ދޮންކޭލު ވިޓަމިން: ސަމާސާ އަދަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 233

ދޮންކޭލު ވިޓަމިން ޢަލީ ޝަރީފް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްމަރްޙޫމް އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީންގެ ދައުރުގައި ތިއްބެވި އަތޮޅުވެރީންގެތެރެއިން، ވަރަށް ހިންގުންތެރި އަތޮޅުވެރީން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއިގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭކަލަކު މާލެއަށް ދުރުވެ ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އޭރު މާލޭގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެދެމުންދާގޮތުގެ މައްޗަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ މަޢުލުމާތު ހޯއްދެވިއެވެ. އެދުވަސްވަރު ސަނިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ޞިއްޙަތުގެ މާއްދާއަށް ޓެކްސްޓް ފޮތް ލިޔުއްވާފައިވަނީ މުޙައްމަދު އަމީނެވެ. އެފޮތުގެ ނަމަކީ [ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުގެ…

ސަމާސާ އަދަބު: ބަސްކުރު ކޮށްލުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 318

ސަމާސާ އަދަބު ބަސްކުރު ކޮށްލުން ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް ބައެއް ބަސްބަހާއި ބައެއް އެއްޗެއްސަށް ކިޔާ ނަންނަން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކުރުކޮށްލައިގެން އުޅުމަކީ ބޭރު ބައެއް ބަސްބަހުގައި ގެންގުޅޭ ގޮތެކެވެ. މިސާލަކަށް އިނގިރޭސި ބަހުން މައިކްރޯފޯނަށް ކިޔަނީ މައިކް މިހެންނެވެ. ރިފްރިޖެރޭޓަރަށް ފްރިޖް އެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ބައެއް އިބާރާތްވެސް މި ގޮތަށް ކުރުކޮށްލައެވެ. މިސާލަކަށް އައި ވޯންޓް ޓެލްއަކީ އައި ވިލް ނޮޓް ޓެލްއެވެ. އައިޑް ލައިކް އަކީ އައި ވުޑް ލައިކް އެވެ. މިކަހަލަ…

ސަމާސާ އަދަބު:: ހުޝިޔާރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 235

ސަމާސާ އަދަބު: ހުޝިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އެގޭ ދުމަށިން މަސް ކާ ބުޅަލަކާހުރެ އެގޭ އެންމެންނަށް މިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މުސީބާތަކަށް ވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ތަންގަނޑު މީހުންނަށް ވެސް މި ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. އެ ބުޅާ އޮންނަ ގޮތުން ހީވަނީ ކުޑަވަރެއްގެ މިނިކާވަގެއް ހެންނެވެ. އެއް ދުވަހަކު އެގޭ މީހަކަށް މި ބުޅަލާ ދިމާވެގެން އޭތި ފަހައިގެންފިއެވެ. މިބުޅާ ވަރަށް ބާރަށް ފިލަން ދުއްވައިގަނެގެން ތަންކޮޅަކާ ހަމައަށް ދެވުނުތަނާ އެ…

ގެއްލުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 507

ގެއްލުން ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް (މިއީ ބޭރު ލިޔުމަކުން ނަގައިފައިވާ ޚިޔާލެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ކުރު ލިޔުމެކެވެ.) “އަހަރެން ކޯޕަންހޭގަން އަށް ގޮސް އެތާނގައި އެއަރުކޮންޑިޝަން ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފީމެވެ. އެނބުރި އަންނާން ޖެހުނީ ގެއްލުން ވެގެންނެވެ. އެއީ ހޫނު މޫސުމެއް އޮންނަ ތަނެއް ނޫންކަން އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ.” އަހަރެން ވާޙިދު ގާތު ބުނީމެވެ. އޭގެ އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އަހަންނަށް އަނެއްކާވެސް ވާޙިދާ ބައްދަލު ވެވިއްޖެއެވެ. އޭނާ އަހައިފިއެވެ. “ނުފެނި ހާދަހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. ތިޔަ…

” ސަލާމަތީ ފޮތް ”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 290

” ސަލާމަތީ ފޮތް ” އިބްރާހީމް ރަޝީދު     ވަފާތެރި ފިރިއެއް ލިބޭނީ ކިތައް އަނބިންނަށް ބާއެވެ؟ އޯގާތެރި އަނބިން ލިބޭނީ ކިތައް ފިރިންނަށް ބާއެވެ؟ މި ދެ ސުވާލު ހިފައިގެން ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށްވަނަސް ” ސަރވޭއެއް ” ކުރާނަމަ ޖަވާބަކަށް ލިބޭނީ “އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އަހަންނަށް ވަރަށް ވަފާތެރިއެވެ . އަދި އަހަރެންގެ އަނބިކަނބުލޭގެ އަހަންނަށް ވަރަށް އޯގާތެރިއެވެ. “މިއީ ވުން ހަމަ ވަރަށް ގާތްކަމެކެވެ. ހަގީގަތްމަތީ ދެއަތްއަޅާފައި ސަރވޭއެއްކުރާނަމަ އެގޮތަށް ޖަވާބުދޭނެކަމާމެދު ޝައްކުކުރާކަށްވެސް…

ކޮންމެ ލަފުޒަކުން އެ ލަފުޒެއްގެ މުޅި މާނަ ދޭހަވާން ޖެހޭތަ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 290

