ވައްލަކޮއްޓަށް ލީ ބަނޑައިދޫ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 6370
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން

 ވައްލަ، ކޮށްޓެއްގައި ތިބީ ބަނޑުހައިވެފައި އަނގަމަޑުވެފައި،
             ބައްލަވައިލައްވާނެ  ނަމައޭ    އެއުރެމެންނަށް     ހީވެފައި
 މަސްގެނެސްގެން  ގޭގެ  މީހުން  ބަދިގެ ދޮށުގައި ތީ އުޅޭ
             ވަސް   ދުވާތީ  އޭގެ  ރާޙަތް   ވާނެ   ނަމައޭ   ހީވެފައި

ރަނގަޅު ހެޔޮކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 5963
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
އީރާނުގެ ނެއިޝާޕޫރުގައި ވަރަށް ހެޔޮލަފާ މާތް ވިޔަފާރިވެރިއަކު އުޅުނެވެ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަންޖެކެވެ. މާތް ރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް ޢިލްމުގެ މުދާވެރިކަންވެސް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އޭނާގެނަމަކީ އިބްނު ނަޖީދެވެ.

އެއްދުވަހަކު އޭނާގެ އުސްތާޛު އަބޫއުޘްމާނު ބައްދަލުވާން ހިނގައްޖެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު، އޭރު މުޖާހިދުންނަށް ޗަންދާ އެއްކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.

ކަލެއަށް ފަކީރާ އިން ދެއްވި އިރު …………

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 10923
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
އަޙުމަދު ސަމީރު ޢަލީ
“ގަލަމުގެ އަގު” މި ސުރުޚީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުރުބޭ އަލް އަޚް ސޯދުބޭ ލިޔުއްވި އަސަރުގަދަ މަޒުމޫނުން، ފަންނީ މަސައްކަތެއް ނިމިގެން ދާއިރު  ލިޔުން ތެރިން ފިޔަވައި  ފަންނީ އެހެން މަސައްކަތް ” ކުރައްވާ ބޭފުޅަކުނަމަ އަގު ނަންގަވަނީ………… ފަކީރާ ޖައްސަވާލައްވައިގެންނެވެ.”

ދިވެހިބަސް ތާނައިން ލިޔާއިރު ލަފުޒު ވަކިކޮށް ލިޔުމުގެ އުޞޫލު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 13961
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ފެށުން:

ދިވެހިބަހުން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނާ، ކޯހުން ޙަވާލުކުރެވޭ އެންމެ ގިނަ އެއް މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ތަފާތު ދިރާސާތައް ކޮށް އެ ފަދަ ދިރާސަތަކުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވައިލުމެވެ. ނުވަތަ ދިރާސި މަޒުމޫނެއް ލިޔެލުމެވެ. މި ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ މިން  ކަނޑައެޅިފައި ގިނަ ފަހަރަށް ހުންނަނީ ލަފުޒުންނެވެ. މިސާލަކަށް 2500 އާއި 3000 ލަފުޒާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް މިންވަރަކަށް ލަފުޒުން ދިގުމިން ކަނޑައެޅޭ ގޮތަކަށެވެ. މި ފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން އިވޭ ޝަކުވާއަކީ ދިވެހިބަހުގައި ލަފުޒު ދުރުކުރާނޭ ވަކި ގަވާއިދެއް އުޞޫލެއް ނޯންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ.

ޑެކަރޭޝަން ޕީސް(8)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 4020
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page
 ޢަބްދުއްޝަކޫރު ޢަލީ
(30 މާރޗް 2012 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ)
“އާނ! ވިޝްވާސް، އަހަރެންނަކީ މޮޔައަކީމެއް ނޫން. އަހަރެންނަކީ މޮޔައެއްކަމަށް ހީކުރެވެނީ، ކަލޭމެން ގެންގުޅޭ ސިސްޓަމާ ދެކޮޅަށް ޖެހިލުމެއްނެތި ވާހަކަ ދައްކާތީކަންނޭނގެ. އަހަރެން މިބުނަނީ، ސޮސައިޓީގެ ވާހަކަ. އަހަރެން މިހުރީ މޮޔަވެފައި ނޫންކަން އަހަރެންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ. އެހެނީ، އަހަރެން މިދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައަކީވެސް ޙަޤީޤަތެއްނެތް ގޯސްވާހަކައަށް ނުވާތީ.” ރޭކާ ކޮންމެ ލަފުޒަކަށް ބާރުލާފައި ބުނެލިއެވެ.

ޝާކިރުގެ ޝުޢޫރު (7)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 7332
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

މިއަދުގެ ސުވާލު؟

ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު

މުސްލިމުން  ބަދުނާމުވެވި އަގު ވެއްޓެނީ  ފަހެ  ކީއްވެގެން
              ދުޝްމަނުންނަށް ބަސްބުނަން ފުރުޞަތުދެނީ ފަހެ  ކީއްވެގެން

އަހަރެމެންތެރެއިން  ބައެއް  މީހުންގެ  ގޮތްފޮތް  ބަދަލުކޮށް
               އަހަރެމެންގެ   ކަރާމަތާ   ޢިއްޒަތް  އޮޔާލީ   ކީއްވެގެން