ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 246

ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ! އަންވަަރު އިބްރާހީމް އެންމެހާ ކަނބަލުންގެ ޢިއްޒަތް ޝަރަފުގައި އުފުލައިދެމުން      ވަންހައިން އިއްވާ ނިދާއަށް އަދު އިޖާބަ ހިތުން ދެމުން            ފެންނަހާ މިންތީ ތަފާތަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ތެދުވަމުން                 އަންހެނުން އަދު ބާރުވެރިކޮށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ! ހާދަ އަނިޔާއެއް ތަޙައްމަލު   މާމަމެން ބަލަ ކޮށްފިޔޭ  ހާދަހާ ވޭނެއް މި ބިމުގައި   މަންމަމެން އުފުލައިފިޔޭ        ހާދަ ގިނަ ކެކުޅުމުގެ ހިތި ރަހަ ދައްތަމެން ދިރުވައިފިޔޭ           މާދަމާއަށް ފަސްނުކޮށް އަދު   ޙައްޤުތައް…

ސަމާސާ އަދަބު:: ހުޝިޔާރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 303

ސަމާސާ އަދަބު: ހުޝިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އެގޭ ދުމަށިން މަސް ކާ ބުޅަލަކާހުރެ އެގޭ އެންމެންނަށް މިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މުސީބާތަކަށް ވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ތަންގަނޑު މީހުންނަށް ވެސް މި ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. އެ ބުޅާ އޮންނަ ގޮތުން ހީވަނީ ކުޑަވަރެއްގެ މިނިކާވަގެއް ހެންނެވެ. އެއް ދުވަހަކު އެގޭ މީހަކަށް މި ބުޅަލާ ދިމާވެގެން އޭތި ފަހައިގެންފިއެވެ. މިބުޅާ ވަރަށް ބާރަށް ފިލަން ދުއްވައިގަނެގެން ތަންކޮޅަކާ ހަމައަށް ދެވުނުތަނާ އެ…

ލޯބިވީމާ..!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 449

ލޯބިވީމާ..! ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްޙަންނާން ވަޙީދު ތާއަބަދު މިހިތް ތެޅިތެޅި މި އޮންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ސާދަ ވިލޭރޭ އެރި ހަނދަށްފަހު………. އެ ހަނދު މުޅި ދޭހަށް ފަތުރައިލިއެވެ. އެއީ ކުރީން ދުނިޔެ ދެކެފައިނުވާ ހަނދެކެވެ. އެކި ރޭރޭ [ތިބާ] ނިދިން މަހުރޫމު ވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ހިތުގެ ވިންދު ބަދަލުވީ ފަހުން………. އެ އަސަރު މުޅި ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ މީގެ ކުރީން މަށަށް ނުވާ ގޮތެކެވެ. ދުނިޔެ މިހާރު ކުޑަވެގެން މިދިޔައީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟…

ހަނދާނުގެ ވަގުތުކޮޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 272

ހަނދާނުގެ ވަގުތުކޮޅު ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް އެ ވަގުތުތައް ހަނދާނުން ފޮހެނުލާނަމެވެ. މި މޫސުން ނިމިއްޖެނަމަ އަލުން އައުމަށް އެދޭނަމެވެ. ހަނދާނުން ފޮހެނުލާނަމެވެ. ހުވަފެނެއް ފަދަ ތަސްވީރުތަކާއި އެކުވީ ވަގުތަކެވެ. ހަނދާންތަކުގެ ކަސްތޮޅުތަކުގައިވީ ވަގުތުތަކެވެ. މި ހިތް އެ ހަނދާންތަކުން ދުރުވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި މޫސުން ނިމިއްޖެނަމަ އަލުން އައުމަށް އެދޭނަމެވެ. މިއީ ހާދަހާވާ ނަލަ ވަގުތުކޮޅު ތަކެކެވެ. މިއިން ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެވެ އެވެ. މިހެން ނިމިދާނީބާވަ އެވެ. ނުވަތަ އާބާދު ވާނެ ބާވަ…

އޭ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 400

އޭ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ! ޙަސަން ލަބީބް ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު  ހޭލުންތެރިކަން  އިތުރުކުރޭ! ދިވެހިބިމުން ދިވެހިންގެ  ބަހަށްދެން  ވާނެގޮތެއްވާން ދޫނުކުރޭ! +++++++++++++++++++++ ދުނިޔެ ބަދަލުވޭ އޮއިވަރު އާދޭ ހުޅަނގާ އުތުރާ އިރު ދެކުނުން، ދުނިޔެ މިދައްކާ ކުލަވަރު ފެނިގެން ދިވެހިބަހަށް އަނިޔާ ނުކުރޭ! ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު………… މޫރިތި ގޮތްހުރި  އަދަބީއަގުހުރި  ބަސްދިރުވައި  އާލާކުރަމާ! ކޫރުން އެޅުމަށް ބަހުގެ އޮމާންކަން  ދޫކޮށްލަންދެން ހީނުކުރޭ! ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު………… ދިވެހިބިމުން ދިވެހިންގެ ބަހަށްއޮތް ޝަރަފާ ޤަދަރާ ޢިއްޒަތަކީ،…

