ވަޙީދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 354

ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް އިދާރާގެ ނޯޓު: މީގެ ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކުރިން ޢަބްދުﷲ ޞާދުގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރި، ހަރުކުލައިގެ ޒުވާނަކު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ލެއްވިއެވެ. އޭނާ ޞާދު އަރިހުން ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު އެދުމެއް އެދިވަޑައިގަތެވެ. އެ އެދުމަކީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ހަނދު ފަދައިން ފާޅުވެ ވިދާލާނޭ ފަދަ ކުރު ވާހަކައެއް އޭނާޔާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެ ދެއްވުމެވެ. މިވާހަކައަކީ އެގޮތުން ޞާދު އޭނާއަށް ކުރެއްވި ސަމާސާ ހަދިޔާއެކެވެ. ވާހަކައަކީ މީގެ…

 ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން  :  އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގެ ރާވެރިން ބަންޑާރަކުރެއްވުން  (ދޮއްތަޑަފި އެދުރުކަލޭފާނުގެ މަރުގެ އަދަބު) 

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 391

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން   އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫގެ ރާވެރިން ބަންޑާރަކުރެއްވުން  (ދޮއްތަޑަފި އެދުރުކަލޭފާނުގެ މަރުގެ އަދަބު)   ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ދުއިސައްތަ އެތައް އަހަރެއްގެ ކުރީގެ ވާހަކައެކެވެ. އެދުވަސްވަރު، އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގެ ފެންމުލިން ފެށިގެން މާމެންދުއާ އެކު ގޮސް ރަށުގެ އަނެއްކޮޅާ ހަމައަށް މީހުން ދިރިއުޅުނުކަމަށްވެއެވެ. އެދުވަސްވަރު، އެ ރަށު މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކޮށް އުޅުނު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ރާވެރިކަމެވެ. މީގެ…

ޝާޢިރެއްނޫނެއްކަމަކު..!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 326

               ޝާޢިރެއްނޫނެއްކަމަކު..!  ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު  ނެތްކަމަކު  ޕަބްލިކު ސަޕޯޓެއް  ޅެންހެދޭތޯ  މިފަށަނީ،            ކެތްތެރިވެ ވިސްނާ،  ޅެމުގެ “އައްސޭރިއަށް”  ވާޞިލުވަނީ. ޝާޢިރެއް  ނޫނެއްކަމަކު ދޭނީ  ޖަވާބެއް  ޅެންބަހުން،           ޝާޢިރިއްޔަތު  ހުރި  ޒުވާބެއް  ދެއްވުމޭ  ހަމަ  އެދެވެނީ.  ލައްކަ ގިނަދުވަހަށް ހުރެއްޖައިމޭ ހިމޭނުން މަޑުމަޑުން،      ޖައްސަވާކުލަތައް ޅެމުގެ އެނގި ވިސްނުމުން، ކުރިމަތިލަނީ. ” ކައްޓަކަށް” ނުހެރޭނެހެން އަދު ޝާޢިރުންނާ”އެއްސަފަށް”،    ވައްޓަފާޅި  ބަލަން  ޅެމުގެ   މައިދާނަށޭ  މިނުކުންނަނީ.  ކޮއްޓަވާލައްވާ ދަނޑެއްގައި…

ސިޓީ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 451

ސިޓީ މުޙައްމަދު ދީދީ (ހިތްފަހި) އަލަމާރީގައި ހުރި ސާމާނުތައް އަލަމާރީގެ އެކިވަތްގަޑު ތަކަށް ބަދަލުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަލަމާރީގެ އެންމެ މަތީވަތްގަނޑުގައި ބާއްވާފައިއޮތް ޑެނިސް ރޮބިންސް ގެ ވާހަކަ ފޮތެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ފޮތް ވެއްޓުމާއެކު އެފޮތުގެ ތެރޭގައި އޮތް ސިޓީ ވެސް ފޮތުގެތެރެއިން ކޮޓަރީގެ ދޫލަ މައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ނާޒުނީނަށް ކުއްލިއަކަށް އެ ސިޓީ އާދިމާއަށް ބަލައިލެވިއްޖެއެވެ. އެސިޓީއަކީ ނާޒުނީން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ފޮރުވާފައިއޮތް ސިޓީ އެކެވެ. ހިތުގެ އެންމެ ފުނުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ދުވަހަކުވެސް…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން : މާކުރަތު ޢީސާކޮއިބޭ 

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 669

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން   މާކުރަތު ޢީސާކޮއިބޭ ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު        އިދާރީ ނޯޓެއް: [މާކުރަތު އީސަކޮއި[ ވާހަކަ، 9 އޮގަސްޓް 2016 ގައި މި ސައިޓުގައި (https://liyuntherin.org/archives/4916) ޝާއިޢުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.  އެއީ، އަލްފާޟިލް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ވާހަކަ އެކެވެ. މިފަހަރު މިއީ، އަލްއުސްތާޛު ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ފޮނުއްވި ވާހަކަ އެކެވެ.  ދެ ބޭފުޅުންގެ ލިޔުއްވުމުގައި ބައެއް ތަފާތު…

