މިވަނީ ކީއްބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 328

މިވަނީ ކީއްބާ؟ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް “ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން” މިއީ ޓީވީން ދައްކާ ވަރަށް އަސަރުކުރާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެޕްރޮގްރާމުގައި ހުށަހަޅަނީ ހަގީގީ ވާހަކަ ކަމަށްވެ އެވެ. އަޅުގަނޑު އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވަމެވެ. ދެ މީހުން ހަޔާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ވުމުގެ ކުރިން އެހެރަ އުޅޭ ގޮތެއްދޯ އެވެ! ކޮށްދޭން ބުނާ ކަންތަކާއި ހޯދައިދޭން ބުނާ ތަކެތި އެއީ، އަޖައިބެކެވެ. އޭރު އިވެނީ މިހާރުވެސް ކެނޑިނޭޅި މިއިވެމުންދާ ފަދަ ކުލަރީތި ވައުދުތަކުގެ އަޑެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާހެން “އުޑުން ތަރި ބާލައިދީފާނެ”…

ހުވަނދުކެލާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 457

ހުވަނދުކެލާ ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު އިދާރީ ނޯޓެއް: އަލްއުސްތާޛު ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު (ކެލާ އަލިބެ) [ހުވަނދުކެލާ] ޅެންފޮތުގެ ޅެންތައް މި ސައިޓަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވިކަމަށް ޓަކައި ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި [ހުވަނދުކެލާ] ގެ ޅެންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ. _________________________ ލޯބިވެތި މަރުޙޫމް ދަރިފުޅު ފަރުޙަތުގެ އެ ހަދާނުގައި،                         ލޯބި އީޤާނަށް މި ފޮތް ތަޚްޞީޞްކުރަމޭ ލޮބުވަތައި. އިތުރުވާ ގޮތުގައި މި ތަޚްޞީޞަށް ހިތުގެ…

“ސަނދަރަބޮލި ކަލޭފާނު”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 447

“ސަނދަރަބޮލި ކަލޭފާނު” ކެލާ އަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ދުވަސްވަރަކީ، އައްޑޫ ބަޣާވާތުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ޖަލާލަތުލް މަލިކު މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލްގެ ރަސްކަމެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ރަދުން ކާރުކޮޅުގައި ބުރުޖައްސަވައި އުޅުއްވުމީ އެއިރު އެރަދުން އާދަވެގެން ކުރައްވާ އުޅުއްވި ކަމެކެވެ. އަރިހުގައި ގެންދަވާ ބޭފުޅަކީ އައްނަބީލް ބޮޑުދަހަރާގޭ ޢަބްދުލްވައްހާބެވެ. މިދެބޭފުޅުން ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓުގައި ތިއްބަވާއިރު، ކުރީގައި ޑްރައިވަރުގެ އެއްފަރާތުގައި ރަދުންގެ ބޮޑީގާރޑެއް އިންނަވައެވެ. ބައެއް ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު އެ ރަދުންގެ ތިމާގެފުޅު…

އެއީ ލާނެއް ބައިގަނޑެއް…!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 255

އެއީ ލާނެއް ބައިގަނޑެއް…! އަބޫބަކުރު އާދަމް ،  ސިލްވަރބީޗް ނ.މަނަދޫ                      ބައިގަނޑެއް ލާނެއް ދިމާވިޔެ ރޭއަހަންނާ މަގުމަތިން                                      ފައިމަގުން އަހަރެން ހިގާފައި ދިޔަވަގުތު ގޭދޮރުމަތިން                   ސައިކަލެއްކައިރީ  އެމީހުން ހުއްޓިދަޅުބޮއިފައިމަގޭ                                     ފައިބުޑަށް އެއްލާލި ދަޅު ދަނިކޮށް އެމީހުން ކުރިމަތިން                   ފައިދޮށަށް އެއްލާލިދަޅުގައި އަދި އެހުރިފޮދުވަރުތަކުން                                      ފައިޚަރާބުވެގެން މަގޭ ކައްސާލިޔޭ   ފައިވަންމަތިން                  ދެންހެމުން އެކަމާ މަޖާކުރަމުން އަހަންނަށްބިލިމަގެއް                                       ދިން އެތާހުރިކުޑަސޮރަކުހުރެފައިނަގާފައިބިންމަތިން                 ޖެއްސުމަށް ކުރި އެއަމަލަށް ރަށްދެއްނުދީ…

ދަރިވަރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 257

ދަރިވަރު އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މިވާހަކަ ފުރަތަމަ ޝާޢިއު ކުރެވުނީ “ފަތްތޫރަ” މަޖައްލާގައެވެ. މިސައިޓުގައި ވާހަކަ މިޖަހަނީ ބައެއް ކުދި ބަދަލާއެކުގައެވެ. ___________________ ބޮޑުއެދުރުބެއާ އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މަތީން މެންދުރު ކާންދާން ބަނދަރުމަތީ މަގަށް ބެހެއްޓީމެވެ. އޭރުވެސް ބަނޑަށް ހެވެނީ އެދުރުބޭގެ ލާނދާއުކުން ހުރިގޮތް ހިތަށްއަރައިފައެވެ. އަހަރެން ގާތުން ލާނދާ އުކަން ދަސްކުރާހިތުން ކިޔާ ކުރުނުކުރީތީ މިއަދަކީ އެދުރުބެ ގޮވައިގެން ކަމަށް ނިކުތް ދުވަހެވެ. މަދަރުސާ ނެތް ދުވަހަކަށްވެފައި މޫސުން ރަނގަޅު، ދިޔަވަރު ހެޔޮ ހެނދުނަކަށް…

