ރީތި ސަމާސާ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 232

ރީތި ސަމާސާ (3) މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، ނައިފަރު ( 1 ) ބޮލުގައި ފަތް: ވާހަކަޔެއްގައި ކިޔާފައިވެއެވެ: އެއްދުވަހަކު ސުލައިމާނު ނަބީކަލޭގެފާނު ދަރުބާރުގައި އިންނަވަނިކޮށް މީހަކު އައިސް ދެންނެވިއެވެ: އޭ ﷲގެ ނަބިއްޔާއެވެ!   އަވަށްޓެރިޔަކު އަޅުގަނޑުގެ އަސްދޫނިކޮށިން އަސްދޫންނި ވަގަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެ ޙައްޤު ހޯއްދަވާދެއްވުން އެދެމެވެ. ދެން ސުލައިމާނުގެފާނު ނަމާދަށް ގޮވާގޮތަށް ” އައްޞަލާތަ ޖާމިޢާ ” ގޮވައިލެއްވިއެވެ. އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް މީސްތަކުން ޖަމާވެއްޖެއެވެ. ދެން ސުލައިމާނުގެފާނު މިމްބަރަށްއަރައިވަޑައިގެން ޚުޠުބާ ދެއްވަން ( ނަސޭހަތްދެއްވަން…

ހާރުކާ މީދާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 305

ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވަ އަކީ ޚާއްސަ ބަހުރުވައެކެވެ. ކޮންމެ ކުޑަ ކުއްޖަކުވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ބަހުރުވައަކުންނެވެ. އެ ބަހުރުވައަކީ އެ ކުއްޖަކު ބޮޑު ވެގެން އަންނަ މާހައުލާއި އިވޭ އަޑުތަކެއްގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ދަސްވާ ބަހުރުވައެއް ކަމަށް މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް އިވޭ އަޑު އެ ކުއްޖާގެ ސިކުނޑީގައި ހަރުލާ ގޮތަކުންވެސް ބަހުރުވަ އުފެދެއެވެ. އަދި ބައެއް އަޑުތައް ނެރެން އުނދަގޫ ވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ބަހުރުވަވެސް ހުރެއެވެ. ބައެއް ކުދިންނަށް “ރ”…

ރީތި ސަމާސާ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 207

ރީތި ސަމާސާ (3) މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، ނައިފަރު (ދެވަނަ ބައި)  1-އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހުނުން ސަމާސާގެ ވައްތަރު މާތް ރަސޫލާގެ ސަމާސާފުޅު ޞަޙާބީންގެ ސަމާސާ 1-އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤު  2- ޢުމަރުބުނުލްޚައްޠާބު  3- އަބޫހުރައިރާ  4 – ނުޢައިމާނުބުނުޢަމްރޫ  5 – ސުވައިބިޠު 2 -އަމަވީ ދައުލަތް : * މުޢާވިޔަތުބުނުއަބީސުފްޔާނު      * އަބުދުލްމަލިކުބުނު މަރުވާނު * ޢުމަރުބުނުޢަބުދުލްޢަޒީޒު          ޙައްޖާޖުބުނު ޔޫސުފުއްޘަޤަފީ 3- ޢައްބާސީ ދައުލަތް: * އަބޫޖަޢުފަރު * އަލްމަހުދީ * އިބުނިސީރީން  ސަމާސާކުރުމާއި ހުނުމާއި  އުފާކުރުން ކުރިޔަށް…

ރީތި ސަަމާސާ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 213

ރީތި ސަމާސާ (2) މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، ޅ. ނައިފަރު ފުރަތަމަ ބައި  ހުނުމާއި ޖޯކުގެ ދުނިޔެއަށް ވަނުމުގެ ދޮރޯށި  ހުނުމަކީ ކޮބައި؟       ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައިވާގޮތުން ހުނުމަކީ، އުފާވެރިކަމުގެ އަސަރު އަޑާއިއެކު، އަނގައިން ފާޅުކުރުމެވެ.       ހުނުމުގައި ތަފާތު ދަރަޖަތަކެއް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ދަރަޖައަކީ، ހިނިތުން ވެލުމެވެ. އެއީ މޫނާއި އަނގަމަތިން އުފާވެރިކަމުގެ އަސަރުފާޅު ކޮށްލުމެވެ. މިދަަަރަޖަ ބަދަލުވެގެންދަނީ ތުންފަތްދުރުކޮށް ނުކުންނަ މަޑުއަޑަކުންނެވެ. ރަނގަޅަށް ހީނލުމުން އަޑުވެސް ނުކުމެއެވެ. ގަދަޔަށް ހުނުމަށް ކިޔައިއުޅެނީ…

ރީތި ސަމާސާ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

ރީތި ސަމާސާ (1) މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ- ނައިފަރު _____________________________________ އިދާރީ ނޯޓެއް:                މިއީ، ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު އަލްމުޙްތަރަމް މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ ލިޔުއްވާފައިވާ [ރީތި ސަމާސާ] ވާހަކަތަކަކުން މިސައިޓަށް ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވާ ބައެކެވެ. މި ވާހަކަތައް މި ޝާއިއު ކުރަނީ، އޭނާ ލިޔުއްވާފައިވާ (ފޮތުގެ) ތައާރަފުގެ ބަޔާއި ވެސް އެކުގައެވެ. ތައާރަފުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ވެސް ވަރަށް ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތަކެއްކަމަށް ފެންނާތީ އެވެ.                މި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާގެ މި ހަދިޔާއަށް ޓަކައި ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު…

