ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:: ކުމުންދޫ ގާކޮޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 806

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: ކުމުންދޫ ގާކޮޅު   ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ 90  ވަރަކަށް އަހަރުގެ ކުރިއެވެ. ތިލަދުންމަތީ (މިހާރު ހދ.އަތޮޅު) ކުމުންދޫގެ އެއްކޮޅުގައި (މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބާ މާދުރުގައި) އެ އޮންނަ ގާކޮޅު އެކިޔާ ސަރަޙައްދު “ކުމުންދޫ ގާކޮޅު” ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެއީ، އެރަށުގެ ބަޔަކު އެތާނގައި ހިންގަންފެށި “ނޭދެވޭ” ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އެކަންތައް ކޮށްއުޅުނު ގޮތެއްކަމަށް ބުނެވެނީ، އެތާނގައި ބިމަށް…

ވެލާ ރަސްގެފާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 440

ވެލާ ރަސްގެފާނު އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މަދުރަސާ ބަންދުވެއްޖެއެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށިއްޖެއެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ތަނަވަސް މައިންބަފައިން އާއިލާއާއެކު ދިމަދިމާއަށް ފުރަފުރައިގެން ދާން ފަށައިފިއެވެ. އިންޑިޔާއަށާއި ލަންކާއަށެވެ. މެލޭއަށާއި މެކާއޯއަށެވެ. ބެންކޮކަށާއި ބާލީއަށެވެ. އަދި އެހެންވެސް ބޭރުގެ ބައެއް ތަންތަނަށެވެ. ރަހުމަތްތެރި އަދިޔާންމެން ރަށުން ފުރައިގެންދާތަން ބަލަން ހުރެފައި އިޔާން ގެޔަށް އައިސް ބައްޕަ ގާތު ކުސްތަޅައިގަތެވެ. “ބައްޕާ އަހަރެމެން ވެސް ދަމާ ދުވަސްކޮޅަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. ރީތިރީތި ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް!” “ތިން ދަރިންނާއެކު މަންމަޔާއި…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:: ވާލުސޮރުގެ ޝަރީޢަތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 484

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: ވާލުސޮރުގެ ޝަރީޢަތް ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު    އިހު ޒަމާނުގައި މާލޭގައި ވާލުސޮރު ކިޔާ މީހަކު އުޅުނުކަމަށް ވެއެވެ. ބުނެ އުޅޭގޮތުގައި ވާލުސޮރަކީ މާ ހަމަ މީހެއް ނޫނެވެ. ދެއުޅިއެއްނުވާ ގޮތެއް ހުންނަކަމަށް ވެއެވެ. އެއްފަހަރަކު ވާލުސޮރު މީހެއްގެ ބަކަރިއެއް ކާލިކަމަށްވެގެން އެ ބަކަރީގެ ވެރިމީހާ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރުގެއަށް އުފުލައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުގޭގެ ދޭވާނިން ފޮނުއްވައިގެން  ވާލުސޮރު ފަނޑިޔާރުގެއަށް ޙާޟިރުކުރެވިއްޖެއެވެ. ބަކަރީގެ ވެރިމީހާއާއި ވާލުސޮރާ ދެމީހުން…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:: “ބޮޑުގެރި ދޭ ވާލަމުން….”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 469

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: [ބޮޑުގެރި ދޭ ވާލަމުން….]  ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން (III) ގެ ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ބޮޑުވަޒީރަކަށް ހުންނެވީ ސުމުއްވުލްއަމީރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނެވެ. އެ ކިލެގެފާނު ކޮންމެ ރެއަކުމެ ފަތިހު ފަތިސް ނަމާދުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވައިގެން މާލެތެރޭގައި ހިންގަވައި އުޅުއްވުމީ އާދައެއްކަމުބައި ބުނެވެއެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި  އެ ދުވަސްވަރު، ޢާއިޝަތު ދީދީ ނަމަކަށް ކިޔުނު ވަރަށް ރީތި އަދި އެހާމެ ދޮން އަންހެން…

ގުދުރަތުގެ އަޖައިބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 413

ގުދުރަތުގެ އަޖައިބު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އިދާރާގެ ނޯޓު: ވާހަކަޔަކީ ވަރަށް ކުރިން މުޞައްނިފު ލިޔުއްވައި އެދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ނިކުތް މަޖައްލާއެއްގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި މީ ނެލު ހާޖީ ކިޔާ މީހަކަށް ދިމާވި ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ވާހަކައިގައި އަސްލު މީހާގެ ނަން ބޭނުން ނުކުރެއްވީ އޭނާގެ ދަރީން ނުވަތަ ކާފަދަރީން އެދުވަސްވަރު ދުނިޔޭގައި ތިބެދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ވާހަކަ ދަންނާނެ އެ އައުލާދުގެ މީހަކުވެސް ދިރި ދުނިޔޭގައި ހުރި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: ޙަސަންކަލޭފާނުގެ މައުލޫދު ފެއްޓެވުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 363