މިވަނީ ކީއްބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 366

މިވަނީ ކީއްބާ؟ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް “ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން” މިއީ ޓީވީން ދައްކާ ވަރަށް އަސަރުކުރާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެޕްރޮގްރާމުގައި ހުށަހަޅަނީ ހަގީގީ ވާހަކަ ކަމަށްވެ އެވެ. އަޅުގަނޑު އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވަމެވެ. ދެ މީހުން ހަޔާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ވުމުގެ ކުރިން އެހެރަ އުޅޭ ގޮތެއްދޯ އެވެ! ކޮށްދޭން ބުނާ ކަންތަކާއި ހޯދައިދޭން ބުނާ ތަކެތި އެއީ، އަޖައިބެކެވެ. އޭރު އިވެނީ މިހާރުވެސް ކެނޑިނޭޅި މިއިވެމުންދާ ފަދަ ކުލަރީތި ވައުދުތަކުގެ އަޑެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާހެން “އުޑުން ތަރި ބާލައިދީފާނެ”…

ހުވަނދުކެލާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 528

ހުވަނދުކެލާ ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު އިދާރީ ނޯޓެއް: އަލްއުސްތާޛު ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު (ކެލާ އަލިބެ) [ހުވަނދުކެލާ] ޅެންފޮތުގެ ޅެންތައް މި ސައިޓަށް ހަދިޔާ ކުރެއްވިކަމަށް ޓަކައި ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި [ހުވަނދުކެލާ] ގެ ޅެންތައް ޝާއިޢު ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ. _________________________ ލޯބިވެތި މަރުޙޫމް ދަރިފުޅު ފަރުޙަތުގެ އެ ހަދާނުގައި،                         ލޯބި އީޤާނަށް މި ފޮތް ތަޚްޞީޞްކުރަމޭ ލޮބުވަތައި. އިތުރުވާ ގޮތުގައި މި ތަޚްޞީޞަށް ހިތުގެ…

“ސަނދަރަބޮލި ކަލޭފާނު”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 541

“ސަނދަރަބޮލި ކަލޭފާނު” ކެލާ އަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ދުވަސްވަރަކީ، އައްޑޫ ބަޣާވާތުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ޖަލާލަތުލް މަލިކު މުޙައްމަދު ފަރީދުލް އައްވަލްގެ ރަސްކަމެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ރަދުން ކާރުކޮޅުގައި ބުރުޖައްސަވައި އުޅުއްވުމީ އެއިރު އެރަދުން އާދަވެގެން ކުރައްވާ އުޅުއްވި ކަމެކެވެ. އަރިހުގައި ގެންދަވާ ބޭފުޅަކީ އައްނަބީލް ބޮޑުދަހަރާގޭ ޢަބްދުލްވައްހާބެވެ. މިދެބޭފުޅުން ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓުގައި ތިއްބަވާއިރު، ކުރީގައި ޑްރައިވަރުގެ އެއްފަރާތުގައި ރަދުންގެ ބޮޑީގާރޑެއް އިންނަވައެވެ. ބައެއް ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު އެ ރަދުންގެ ތިމާގެފުޅު…

އެއީ ލާނެއް ބައިގަނޑެއް…!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 285

އެއީ ލާނެއް ބައިގަނޑެއް…! އަބޫބަކުރު އާދަމް ،  ސިލްވަރބީޗް ނ.މަނަދޫ                      ބައިގަނޑެއް ލާނެއް ދިމާވިޔެ ރޭއަހަންނާ މަގުމަތިން                                      ފައިމަގުން އަހަރެން ހިގާފައި ދިޔަވަގުތު ގޭދޮރުމަތިން                   ސައިކަލެއްކައިރީ  އެމީހުން ހުއްޓިދަޅުބޮއިފައިމަގޭ                                     ފައިބުޑަށް އެއްލާލި ދަޅު ދަނިކޮށް އެމީހުން ކުރިމަތިން                   ފައިދޮށަށް އެއްލާލިދަޅުގައި އަދި އެހުރިފޮދުވަރުތަކުން                                      ފައިޚަރާބުވެގެން މަގޭ ކައްސާލިޔޭ   ފައިވަންމަތިން                  ދެންހެމުން އެކަމާ މަޖާކުރަމުން އަހަންނަށްބިލިމަގެއް                                       ދިން އެތާހުރިކުޑަސޮރަކުހުރެފައިނަގާފައިބިންމަތިން                 ޖެއްސުމަށް ކުރި އެއަމަލަށް ރަށްދެއްނުދީ…

ދަރިވަރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 298

ދަރިވަރު އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މިވާހަކަ ފުރަތަމަ ޝާޢިއު ކުރެވުނީ “ފަތްތޫރަ” މަޖައްލާގައެވެ. މިސައިޓުގައި ވާހަކަ މިޖަހަނީ ބައެއް ކުދި ބަދަލާއެކުގައެވެ. ___________________ ބޮޑުއެދުރުބެއާ އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މަތީން މެންދުރު ކާންދާން ބަނދަރުމަތީ މަގަށް ބެހެއްޓީމެވެ. އޭރުވެސް ބަނޑަށް ހެވެނީ އެދުރުބޭގެ ލާނދާއުކުން ހުރިގޮތް ހިތަށްއަރައިފައެވެ. އަހަރެން ގާތުން ލާނދާ އުކަން ދަސްކުރާހިތުން ކިޔާ ކުރުނުކުރީތީ މިއަދަކީ އެދުރުބެ ގޮވައިގެން ކަމަށް ނިކުތް ދުވަހެވެ. މަދަރުސާ ނެތް ދުވަހަކަށްވެފައި މޫސުން ރަނގަޅު، ދިޔަވަރު ހެޔޮ ހެނދުނަކަށް…