ޕަންޑިތާއި މުއްސަނދިމީހާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 347

  ޕަންޑިތާއި މުއްސަނދިމީހާ ތަރުޖަމާ: މުޙައްމަދު ދީދީ (ހިތްފަހި)  އިންޑިޔާގެ ރަށެއްގައި ޕަންޑިތަކު (ހިންދީ ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް) އުޅުނެވެ. އޭނާއަކީ ހިންދީ ދީނުގެ ފޮތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަސްކޮށްގެން ހުރި ވަރަށްބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އެދީނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ޕަންޑިތު ދަނެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަކީ ފަޤީރެކެވެ.  އޭނާގެ ގެދޮރެއް ނުހުރެއެވެ. ކާނެ އެއްޗެއްވެސް ލިބެނީ ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ. ލައިގެން ހުންނަ ހެދުންވެސް ވަނީ އެތަންމިތަނުން ވީދި ހަލާކުވެފައެވެ.  ޕަންޑިތު ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދަނީ ސަލާން ޖަހައިގެންނެވެ. އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެއްގެއިން އަނެއްގެއަށް…

ޞަލާޙުއްދީނުގެ ސަމާސާ އަދަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 403

ޞަލާޙުއްދީނުގެ ސަމާސާ އަދަބު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އަދަބީ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި މުނިފޫހިފިލުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ހުރެ އެވެ. މިބާވަތުގެ ލިޔުންތަކަށް މިޒަމާނުގައި ސަމާސާ އަދަބުގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވެ އެވެ. ކުރީގެ ކާބަފައި އަދީބުންގެ ދުވަސްވަރު މިބާވަތުގެ ލިޔުމަށް ނަމެއް ކިއިފައި ނެތް ކަމަށް ވިޔަސް އޭރު ވެސް މިބާވަތުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުރެ އެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް “އައްރަފީޤު”ގެ ދުވަސްވަރުގައި ހެއްވާ ވާހަކަ ފަދަ ނަމެއް ކިޔައިގެން އެބާވަތުގެ…

“ކަން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ބުނާ ބަސް ދެރަ ނުކުރާތި!”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 407

“ކަން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ބުނާ ބަސް ދެރަ ނުކުރާތި!” ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު (ނުވަތަ ކެލާ އަލިބެ) ލިޔުންތެރިއެކެވެ.ޅެންވެރިއެކެވެ. އަދި ތަފާތު އަދަބީ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސް ނަންގަވައިގެ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަލިބެގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް ބަލައިލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ހއ.އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްރޮވިންޝަލް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ގައުމީ ކަރުކަޒުގެ ތަފާތު މަގާމުތައް…

އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެނެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 369

އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެނެއް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ކުރިނބީ ހާޖީ ދޯނީގައި އެދަތުރު މާލޭން ފުރައިގެން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދެވުނީ، ގާތްގަނޑަކަށް އަށެއްކަ ދުވަހުންނެވެ.އެއީ ވައިދަތިކަމުންނާއި، ދެވޭ ނުދެވޭ ތަނެއް ނޭނގޭ ކަމުންނެވެ. އެއްފަހަރަކު ދޮރުކަނޑުން ނިކުމެވިފައި ހުއްޓާވެސް ފެނުނެވެ. ދެން އަވަސް އަވަހަށް ތެޅިފޮޅި ގަނެގެން ދޯނި އަނބުރާލާފައި އައިސް ގޮއިދުއަށް ވަނީއެވެ. މިއީވެސް ދިމާވީ ގޮތެކެވެ. މިކަހަލަ އެތައް ކަމެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެރޭ އެރަށުގައި ތިބެފައި ފަތިހު ފުރައިގެން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދިޔައީއެވެ. މިއީ، ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ވިއްސަކަށް…

ފަހު ފަނަރަ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 284

ފަހު ފަނަރަ (2) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނުކޮޅުގެ ވަގުތެކެވެ. ފޯނު ޕީޕީ އަޅަން ފެށުމުން އާދިލާ ބަލައިލިއިރު އެއީ ނަސީމުގެ ކޯލެކެވެ. އާދިލާގެ ހިތުގެ ރާގަށް ފުނައެއް އިތުރު ވިއެވެ. ހިނިމޫނުވެފައި ހުރެ، ހަލުއި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން، ބަދިގެއިން ބޭރަށް ކާން ތިބޭ ބަޔަށް ނިކުމެވުނެވެ. ކާމޭޒުމަތީ ބޭއްވިފައި އޮތް ތާޒާ މާބޮނޑީގައި ފިރުމައިލެވުނެވެ. ސެލޯފޭނު ކަރުދާހުގެ ގޮއްޓަކަށް ލައިފައި އޮތް ކުލަކުލައިގެ މާބޮނޑިއެވެ. ފޮނުވި މީހަކު އެނގެންނެތް ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ހަދިޔާއެވެ.…