އާއިލީ ދިރިއުޅުމެއްގައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 226

           އާއިލީ ދިރިއުޅުމެއްގައި އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އުތީމު އާދަމްބެ) ބައްޕައާ މަންމާގެ ހުރުމަތް އޭގެ ވަޒަނުން ދަސްކުރޭ ލައްކައިން ދޭ ހެވަތަކުން ނުފުދޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރޭ ޖިންސަކަށް ވަކިނެތި ތަފާތެއް ލޯބި ދީ ތިޔަ މައިންބަފައިން މިންގަނޑުން ހަމަހަމަ ދަރީން އުނގުގައި ތިބާ ބޯ ތިރި ކުރޭ މާ ފަހަށް ސޮއްސައި ނުލާ ކުރިޔަށް ދެނަން ލިސްޓުގެ ގެނެސް ކާފަޔާ މާމާގެ ކުލުނުން ހިތް އެކީ ބަންޑުން ކުރޭ ބޮޑުބެއާ ބޮޑުދައިތައަށް…

ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 221

ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ! އަންވަަރު އިބްރާހީމް އެންމެހާ ކަނބަލުންގެ ޢިއްޒަތް ޝަރަފުގައި އުފުލައިދެމުން      ވަންހައިން އިއްވާ ނިދާއަށް އަދު އިޖާބަ ހިތުން ދެމުން            ފެންނަހާ މިންތީ ތަފާތަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ތެދުވަމުން                 އަންހެނުން އަދު ބާރުވެރިކޮށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ! ހާދަ އަނިޔާއެއް ތަޙައްމަލު   މާމަމެން ބަލަ ކޮށްފިޔޭ  ހާދަހާ ވޭނެއް މި ބިމުގައި   މަންމަމެން އުފުލައިފިޔޭ        ހާދަ ގިނަ ކެކުޅުމުގެ ހިތި ރަހަ ދައްތަމެން ދިރުވައިފިޔޭ           މާދަމާއަށް ފަސްނުކޮށް އަދު   ޙައްޤުތައް…

އޭ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 281

އޭ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ! ޙަސަން ލަބީބް ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު  ހޭލުންތެރިކަން  އިތުރުކުރޭ! ދިވެހިބިމުން ދިވެހިންގެ  ބަހަށްދެން  ވާނެގޮތެއްވާން ދޫނުކުރޭ! +++++++++++++++++++++ ދުނިޔެ ބަދަލުވޭ އޮއިވަރު އާދޭ ހުޅަނގާ އުތުރާ އިރު ދެކުނުން، ދުނިޔެ މިދައްކާ ކުލަވަރު ފެނިގެން ދިވެހިބަހަށް އަނިޔާ ނުކުރޭ! ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު………… މޫރިތި ގޮތްހުރި  އަދަބީއަގުހުރި  ބަސްދިރުވައި  އާލާކުރަމާ! ކޫރުން އެޅުމަށް ބަހުގެ އޮމާންކަން  ދޫކޮށްލަންދެން ހީނުކުރޭ! ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު………… ދިވެހިބިމުން ދިވެހިންގެ ބަހަށްއޮތް ޝަރަފާ ޤަދަރާ ޢިއްޒަތަކީ،…

ބުނެދޭނު ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 420

ބުނެދޭނު ހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ގ. މަންޒިލް ނޯޓް: ތިރީގައި އެވަނީ ‘ދިލްކީ ނަޒަރު’ މިލަވައިގެ މާނަ ޚުލާސާކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ދެތިން ފޮޅުވަތެވެ. * * * ލޮލުގެ ތެރެއިން ހިތަށް ނަފްސުގެ އެތެރެ ފެންނަ ގޮތެވެ. ހިތުގެ އެދުން ލޮލަށް އެނގޭ ގޮތެވެ. ހިތާއި ލޮލާއި ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެވެ. އެވާހަކަތައް އުފައްދާ ގުޅުމެވެ. އެގުޅުމުގެ ސިއްރެވެ. މިކަންކަން އަހަންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ބުދޭނު ހެއްޔެވެ؟ އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުއޫރުތަކެވެ. އެޝުއޫރުތައް ލަފްޒުތަކަކަށްވެ…

ލަގޮނޑި މާލިމީގެ “ސަމުގާ ނުބައްޔާ”…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 347

ލަގޮނޑި މާލިމީގެ “ސަމުގާ ނުބައްޔާ”… އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު އަޅުގަނޑު ދުށް އެއްކޮށްލެވިގެން ޗާޕުކުރެވުނު އެއްވެސް ދިވެހިޅެން ފޮތެއްގައި އޭނާގެ ޅެމެއް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު މޮޅު ޅެންވެރިންގެ ނަންތައް ކިޔާއިރު އޭނާގެ ނަމެއް ނުކިޔެއެވެ. އެހެނަސް އޭނާއަކީ ޅެންވެރިންގެ ޅެންވެރިއެކެވެ. ރައިވަރުވެރިއެއް މެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އޭނާޔާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި މަޝްހޫރު މާލިމީ ކުޑަ މުޙައްމަދުފުޅު(މުޙައްމަދު ޢުމަރު) ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހަމަ އިންނަވާފައި ވެސް ރައިވަރެއް ޅެމެއް ނުވަތަ ފަރިއްސެއް ހައްދަވާފާނެއެވެ. އެހައިވެސް…