ކޮންމެ ލަފުޒަކުން އެ ލަފުޒެއްގެ މުޅި މާނަ ދޭހަވާން ޖެހޭތަ؟ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު އިބްރާހީމް އެމެރިކާގައި ވާހަކަދައްކާ ބަހަކީ އިނގިރޭސި ބަހެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ބަހެއް ނޫނެވެ. އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކުގައި އެ ސްޓޭޓަކުން ކަނޑައަޅާ ރަސްމީ ބަހެއް އޮވެއެވެ. ބައެއް ސްޓޭޓްގެ ރަސްމީ ބަހަކީ ސްޕެނިޝް ބަހެވެ. އެކަމަކު މުޅި އެމެރިކާގެ ރަސްމީ ބަހެއް ނޯވެއެވެ. އެމެރިކާގެ އިނގިރޭސި ބަހާ ބެހޭ ގޮތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ހެއްވުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ މައިކަލް…

[ލޯބިވާ ކަލްބު]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 302

[ލޯބިވާ ކަލްބު] އަނބިން ވަކިޢުމުރަކަށް ދިޔައިމާ އަނެއްކާވެސް މަދަރުސާއަށް ދާހިތްވުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އެ އުޅޭ ހަސީނާ ވެސް ތަޖުވީދު ކްލާސްތަކަށް ދާތީ ކަމާކަންފަށާ ދާހިތްވާ މީހުންނާ ، ގްރޫޕް ހަދައިގެން ހިސާބުގަނޑުން ޓީމެއް ހަދައިގެން ޢަރަބިބަސް ދަސްކުރާ ކުލާސްތަކަށް ދިޔުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ޢާންމު ކަމެކެވެ. ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރަނީ ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ވާއިޒުންގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ވުމުގެ ނިޔަތަކު ނޫނެވެ. ބޭނުމަކީ ޢަރަބިބަހުން ވާހަކަދައްކާލަން އެނގުމާ އަދި އެބަހަށް އޮންނަ ލޯބީގެ…

ނިދީގައި ހާރުކެއުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 536

ސަޢުދު ޢަބްދުލްކަރީމް / އއ. ފެރިދޫ        ހަސަންބެއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނިދިގަދަ މީހެކެވެ. ރޯދަމަސް ނޫން މަސްމަހުގައިވެސް ހަސަންބެއަކީ ނިދާފައި ހުރެގެން ކައިބޮއެވެސް ހަދާ މީހެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދުވާލުވީމާ އެވާހަކަ ދެއްކިއަކަސް އެފަދަކަމެއް ހިނގިކަމެއް ހަސަންބެއަކަށް އެނގޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާންމަހު ނިދާފައި އިނދެގެން ހާރުކެއުމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޖާ ކަންތައް ހަސަންބެ ކުރާކަމަށް ވެއެވެ.        ވަރަށް މަސް ނުބާނާ ރަމަޟާން މަހެކެވެ. ދިވެހީންގެ އާދަކާދައިގެ ގޮތުން މައިގަނޑު ލައިގެންކާ އެއްޗަކީ…

އާދަޔާ ޚިލާފު ރޯދަވީއްލުމެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 410

ސަޢުދު ޢަބްދުލްކަރީމް / އއ. ފެރިދޫ ރޯދަމަހަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ މަހެކެވެ. ރޯދަމަހަށްޓަކައި ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރު ވެއެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ރޯދަހިފައިގެން ދުވަސް ދިގުވެގެން ކުރާނެކަމެއް ނޭނގިފައި ތިބެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް ދުވަސް ކުރުވެގެން ކުރަން ހުރި ކަންތައްތައް ނިންމާނުލެވިގެން އުޅެއެވެ. ބައެއް މީހުން ރޯދަހިފައިގެން މަޑުމައިތިރި ކަމާއެކު އަޅުކަމުގައި ހޭދަކުރާއިރު އަނެއްބަޔަކު ޒުވާބުކުރުމާއި އަރާރުންވުން ފަދަ ކަންކަމުގައި މުޅިދުވަސް ދުއްވާލައެވެ. ހަސަންބެއަކީ ރޯދަމަހު ވަރަށް ގިނައިން މީހުންނާއި ޒުވާބުކޮށް އަރާރުންވާ ރުޅިގަދަ…

ހަނދާން އާކޮށްލުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 567

ދުވަސްވަރަކީ އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ޒުވާން ދުވަސްވަރެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން އެދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑަށް އުޅެން ދިމާވެފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައެވެ. އޭރުގެ ނަމުން ނަމަ ސިލޯނުގައެވެ. އެދުވަސްވަރު އެތާނގައި ތިބި ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ކުދިން ކޮޅަކަށް ދިވެހި ކިޔަވާދިނުމަށްޓަކައެވެ. އެކުދިން ކިޔަވަން ޖެހޭ ދެވަނަ ބަހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަވާ ދޭން ޖެހިފައިވަނީ، ކޭރީ ކޮލެޖުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށާއި ވެސްލީ ކޮލެޖުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށެވެ. އެދުވަސްވަރު ސިލޯނު މީހުންނަށް އަންނަ ޚާއްސަ މުނާސަބަތުތަކުގައި އޭރު…