ބުނެދޭނު ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 462

ބުނެދޭނު ހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ގ. މަންޒިލް ނޯޓް: ތިރީގައި އެވަނީ ‘ދިލްކީ ނަޒަރު’ މިލަވައިގެ މާނަ ޚުލާސާކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ދެތިން ފޮޅުވަތެވެ. * * * ލޮލުގެ ތެރެއިން ހިތަށް ނަފްސުގެ އެތެރެ ފެންނަ ގޮތެވެ. ހިތުގެ އެދުން ލޮލަށް އެނގޭ ގޮތެވެ. ހިތާއި ލޮލާއި ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެވެ. އެވާހަކަތައް އުފައްދާ ގުޅުމެވެ. އެގުޅުމުގެ ސިއްރެވެ. މިކަންކަން އަހަންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ބުދޭނު ހެއްޔެވެ؟ އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުއޫރުތަކެވެ. އެޝުއޫރުތައް ލަފްޒުތަކަކަށްވެ…

ޖުމުލައިން ޙާޞިލުވާން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ޖުމުލައިގެ ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 442

ޖުމުލައިން ޙާޞިލުވާން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ޖުމުލައިގެ ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ޖުމުލައެއްގައި ހަމަ އެއް ލަފުޒުތަކެއް ބޭނުންކުރިޔަސް ޖުމުލައިގައި ލަފުޒުތައް ތަރުތީބު ކުރާ ގޮތުން ޖުމުލައިގެ މާނައަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. ޖުމުލައެއް ލިޔާއިރު ނުވަތަ ބުނާއިރު އެ ޖުމުލައެއްގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތަކުގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ނުވަތަ ތަފާތު ގޮތް ގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމުން އެ ޖުމުލައަކުން ދޭހަވާ މާނަ ތަފާތުވެދެއެވެ. އެހެންވީމާ ޖުމުލައެއްގައި ލަފުޒު ތަރުތީބު ކުރާ ގޮތަށް ސަމާލުވުމަކީ…

ހޫނުއުޅާ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 354

ހޫނުއުޅާ (2) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ސަޔަށް ފަހު، ލީނާ ނިކުތީ ރަށު ތެރޭ ބުރެއް ޖަހައިލާށެވެ. މިހާރު ރަށް މިއޮތް ގޮތުގެ ތަސްވީރެއް ހިތުގައި ކުރަހާލައި ރައްކާކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރީތީއެވެ. ކުޅިހިއްކައި، ކަނޑޫރަނޑޫފާ ނެތިކޮށްލައި، ރަށުގެ ބޮޑު ވާ އޮތް ފަޅީގައި އައު ސަރަހައްދީ އެއާޕޯރޓެއް ހަދަން ހަމަޖެހިފައި އޮތުމާއެކު މި ރީތި ރަށްފުށު ރަށް އޭގެ ވަންތަ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ދުވަސް ހަމަވެއްޖެއޭ ހިތައެވެ. މަދުރަސާއާ އިންވެގެން އޮތް ބަށިކޯޓާ އަރާ ހަމަވެއްޖެއެވެ. އޭރު…

“އިނބަ” އާއި “އިބަ”އަކީ ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. “ރަނގަޅު” އާއި “ރަގަޅު” އަކީ ވެސް އެއް ލަފުޒެކެވެ. “އަޅުގަނޑު” އާއި “އަޅުގަޑު” އަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 369

“އިނބަ” އާއި “އިބަ”އަކީ ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. “ރަނގަޅު” އާއި “ރަގަޅު” އަކީ ވެސް އެއް ލަފުޒެކެވެ. “އަޅުގަނޑު” އާއި “އަޅުގަޑު” އަކީ ވެސް ހަމަ އެއް ލަފުޒެކެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބަދަލުނަން ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒުތަކެކެވެ. ވާހަކަދައްކާ މީހުން/މީހާއާއި މުޚާޠަބު ކުރެވޭ މީހުން/މީހާއާއި އެ މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭ މީހުން/މީހާއެވެ. ފުރތަމަ ފަރާތާއި ދެވަނަ ފަރާތާއި ތިންވަނަ ފަރާތެވެ. ދިވެހިބަހުގައި މި ގޮތަށް…

ލަގޮނޑި މާލިމީގެ “ސަމުގާ ނުބައްޔާ”…

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 474

ލަގޮނޑި މާލިމީގެ “ސަމުގާ ނުބައްޔާ”… އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު އަޅުގަނޑު ދުށް އެއްކޮށްލެވިގެން ޗާޕުކުރެވުނު އެއްވެސް ދިވެހިޅެން ފޮތެއްގައި އޭނާގެ ޅެމެއް ނެތެވެ. ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު މޮޅު ޅެންވެރިންގެ ނަންތައް ކިޔާއިރު އޭނާގެ ނަމެއް ނުކިޔެއެވެ. އެހެނަސް އޭނާއަކީ ޅެންވެރިންގެ ޅެންވެރިއެކެވެ. ރައިވަރުވެރިއެއް މެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އޭނާޔާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވި މަޝްހޫރު މާލިމީ ކުޑަ މުޙައްމަދުފުޅު(މުޙައްމަދު ޢުމަރު) ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހަމަ އިންނަވާފައި ވެސް ރައިވަރެއް ޅެމެއް ނުވަތަ ފަރިއްސެއް ހައްދަވާފާނެއެވެ. އެހައިވެސް…