ފަހުދިހައިގައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 231

               ފަހުދިހައިގައި އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އުތީމު އާދަމްބެ) ޤަޞްދާ ޢަޒުމު  ހިންދެމިލަނީ  ފަސްނުޖެހި  އިސްތިޤްބާލުގައި ރަސްމީ މުނާސަބު ސަޙަރުގައި ބަސްދަންނަވަން އުންމީދުގައި ތަސްބީޙައާ   ޛިކްރާ  ދުޢާ  ކަސްތޫރި    އޮހޮރޭ   ކަރުނަޔާ ތަޞްވީރުތައް  ގުޅުވާލަނީ    ވަސްމީރު    އިސްތިޣްފާރުގައި އެދިވާ ރަނގަޅު މޮޅު އެންމެހައި އަގުބޮޑުވެފައި ފުރިހަމަ ވިހައި ހަދިޔާ ހިފައިގެން އަންނަނީ ރޭގަނޑުގެ އޮނަހިރި ވިލުމުގައި އެއް މެންދަމެއް ދޫކޮށްނުލައި   ދެއްވާ  މަޤާމަށް  ހުއްޓިލައި އެއް…

މިހެންނޫންތޯ ކަން ހުރީ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 523

          މިހެންނޫންތޯ ކަން ހުރީ! ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ކާކު  ބޮލުގައިތޯ  ހުރީ  [ފަތްކޮޅު] ނުވެރި  ބަލަ  ދާއިމަށް؟ ތާކު  ހުރިނަމަ  އެފަދަ  މީހަކު  ދެއްކުމޭ  އެދެނީ  ލޮލަށް. [ބަލިފައެއް] ނެތް  މީހަކީ  އަޅެ   ބުނެބަލާ  ކާކުހެ  މިތާ؟ [ބަލިފަޔަށް] ވިސްނާ ނެތިއްޔާ،ދައްކައޭ [ލަނޑުތައް] ލޮލަށް. ބާރު ހުރި  ރަސްރަސްކަލުންނާ  އަދި  ރައީސުން  ދުނިޔެއިން، ބާރު ކެނޑިގެން  ދާތަނޭ  ފެނިގެންދަނީ  އަބަދުމެ  ލޮލަށް. އުދުހިފައިދާ  ދޫނި  ވެސް  ހަމަ  އެއްއަތަށް …

ނުފެންނަ ތާކިހާ އެޅި ޖަޕާނު މީހުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 272

ނުފެންނަ ތާކިހާ އެޅި ޖަޕާނު މީހުން ލިޔުނީ: ގްރެހަމް ގްރީން ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ނޯޓު: ގްރެހަމް ގްރީން (1904 އިން 1991 އަށް) އަކީ މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ލިޔުންތެރިއެކެވެ. އޭނާގެ އަދަބީ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އޭނާ ލިޔުނު 25 އަށް ވުރެ ގިނަ ނާވިލްއެވެ. މިއީ އަދަބީ ފާޑުކިއުންތެރިންނާއި އާއްމު ކިއުންތެރީގެ މެދުގައިވެސް ނުހަނު މަގްބޫލު ނާވިލްތަކެކެވެ. ނޯބެލްގެ އިނާމަށް ހޮވާލެވުނު އަދީބުންގެ ކުރު ލިސްޓަށް ގްރީންގް ނަން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން…

ޙައްޤުބަސް ބުނުމަށް ފަސްނުޖެހޭށެވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 244

