ލޮލުގެ ނޫރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 430

ލޮލުގެ ނޫރު ޗިޅިޔާ މޫސާ މަނިކު ނޯޓު: އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންހެން ދެކޭ މޫނެކެވެ. އެންމެންހެން އަހާ ނަމެކެވެ. “ޗިޅިޔާ” އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ އެތަކެއް ދިވެހި ފިލްމުތަކާއި ތަމްސީލުތަކުން ފެނިފައިވާ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަކީ ކުރެހުންތެރިއެކެވެ. އަދި ލިޔުންތެރިއެއް ވެސް މެއެވެ. ޕަރފޯމިންގ އާޓްސްގެ ދާއިރާއިން؛ ފިލްމާއި ތަމްސީލު ކުޅުމުގެ ރޮނގުން އާންމު ޚިދުމަތުގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު 2009 ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ތަމްސީލު…

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ - 1: މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުން ފެނުނު ޖިންނި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 571

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ – 1 މާލޭ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުން ފެނުނު ޖިންނި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު 1996 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއެވެ. އަޅުގަނޑު އުޅެނީ މާލޭގެ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ގޭގެ ވެރިމީހާއަކީ، އަޅުގަނޑު ދަންނަ ރައްޓެއްސެކެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އުޅޭ ބަޔަށް ދޭތެރެއަކުން އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުކޮށްލަން އޭނާ އައިސް ވާހަކަ ދައްކާލަން މަޑުކޮށްލައެވެ. އެގޮތަށް އެހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާއާ ދިމާވެފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް ކިޔައިދިނެވެ. ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާށެވެ. ___________________________________…

ނުފެންނަ ތާކިހާ އެޅި ޖަޕާނު މީހުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 267

ނުފެންނަ ތާކިހާ އެޅި ޖަޕާނު މީހުން ލިޔުނީ: ގްރެހަމް ގްރީން ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ނޯޓު: ގްރެހަމް ގްރީން (1904 އިން 1991 އަށް) އަކީ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އޭނާގެ އަދަބީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އޭނާ ލިޔުނު 25 އަށް ވުރެ ގިނަ ނާވިލްއެވެ. މިއީ އަދަބީ ފާޑުކިއުންތެރިންނާއި އާއްމު ކިއުންތެރީގެ މެދުގައިވެސް ނުހަނު މަގްބޫލު ނާވިލްތަކެކެވެ. ނޯބެލްގެ އިނާމަށް ހޮވާލެވުނު އަދީބުންގެ ކުރު ލިސްޓަށް ގްރީންގް ނަން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން…

ކުރެވޭ ކަމެއް ނޭނގުން!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 414

ކުރެވޭ ކަމެއް ނޭނގުން!  މުޙައްމަދު ދިދީ (ހިތްފަހި) ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ ހިފަމުން ދާއިރު، ބައެއްމީހުން ހަމައިން ނެއްޓި އަތުންފައިން ގޯސްހަދައި، ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަމެއް ނޭނގޭހިސާބަށް ދާފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. އެއީ، ބަނޑުހައިވުމުން ވާކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ހައިހޫނުކަމުން އިންސާނާގެ ބުއްދިފިލާ ދިއުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު،ތިމާ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި އިލާހަށް އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިފަމުންދާ ފަރުޟު ރޯދައަށް ހުރެ މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކުރުމަކީ، ޝަރުޢުގައި ރޯދަ ހިފުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ މަޤުޞަދާއި މުޅީން ޚިލާފަށް ކުރެވޭ…

ހަނދާން އާވި މާޒީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 250

ހަނދާން އާވި މާޒީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މަޑުލު ________________________________________________________________________________ އިދާރާގެ ނޯޓު: މަޑުލު ވަޙީދުގެ ކުރު ވާހަކަތަކަކީ، ދިވެހީންގެ އާއްމުންގެ ދިރިއުޅުން ތަމްސީލުކޮށްދޭ އަސަރު ގަދަ ރީތި ވާހަކަތަކެވެ. އެއީ އަގުމާތް އަދަބީ މުތްތަކެއް މެއެވެ. މިހާތަނަށް، ވަޙީދުގެ އެއްކޮށްލެވިފައިވާ ކުރު ވާހަކަތަކުގެ ދެ ފޮތެއް ވަނީ ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިގެނެސް ދެނީ މިދެންނެވި ދެ ފޮތުން ކުރެ ފޮތެއްގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކަ ނަކަލުކޮށްފައި ވަނީ “ފަތްތޫރައިގެ” 148 ވަނަ ޢަދަދުންނެވެ. އެއީ…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:: “ތިޔައީ އުޅެވޭ ގޮތުން ވާގޮތް” (އުފުލަންދޫ ވަކަސޮރުގެ ބަސް)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 376

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: “ތިޔައީ އުޅެވޭ ގޮތުން ވާގޮތް“ (އުފުލަންދޫ ވަކަސޮރުގެ ބަސް) ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ތިޔާގެ ދުވަސްވަރެވެ. ރ.އަތޮޅުގެ ކަނދޮޅުދޫގެ ބޮޑުމައުލޫދަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކިޔާފައި އޮތުމާއެކު، މީހުން އަރާ ކަނދޮޅުދޫ އޮތީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ވިޔަސް، މަގެއްގެ މަތީގައި ވިޔަސް، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުން ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. ކޮންމެ ދެމީހަކު ބައްދަލުވެއްޖެ ނަމަ ދައްކާ ވާހަކައަކީ، ރަށަށް އަރާ ތިބި މީހުންގެ ގިނަކަމުގެ…

ޤުރުބާނީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 278

ޤުރުބާނީ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ދޮންމަނިކެ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ލަތީފާ ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރީ ބައްޕައަކާ ނުލައެވެ. މިހެނީ، ލަތީފާ އަދި ރަނގަޅަށް ފިޔަވަޅުގަނޑުވެސް ނުޖެހި އުޅެނިކޮށް އެފަކީރުގެ ބޮލުން ބައްޕަގެ ލޮބުވެތި ހިޔާ ވަކިވެއްޖެއެވެ. ދުވަސްވަރަކީ، ދަތި ދުވަސް ވަރަކަށް ވުމާއެކުވެސް ދޮންމަނިކެ، އޭނާ ދެލޯނޭދި އެދޭ ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅަށް ކިޔަވައިދިނެވެ. އުޅޭން ދަސްކޮށްދިނެވެ. ހުރިހައި މާނައެއްގައި “މީހަކަށް” ހަދައިދިނެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލަތީފާވެސް އޭނާގެ މަންމަދެކެ ލޯބިވަނީ، އިންތިހާ ދަރަޖައަށެވެ. މަންމަގެ ކޮންމެ އަމުރަކަށް ލޮލުން ބޮލުން…

އެދުރުދައިތަ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 257

އެދުރުދައިތަ (2) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ހުމޭއާއި ހުމޭޒު ]ކަބާބުގެ[ މަތީބުރީ މޭޒެއްދޮށުގައި ޖައްސާލައިގެން ތިއްބެވެ. ދެމީހުން ކުރިމަތީގައި އައިސްކިރިމި އެޅި ދެތަށި ހުހަށް ހުއްޓެވެ. އިރުކޮޅަކުން ވޭޓަރަކު އައިސް އެދެތަށިވެސް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހުމޭ އިނީ ބިލު އައުމުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. ކުރިން ދެކެވުނު ވާހަކައިން އޭނާއަށް ހާދަ އެއްޗެއް އެނގިއްޖެއެވެ. ހުމޭޒަކީ ފަންނާނެކެވެ. ހިސާބަކަށް ކުރަހާ އުޅެއެވެ. އަދި ފޮޓޯވެސް ނަގައިއުޅެއެވެ. އިތުރަށް ގިޓާކުޅެންވެސް ދަނެއެވެ. މީން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަނީ އާމްދަނީއެއް ހޯދާކަށް ނޫނެވެ. އަމިއްލަ…

އެދުރުދައިތަ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 360

އެދުރުދައިތަ (1) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ހުމޭދާ އިނީ ގޮނޑީގެ އަތްގަނޑުގައި ވާތު އުޅަނބޮށި ވިއްދައިލައިގެން އަރިކޮށްލި ދަތްދޮޅި އަތަށް ދީގެންނެވެ. ކަނާތުގައި ގަލަން އޮތެވެ. މޭޒުމަތީ ގަނޑުކަނޑާފޮތް ބޭރުގަނޑު، އަނެއް އަތަށް މަޅާލައިފައި އޮތެވެ. ލިޔަން އުޅެއުޅެވެސް ލިޔާނެ އެއްޗެއް ހިތަކަށް ނައެވެ. ފުލުސް ކޮމިޝަނަރަށް ވެދުން ސަލާމް… މިއަށް ވުރެ ކުރިޔަކަށް ނުދިޔައެވެ. ގަނޑުކަނޑާލައިފައި ބާކީކޮށްލެވެނީއެވެ. ނުވަތަ ބޮނޑިބޮނޑިކޮށްލައިފައި ކުނިވައްޓަށް އެއްލައިލެވެނީއެވެ. އެއް ފަހަރަކު ނޫނެވެ. ތިންހަތަރު ފަސް ފަހަރަށެވެ. ކޮޓަރި ހުރީ ފިނިކޮށްފައެވެ.…

ގަނޑުފެނުގެ ފިޔަތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 283

ގަނޑުފެނުގެ ފިޔަތައް ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު ގަނޑުފެނުގެ ތުނިތުނި ހުދު “މާފިޔަތައް” އޮހެމުން ދިޔައެވެ. ހުދު ފިނިފެންމަލުގެ ނާޒުކު ފިޔަތަކެއް ފަދައިންނެވެ. އެއީ ސްނޯފްލެކްސްގެ ކަފަކޮޅުހެން އަޅުގަނޑުގެ މޫނުގައި ކޭއްތެމުން ދިޔަ މާފިޔަތަކެވެ. އެކިއެކި “ވިލާތަކުގެ” ގެ މޫސުމަކީވެސް އަޖާއިބު ވަނިވި ޙާލަތްތަކެއް އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ. ސްނޯފްލެކްސްގެ ވާރޭއަކީ ވެސް އިނގިރޭސި ވިލާތްފަދަ ވިލާތްތަކުގެ ރީތި ހަދިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  އެންމެ ރީތި ހަދިޔާއެވެ. އަޅުގަނޑު މިއަށް މޫސުމީ ހަދިޔާގެ ނަމުން ނަންދީ މި ދީލަތި ހަދިޔާ…