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން   ޙަސަންކަލޭފާނުގެ މައުލޫދު ފެއްޓެވުން ކެލާ ޢަލީ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު އިހުޒަމާނުގައި ރ.އަތޮޅުގެ މަތިބިތުގެ ރަށެއްގައި އަތޮޅަށް މަޝްހޫރު ޙަސަންކަލޭފާނު ނަމަކަށް ކިޔުނު ބޭކަލަކު އުޅުއްވިއެވެ. ދުވަސްވަރަކީ މުޅި އަތޮޅަށް ކިޔައިގެން ރަށްރަށުގެ ބޮޑު މައުލޫދު ކިޔާ އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. ދަށްބިތުގެ ރަށެއްގެ ބޮޑު މައުލޫދު މުޅި އަތޮޅަށް ކިޔައިގެން ކިޔުމަށް ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއްކޮށް ނިމިއްޖެއެވެ. އެ ރަށުގެ ވެރިންނާއި ކަމުވޮށިވެގެންވާ މީހުން މަޝްވަރާކޮށް…

ދެފަށް ދަންމާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 311

ދެފަށް ދަންމާނު އިބުރާހީމް ހުސެން މަނކު މީ ހަގީގަތެއް ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހުންނާއި ވާހަކައިގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަކީ ރޯމަރު ފުލޯކެވެ. ބަސްދީގަތުމަށް ގަޑިދެއްވާފައި އޮތީ އެގާރަގަޑި ފަނަރަޔަށެވެ. މިހާރު އެއޮއް މެންދުރު ބާރަ ޖަހާ ބޮޑުވަނީއެވެ. އިންތިޒާރުގައި އިންނަތާ ގަޑިއެއްހައިއިރުވީއެވެ. އަދިވެސް އޭނާ ދައްކައެއް ނުލައެވެ. މީޓިން ރޫމުގައި އެކަނި މާއެކަނި އިނދެ އިނދެ ފޫހިވެއްޖެއެވެ. ކޮޓަރި ފިނި ގަދަވެގެން ޝަކުވާ ކުރަން ފެށުމުން ފިނި…

ވަޙީދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 382

ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް އިދާރާގެ ނޯޓު: މީގެ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ޢަބްދުﷲ ޞާދުގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރި، ހަރުކުލައިގެ ޒުވާނަކު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ލެއްވިއެވެ. އޭނާ ޞާދު އަރިހުން ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އެދުމެއް އެދިވަޑައިގަތެވެ. އެ އެދުމަކީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ހަނދު ފަދައިން ފާޅުވެ ވިދާލާނޭ ފަދަ ކުރު ވާހަކައެއް އޭނާޔާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެ ދެއްވުމެވެ. މިވާހަކައަކީ އެގޮތުން ޞާދު އޭނާއަށް ކުރެއްވި ސަމާސާ ހަދިޔާއެކެވެ. ވާހަކައަކީ މީގެ…

 ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން  :  އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގެ ރާވެރިން ބަންޑާރަކުރެއްވުން  (ދޮއްތަޑަފި އެދުރުކަލޭފާނުގެ މަރުގެ އަދަބު) 

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 417

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން   އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގެ ރާވެރިން ބަންޑާރަކުރެއްވުން  (ދޮއްތަޑަފި އެދުރުކަލޭފާނުގެ މަރުގެ އަދަބު)   ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ދުއިސައްތަ އެތައް އަހަރެއްގެ ކުރީގެ ވާހަކައެކެވެ. އެދުވަސްވަރު، އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގެ ފެންމުލިން ފެށިގެން މާމެންދުއާ އެކު ގޮސް ރަށުގެ އަނެއްކޮޅާ ހަމައަށް މީހުން ދިރިއުޅުނުކަމަށްވެއެވެ. އެދުވަސްވަރު، އެ ރަށު މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކޮށް އުޅުނު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ރާވެރިކަމެވެ. މީގެ…

ސިޓީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 491

ސިޓީ މުޙައްމަދު ދީދީ (ހިތްފަހި) އަލަމާރީގައި ހުރި ސާމާނުތައް އަލަމާރީގެ އެކިވަތްގަޑު ތަކަށް ބަދަލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަލަމާރީގެ އެންމެ މަތީވަތްގަނޑުގައި ބާއްވާފައިއޮތް ޑެނިސް ރޮބިންސް ގެ ވާހަކަ ފޮތެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ފޮތް ވެއްޓުމާއެކު އެފޮތުގެ ތެރޭގައި އޮތް ސިޓީ ވެސް ފޮތުގެތެރެއިން ކޮޓަރީގެ ދޫލަ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ނާޒުނީނަށް ކުއްލިއަކަށް އެ ސިޓީ އާދިމާއަށް ބަލައިލެވިއްޖެއެވެ. އެސިޓީއަކީ ނާޒުނީން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފޮރުވާފައިއޮތް ސިޓީ އެކެވެ. ހިތުގެ އެންމެ ފުނުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ދުވަހަކުވެސް…