      ޙައްޤުބަސް ބުނުމަށް ފަސްނުޖެހޭށެވެ! ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ޙައްޤުބަސް ބުނުމަށް މިއަދު ވެސް ފަސްޖެހޭނެކަމެއް ނެތޭ. ޙައްޤު ނޫން ތާރީފަކުން ލިބެވޭނެ  މޮޅު ސަނަދެއް ނެތޭ. ހަމަކަމާ އިންސާފުގައި  ވަކި  މީހަކަށް  ދޫކޮށް ނުލައި، ހަމަތަކުން މީހާ ވުމީ، ކޮޅުނެތްކޮޅަށް އޮތް  މޮޅު ގޮތޭ. [ނަންބަރެއް] ކެނޑިގެން ހިނގައިދާނޭ ކަމަށް ހީކޮށް މިތާ، ދަންނަހާ ކަންކަން [ނުދަނެ] އުޅުމީ ތިމާއަށް ދެރަ ގޮތޭ ފަހަރުގައި ރަނގަޅެއް ނުވާނޭ ހީވިޔަސް ކަންދާ ގޮތުން، އަހަރެމެން…

 ދިވެހިއަދަބިއްޔާތު ދިރިގެންނޭ އައީ…!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 474

       ދިވެހިއަދަބިއްޔާތު ދިރިގެންނޭ އައީ…! ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު   އެންމެ ފުރަތަމަ  ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު  ފެށުނީ  ވަޒަނަކުން، ދެންނެވޭނީ ރައިވަރާ، ބަނދި، ކާ، އެކީ ހިމެނޭ ބަހުން. ހުތްޢަލީ  ދީދީ1  ހޮވޭ  ފުރަތަމަ  ޅެމެއް  ހެއްދެވިކަމުން، [ހުތްކަމެއް] ނެތި ފަރިވި ފޮނި މަލެކޭ މިލިޔަނީ ޅެންބަހުން. ދިވެހިއަދަބީ ގުލްޝަނުން ފޮޅި، ފަރިވެ،   މޯޅިވި  މާމަލުން، ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު  ދިރިގެންނޭ  އައީ  އެކުގައި  އަލުން. ޝާޢިރުން  އެކުވެރިކަމާ  އެކުގައި  ދިވެހި  ގުލްޒާރުގައި، ޝާޢިރާނާ   ރާގުތައް  …

ރީތި ސަމާސާ (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 212

ރީތި ސަމާސާ (3) މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، ނައިފަރު (ދެވަނަ ބައި)  1-އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި ހުނުން ސަމާސާގެ ވައްތަރު މާތް ރަސޫލާގެ ސަމާސާފުޅު ޞަޙާބީންގެ ސަމާސާ 1-އަބޫބަކުރުއްޞިއްދީޤު  2- ޢުމަރުބުނުލްޚައްޠާބު  3- އަބޫހުރައިރާ  4 – ނުޢައިމާނުބުނުޢަމްރޫ  5 – ސުވައިބިޠު 2 -އަމަވީ ދައުލަތް : * މުޢާވިޔަތުބުނުއަބީސުފްޔާނު      * އަބުދުލްމަލިކުބުނު މަރުވާނު * ޢުމަރުބުނުޢަބުދުލްޢަޒީޒު          ޙައްޖާޖުބުނު ޔޫސުފުއްޘަޤަފީ 3- ޢައްބާސީ ދައުލަތް: * އަބޫޖަޢުފަރު * އަލްމަހުދީ * އިބުނިސީރީން  ސަމާސާކުރުމާއި ހުނުމާއި  އުފާކުރުން ކުރިޔަށް…

ވިސްނާލަމާތޯ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 386

             ވިސްނާލަމާތޯ ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ  ދިރިހުރުމާއި މަރުވުން  ވެސް ވަނީ، އޮންނަހެން ޤުދުރަތުގެ  ޤާނޫނެއް ދަށުންކަން އެނގި ދަނީ. ދުނިޔެއާ  ދުނިޔޭގެ  ވާހައި  އެއްޗަކަށް   ވިސްނާލުމުން، އުނިކަމެއް ނެތި  ޤުދުރަތުގެ ފުރިހަމަކަމޭ  ހަމަ ދައްކަނީ. ކޮންމެ ކަޅުފޮއި ރޭގަނޑެއްގެ ނިމުން ފަތިހަކަށް ތަންދެމުން، ދޮންވެ އުދަރެސް އިރުގެ ދަޅައިންއަލިވެ، އަލިކުރަމުންދަނީ. އިރުހަނދާ ތަރިތަކުގެ  އެރުމާ،  އޮއްސުމާ  ގުޅިފައި އެވާ، ދިރުމެކޭ  މުޅި  ކާއިނާތަށް،   ރޭދުވާ …

