ތިޔަ ގޮތަށް ތިބުން ދެން ދޫކޮށްލާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 3516
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
         
                                   ރާގު: ކޯރާ ކާގަޒްތާ ޔެމަންމެރާ
 ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން      

 ލޯމަރާނުމެލާ މޮޅިން ހޭލާ
       ލޯބިވާ ޤައުމޭ ރޮނީ ގިސްލާ
             މޫނު ކަރުނައިން ތެމޭ ފޮހެލާ
                  ދޭނުހޭ  އެވަރުކަމެއް  ކޮށްލާ

އަހުރެންގެ އަޑު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 3643
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
ރަމްލާ ޢަބްދުލްޣަނީ
އަހުރެންނަކީ  ވެސް ޝަޚުޞެކޭ ނުރުހޭ ރުހޭ ކަންތައް ވެޔޭ
           އަހުރެންގެ ޝަރަފާ  ފަޚުރަކީ ޤައުމުގެ ޝަރަފުކަމުގައި   ވެޔޭ
މިނިވަންކަމާއި އަމިއްލަކަން  ލިބިފައި މަށަށްވެޔެ ޤުދުރަތުން
            ފިނިކަން ހިތަށް ލިބިދޭ  ނިކަން  ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ވެޔޭ

ވައްލަކޮއްޓަށް ލީ ބަނޑައިދޫ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 6370
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން

 ވައްލަ، ކޮށްޓެއްގައި ތިބީ ބަނޑުހައިވެފައި އަނގަމަޑުވެފައި،
             ބައްލަވައިލައްވާނެ  ނަމައޭ    އެއުރެމެންނަށް     ހީވެފައި
 މަސްގެނެސްގެން  ގޭގެ  މީހުން  ބަދިގެ ދޮށުގައި ތީ އުޅޭ
             ވަސް   ދުވާތީ  އޭގެ  ރާޙަތް   ވާނެ   ނަމައޭ   ހީވެފައި

ޝާކިރުގެ ޝުޢޫރު (7)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 7332
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

މިއަދުގެ ސުވާލު؟

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

މުސްލިމުން  ބަދުނާމުވެވި އަގު ވެއްޓެނީ  ފަހެ  ކީއްވެގެން
              ދުޝްމަނުންނަށް ބަސްބުނަން ފުރުޞަތުދެނީ ފަހެ  ކީއްވެގެން

އަހަރެމެންތެރެއިން  ބައެއް  މީހުންގެ  ގޮތްފޮތް  ބަދަލުކޮށް
               އަހަރެމެންގެ   ކަރާމަތާ   ޢިއްޒަތް  އޮޔާލީ   ކީއްވެގެން