ކަސްތޫރި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 204

               ކަސްތޫރި އުތީމު އާދަމްބެ ކަސްތޫރި ވަހުން ހުވަނދުކުރަން  ޅެންވެރި ވާދީ ވަސްމީރު  ޝަޛާތައް  މިފަޒާގައި   ފަތުރައިދީ ދުއްވާއިރު   މައިދާނުތެރޭ   އަހުގެ    ޚިޔާލީ ހުންގާނު ހިފަން އޮތް ލަގަނަށް  ރީތި  ދުލެއްދީ ގަސްތައް ތިބެގެން ރީތިވި ތަސްބީޙަ  އެ  އިއްވާ ބަސްތައް ކުރަމުން ޝަރަޙަ ޅެމުން ހާރު ގަތައިދީ ދުވަމުން ފުމެމުން އަންނަ ހެމުން ރާޅުގެ ލަވަތައް އިވުމުން ފަރިވާ ސާޙިލު ޝިޢުރުން  ކުރަހައިދީ ހަނދު އޭގެ ލޮލުން މާތަކުގައި ދާއިރު  ބޮސްދީ ޤުދުރަތު އެ އުފައްދާ…

މަންމަޔާ ވަކިވުމުގެ ހިތާމަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 894

(މިއީ ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޝާނީ އަރްޝަދް ކިޔާފައިވާ ލަވައެކެވެ. މި ލަވައިގެ މިއުޒިކު ހެދީވެސް އޭނާއެވެ. ލަވަ ހަދާފައި ވަނީ ޞާބިރް ޒަފަރެވެ. ޝާނީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ މި ލަވަ ތައްޔާރު ކުރީ އޭނާގެ މަރުޙޫމް މަންމަގެ ހަނދާނުގައެވެ. އަދި ޞާބިރް ލަވަ ހަދާފައި ވަނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ހަނދާނުގައެވެ. މި ލަވަ ޔޫޓިއުބުން ބަލާފައިވާ މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް އަސަރު ކުރުވަނިވި ލަވައެކެވެ. ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުވައިލާ…

ތިޔަ ކުދީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 519

              ތިޔަ ކުދީން                    (ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުވަމުން) އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ތިޔަ ކުދީން ތިޔައީ ދިވެހި ޤައުމީ އުޑުގެ އަލިތަރިތަކޭ ތިޔަ ކުދީން ތިޔައީ ދިވެހި ޢިލްމީ ކަނޑުގެ ރަންމުތްތަކޭ ތިޔަ ކުދީން ތިޔައީ ދިވެހި އަދަބީ ދަނޑުގެ ފެހި ގަސްތަކޭ ތިޔަ ކުދީން ތިޔައީ ދިވެހި ޖަންނަތުގެ ފަތިހުގެ މާތަކޭ ތިޔަ ކުދީން ތިޔައީ ދިވެހި ގޭގޭގެ ނޫރަން ވޮށްތަކޭ ތިޔަ…

ތެދުވަން ނުވޭހޭ މުސްލިމުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 160

                     ތެދުވަން ނުވޭހޭ މުސްލިމުން އަންވަރު އިބްރާހީމް ގުދުޞުގެ ވި މާތް ލޮބުވެތި ބިމުން ޤުދުވާ ނަބީން މާތްވީ އިމުން އުދުވާނު ދާއިރު ވިހަލަމުން ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން އާދަމުގެފާނު ޒަމާން ޒިކުރު އާލާކުރާ އަޤުޞާ އިތުރު މައިދާން ކުރާ އިރު ހަޑި ހުތުރު ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން ފުރަތަމަ ގިބުލަ މާތް މުސްލިމުން ކުރިމަތިލި މާތްވި ހަރަމްފުޅުން ހުރުމަތް ކަނޑާއިރު ކާފަރުން ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން…

ނިދާ އައުމުން…..

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 287

       ނިދާ އައުމުން… އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ރަޙިމަހުﷲ) ފަހުން   މާމޮޅު  ޙަޔާތެއް  ރާވަރާވާ  އުފަލުގައި   ހުއްޓާ، ލަހެއް ނުވެ މަރު އައީ ހީވެސް ނުވާ ދަނޑިވަޅު ނުދެނެހުއްޓާ. އަނހާ ސަހަރޯ ރަޙުމުނެތި  ތިޔަ އައީ  އިންޒާރަކާ  ނުމެލާ، ޝަހާދަތް ވެސް އެކީ ނުކިޔޭ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް މި ހޭ ހުއްޓާ. މަގޭ އެކި  އުމުރުގައި އެކި  ހެޔޮކަމަށް މަޝްރޫޢު ރާވަނިކޮށް، ނެގޭ ހޮވިގެން މި ހެޔޮ ޢަމަލެއް ސަފުން ނުކުރެވި މިހެން…