ސަމާސާ އަދަބު: މަޑޫގަލީ ބޮޑު އަބްދުއްރަހްމާނުބޭ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 323

ސަމާސާ އަދަބު މަޑޫގަލީ ބޮޑު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުބޭ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު މަޑޫގައްޔަކީ މިހާރު އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަށެކެވެ. އެއީ ކުރިން މީހުން އުޅުނު ރަށެކެވެ. މިހާރު ރިސޯޓެކެވެ. އެރަށު އަބްދުއްރަހްމާނުބެއަކީ ވަރަށް މަޝްހޫރު ޝަޚުސިއްޔަތެކެވެ. އޭނާޔާ ބެހޭ މި ވާހަކަ ވިދާޅުވެލައްވާށެވެ. ތިމާ ދަންނަ އެއްޗަކުން ވެސް އިމްތިހާނެއްގައި ސުވާލު ކުރެވޭނެ ގޮތް ވެއްޖެއްޔާ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް ވެއެވެ. ޖެހިލުންވާ ކަމަކަށް ވެއެވެ. ސްކޫލް ކުދިން އަހަރަކު ތިން ފަހަރު މިގޮތަށް ކުރާ ތަޖުރިބާތަކުގައި ވެސް…

އަރިމަތީން އަޅުގަނޑު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 448

އަރިމަތީން އަޅުގަނޑު ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑަކީ، އެއް އިރެއްގައި ވެސް ފަލަ މީހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ހިކި ފިންދަނޑިއެކޭ ވެސް ދަންނަވާ ހިތެއް ނުވެއެވެ. އެއީ، އިސްކޮޅަށް ލިބިފައިވާ ދިގުމިނުގެ ފޫޓު ފަސް އިނގިލިން ގުނޭ އަދަދު ކިރިޔާ ހަމަވާތީ އެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ…..! ކޮންމެއަކަސް ހަޔާތުގެ ދައުރުތައް އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުން އައިސް ހަތަރު ދިހައަކާއި ކައިރިވީއިރު މިކަމުގައި ވެސް މި ޒަމާނީ ތަފާތެއް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. ހެޔޮވަރަށް ފަހައިފައި ހުރި ބައެއް ފަޓުލޫނުގެ…

“ސަނދަރަބޮލި ކަލޭފާނު”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 571

“ސަނދަރަބޮލި ކަލޭފާނު” ކެލާ އަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ދުވަސްވަރަކީ، އައްޑޫ ބަޣާވާތުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ޖަލާލަތުލް މަލިކު މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލްގެ ރަސްކަމެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ރަދުން ކާރުކޮޅުގައި ބުރުޖައްސަވައި އުޅުއްވުމީ އެއިރު އެރަދުން އާދަވެގެން ކުރައްވާ އުޅުއްވި ކަމެކެވެ. އަރިހުގައި ގެންދަވާ ބޭފުޅަކީ އައްނަބީލް ބޮޑުދަހަރާގޭ ޢަބްދުލްވައްހާބެވެ. މިދެބޭފުޅުން ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓުގައި ތިއްބަވާއިރު، ކުރީގައި ޑްރައިވަރުގެ އެއްފަރާތުގައި ރަދުންގެ ބޮޑީގާރޑެއް އިންނަވައެވެ. ބައެއް ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު އެ ރަދުންގެ ތިމާގެފުޅު…

ޞަލާޙުއްދީނުގެ ސަމާސާ އަދަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 507

ޞަލާޙުއްދީނުގެ ސަމާސާ އަދަބު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އަދަބީ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި މުނިފޫހިފިލުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ހުރެ އެވެ. މިބާވަތުގެ ލިޔުންތަކަށް މިޒަމާނުގައި ސަމާސާ އަދަބުގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވެ އެވެ. ކުރީގެ ކާބަފައި އަދީބުންގެ ދުވަސްވަރު މިބާވަތުގެ ލިޔުމަށް ނަމެއް ކިއިފައި ނެތް ކަމަށް ވިޔަސް އޭރު ވެސް މިބާވަތުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުރެ އެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް “އައްރަފީޤު”ގެ ދުވަސްވަރުގައި ހެއްވާ ވާހަކަ ފަދަ ނަމެއް ކިޔައިގެން އެބާވަތުގެ…

ސަމާސާ އަދަބު:: ތަރުޙީބު ދިނުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 372

ސަމާސާ އަދަބު: ތަރުޙީބު ދިނުން ހައިވަކަރު އަޙްމަދު ފުޅު އަލްމަރްޙޫމް އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް އެކިފަހަރު އެކިއަތޮޅަށް ވަޑައިގަތީ، [ހަޔަސިންތު] ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ރަށަކަށް ފައިބާވަޑައިގަންނަވާ އިރަށް ފާލަމުގެ ދެފަރަތުގައި ރަށުގެ ވެރިންނާ ރައްޔިތުން އަދި ކިޔަވާކުދިންތިބެ އަތްތިލަބަޑިޖަހާ ތަރުހީބު ދެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީން އެއްފަހަރަކު ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވަކިދުވަހެއް ހަމަޖެހުމުން، އެރަށުގެ ވެރިން ރައްޔިތުން އެއްކޮށް ތަރުހީބު ދޭންވީ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. މަރްޙޫމް…