސް އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު މި ބަސް ފަހަކަށް އައިސް ބޭނުން ކޮށްފައި ވަނީ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން އެއްވަރު ވުމުގައެވެ. ބަސްފޮތުގައި “ބޮޑުކޭމުގައި ބޭންދުން” މި ބަހުގެ…