ބުރިޖުވެސް، ދާލަންވެސް ރަނގަޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 325

ބުރިޖުވެސް، ދާލަންވެސް ރަނގަޅު އާމިނަތު ސަޢީދު ދިވެހި ބަހުގެ ދުނިޔޭގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނު ބަހުސަކީ ދާދި ފަހުން ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީން ނެރެގެން އުޅޭ ދެތިން ބަަހަކާ ގުޅޭ ބަހުސެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބުރިޖުގެ ބަހުސެވެ. އަޅުގަނޑަކީ ދިވެހި ބަހުގެ މާހިރަކީމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަހުސުގައި ބައިވެރި ނުވެ ހުރުން އުނދަގޫ ވެއްޖެއެވެ. މިއީ އެ އުނދަގޫ ފިލުވައިލެވޭތޯ ލިޔާ ލިޔުމެކެވެ. އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވޭ ކަންކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ތަބީއީ ކަމެކެވެ. މިއީ ވަކި ދާއިރާއަކަށް…

އައިބައިފިއްޔާމެދު ވެވޭ އިހުމާލު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 352

އައިބައިފިއްޔާމެދު ވެވޭ އިހުމާލު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އައިބައިފިއްޔަކީ ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަކިވަކި 11 ފިލީގެ އިތުރަށް އަބަފިއްޔަކާއި އަލިފު އިބިފިއްޔާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ވަކި ފިއްޔެކެވެ. އަބަފިއްޔެއްގެ ފަހަތަށް އަލިފު އިބިފިއްޔެއް އައުމުން އެއީ ވަކި ދެފިފިލި ކަމުގައި ބެލިގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ޙާލަތުގައި އެއީ ދެފިލި އެކުލެވިގެން އުފެދިފައިވާ ވަކި ޚާއްޞަ ފިއްޔެކެވެ. އައިބައިފިއްޔާއި އާބާފިލި އޮޅޭ ގޮތް ދިމާވަނީ އެއީ ވަކިވަކި ދެފިލި ކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ.…

އޮވެގެނެއް ނޫންހޭ މިތާ ވެރިކަން ވެވޭނީ މީހުނަށް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 335

     އޮވެގެނެއް ނޫންހޭ މިތާ ވެރިކަން ވެވޭނީ މީހުނަށް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) އެންމެ ފުރަތަމަ ވީ އިނގޭތޯ އާދެ! ހަމަ އިންސާނަކަށް ދެން ދިވެހި ޤައުމަށް ތެދޭ ނިސްބަތްވެފައިވާ ދަރިއަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނޭވަޔާ އެކު އިވުނު ތައުޙީދުގެ އަޑުން އެންމެ މަތިވެރިވީ ޝިޢާރުން ވަދެވުނީ އިސްލާމްކަމަށް ޢާއިލާއާ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ތިމާ ހޭނޭ ފަހުން މާ އިހުއްސުރެ އޮތް ސަގާފަތް ލިބިގަތީ ޝަޚުޞިއްޔަތަށް ކަން މިހެން ހުރުމާއެކީ ޤައުމިއްޔަތުގެ ބިންގާ ކަމަށް ދަންނަވާން…

އޭ މަލާއޭ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 335

                        އޭ މަލާއޭ! ޔޫސުފް ޢަލީ ފުޅު – ދަރަވަންދޫ އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަލީ ފުޅު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ޅެން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، 1964 ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ [ވިޔަފާރި މިއަދު] ނޫހުންނެވެ. __________________ މަލެއް ވޭހޭ އެއަށް ބަޅިނދާ ކޮކާ މާބުރު  އެ ތިރި ނުކުރާ، ވަލެއްގައި، ގުލްޝަނެއްގައި ނަމަވިޔަސް ވާނަމަ އެޔާ ފިކުރާ. ފަތިހު ޝަބްނަމްގެ ތިކިތައް ވެހި މަލުގެ  ފިޔަތައް  ފަވާލީމާ، މަތިން ފޮނުވާ…

ބައްޕާފުޅާއި މަންމާފުޅު: އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ޚިޔާލު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 595

ބައްޕާފުޅާއި މަންމާފުޅު: އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ޚިޔާލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާޒީ) ތަހުޒީބު ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް އަދަބު އިޙުތިރާމަކީ އޮންނަ އަދި އޮންނަންވާނެ އެއްޗެކެވެ. އެ ބަޔަކު މޮށެ އުޅޭ ބަހަކުން މުއާމަލާތުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވެސް އަދަބުތަކެއް ހުރެއެވެ. ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކެވެ. ދިވެހިބަހުގައި ވެސް ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކެއް ހުރެއެވެ. ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަދަބުތަކަކީ ބަސްމޮށެ އުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ގޮތްތަކެކެވެ. ދިވެހިބަހުގައި މި ގޮތްތައް ބިނާވެފައިވަނީ ދަރަޖަތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. މި ދަރަޖަތައް އެކި ޒަމާނުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅެނީ…

ނާޒިމާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 819

ނާޒިމާ މަރިޔަމް ތަވްފީޤާ   ނޯޓް: މި ވާހަކައަކީ ޙަޤީޤީ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. +  +  + އެހެންދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ނާޒިމާ މިއަދުވެސް ހެނދުނު ގޭތެރެ ސާފުކުރުމަށްފަހު ނުކުތީ ގޭ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބަނބުކެޔޮގަހުގެ ހިޔަލަށެވެ. ހިސާބުގަނޑު ކުދިންނާއިއެކު އަނގަތަޅާލާ މަޖާކޮށްލާށެވެ. ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނުގެ އާދައިގެ މަތީންނެވެ. އެހެނަސް މިއަދަކީ ނާޒިމާއަށް ވަރަށް ތަފާތު ދުވަހެކެވެ. އުމުރުން އެންމެ ދިހައަހަރު ވެފައިވީނަމަވެސް މިއަދަކީ ނާޒިމާގެ ބަނޑުން ތޮޅެލި ފުރަތަމަދުވަހެވެ. އާނއެކެވެ.…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން..!: ތަޤުދީރާއި ތަދުބީރު….!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 403

    ތަޤުދީރާއި ތަދުބީރު…..! = އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް = އަލްފާޟިލް ކުނޑިގޭ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް (ރަޙިމަޙުﷲ) ގެ މި ޅެން ނަކަލުކޮށްފައި މި ވަނީ, ހިޖުރައިން 1374 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމާދިލްއައްވަލު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ނުކުތް، [ދީނީ ރޫހު] މަޖައްލާއިން ނެވެ. ___________________ ތަދުބީރަކުން ބަދަލެއް ނުވޭ  ތަޤްދީރު ރާވާ ނަޒުމުތައް. ތަހުގީގަކުން ކުރިހާ މިތާ  ތާރީޚުތައް  އަދު ހެކި ދެނީ. ވަންނާނެތަނަކީ  ދުވެފިލަން  ތަޤްދީރު ރާވާ  ރޭވުމަށް، ދަންނާށެ ނެތްކަން ވަކިތަނެއް…

ހަވީރު ސައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 237

ހަވީރު ސައި އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މީ ކުރިން ލިޔެ ޝާޢިއު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިސައިޓުގައި ވާހަކަ މި ޖަހަނީ ބައެއް ބަދަލުތަކާ އެކުގައެވެ. ދެފަރާތުގެ މީހުން ސައިގެ ބުރަށް ހެލިފެލިވެގަތީ ސަލާންގަލާންކުރުމާއި އެނގި ދެނިވެ ފަރިތަވެލުމުގެ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ފަހުގައެވެ. ހެދިކާ މޭޒުދޮށުން އަތްމަތީ ތަށި ފުރައިގެން ނުވަތަ ތިޔާގިކޮށްލައިގެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގޮސް ޖައްސާލީ ސައި މޭޒު ދޮށުގައެވެ. ޝަރަފުގެ މަގާމުގައި ގޮނޑިޔަށް ކުޑަވެފައި އިނީ ޝިފުނާގެ ކާފަ މަރުޒޫގެވެ. އޭނާގެ އެއްފަރާތުގައި އޭނާގެ…

3 ނޮވެންބަރު (1988)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 239

        3 ނޮވެންބަރު (1988) އުތީމު އާދަމްބެ އެއީ ބިރުވެރިކަމާ ނާމާންކަމުން ހިތްތައް ސިހުނު ދުވަހެއް އެއީ ގައުމީ ސިފައިން ކެރިގެން އަމާޒަށް ދަތުރުކުރި ދުވަހެއް އެއީ ގައުމިއްޔަ މޭ ވޭނާއި ހޫނުން ވިރި އޮހުނު ދުވަހެއް އެއީ ދިވެހީންގެ ލޯ ލޭކަރުނައިން ގައުމީ ފުރުނު ދުވަހެއް ޖަހާ ލޯބީގެ ވިންދާ ނާރުތަކުގައި ހިނގަހިނގާ ހުރި ލޭ އަހާލަން ޖެހުނު ހިތި ޚަބަރުން ހަމައިން ދިޔަ ނެއްޓިގެން ދުވަހެއް ހިތުން ދަހިވެތި އުފަންވާ…

މާޝާގެ ޖާފަތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 332

މާޝާގެ ޖާފަތް މުޙައްމަދު ޤާސިމް/ އއ. މަތިވެރި މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރި މާޝާއެވެ. މަސައްކަތްކުރަނީ ސަރުކާރު އިސްކޫލެއްގައެވެ. ހިތްހެޔޮ ގާތް މިތުރެކެވެ. ދުވަހަކުވެސް ރުޅިއައިސްގެން ނުރިފައި، ނޫންނަމަ، ޠަބީޢަތް ޚަރާބުވެ ފޫހިވެފައި ހުއްޓައެއް ނުދެކެމެވެ. އަބަދުވެސް ފެންނާނީ ހިތްހެޔޮ ހިނިތުންވުމަކާއެކުގައެވެ. މި ހިނިތުންވުމުގެ ނިވަލުގައި އެހެން މީހުން ހިނިއައިސްގެން ފަޅަފަޅައިގެން ދާ ކަހަލަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރިކަން އެނގުނީ، އޭނާއާއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ގެންދާ، އޭނާގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ފުށުންނެވެ. އެހެންކަމުން މިހައިހިސާބުން އޭނާ ކޮށްފައި…