ރީތި ސަަމާސާ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 214

ރީތި ސަމާސާ (2) މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ، ޅ. ނައިފަރު ފުރަތަމަ ބައި  ހުނުމާއި ޖޯކުގެ ދުނިޔެއަށް ވަނުމުގެ ދޮރޯށި  ހުނުމަކީ ކޮބައި؟       ދިވެހިބަހުގެ ރަދީފުގައިވާގޮތުން ހުނުމަކީ، އުފާވެރިކަމުގެ އަސަރު އަޑާއިއެކު، އަނގައިން ފާޅުކުރުމެވެ.       ހުނުމުގައި ތަފާތު ދަރަޖަތަކެއް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ދަރަޖައަކީ، ހިނިތުން ވެލުމެވެ. އެއީ މޫނާއި އަނގަމަތިން އުފާވެރިކަމުގެ އަސަރުފާޅު ކޮށްލުމެވެ. މިދަަަރަޖަ ބަދަލުވެގެންދަނީ ތުންފަތްދުރުކޮށް ނުކުންނަ މަޑުއަޑަކުންނެވެ. ރަނގަޅަށް ހީނލުމުން އަޑުވެސް ނުކުމެއެވެ. ގަދަޔަށް ހުނުމަށް ކިޔައިއުޅެނީ…

“މިފަރިހި”   

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 298

    [މިފަރިހި]   “މިފަރިއްސަކީ” ބ.ދަރަވަންދޫ އަޙްމަދު ޢީސާ (ސަބޭ އަހުމަދު) ގެ މޮޅު ޅެމެކެވެ. އަޅުގަނޑު އުމުރުން އަށް އަހަރުގައި އޭދަފުށީގައި ކިޔަވަން ހުރި ހުރުމުގައި “މިފަރިހި” ވަނީ އަހާފައެވެ. އޭރުއްސުރެ، ފަރިހީގެ ފުރަތަމަ ބައިތު އޮތީ ހިތުން ފޮހެވިނުދާނޭ ގޮތެއްގައި ބިންވަޅު ނެގިފައެވެ. ފަރިހި ހެއްދެވި ޝާޢިރަކީ އޭނާގެ ދުވަސްވަރުގެ މަޝްހޫރު ޝާޢިރެކެވެ. އެރަށުން، އެއާއިލާއިން، އެހެންވެސް ބައެއް މަޝްހޫރު ޝާޢިރުން ވަނީ އުފެދިފައެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ދަރަވަންދޫ ޔޫސުފް އަލިފުޅާއި ސަޢީދު އަލިފުޅެވެ.…

ކުރެވޭ ކަމެއް ނޭނގުން!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 423

ކުރެވޭ ކަމެއް ނޭނގުން!  މުޙައްމަދު ދިދީ (ހިތްފަހި) ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ ހިފަމުން ދާއިރު، ބައެއްމީހުން ހަމައިން ނެއްޓި އަތުންފައިން ގޯސްހަދައި، ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަމެއް ނޭނގޭހިސާބަށް ދާފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. އެއީ، ބަނޑުހައިވުމުން ވާކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ހައިހޫނުކަމުން އިންސާނާގެ ބުއްދިފިލާ ދިއުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު،ތިމާ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި އިލާހަށް އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިފަމުންދާ ފަރުޟު ރޯދައަށް ހުރެ މިފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކުރުމަކީ، ޝަރުޢުގައި ރޯދަ ހިފުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ މަޤުޞަދާއި މުޅީން ޚިލާފަށް ކުރެވޭ…