ޕަންޑިތާއި މުއްސަނދިމީހާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 400

  ޕަންޑިތާއި މުއްސަނދިމީހާ ތަރުޖަމާ: މުޙައްމަދު ދީދީ (ހިތްފަހި)  އިންޑިޔާގެ ރަށެއްގައި ޕަންޑިތަކު (ހިންދީ ދީނުގެ ޢިލްމުވެރިއެއް) އުޅުނެވެ. އޭނާއަކީ ހިންދީ ދީނުގެ ފޮތްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަސްކޮށްގެން ހުރި ވަރަށްބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. އެދީނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ޕަންޑިތު ދަނެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަކީ ފަޤީރެކެވެ.  އޭނާގެ ގެދޮރެއް ނުހުރެއެވެ. ކާނެ އެއްޗެއްވެސް ލިބެނީ ވަރަށް އުނދަގުލުންނެވެ. ލައިގެން ހުންނަ ހެދުންވެސް ވަނީ އެތަންމިތަނުން ވީދި ހަލާކުވެފައެވެ.  ޕަންޑިތު ކާނެ އެއްޗެއް ހޯދަނީ ސަލާން ޖަހައިގެންނެވެ. އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެއްގެއިން އަނެއްގެއަށް…

ޞަލާޙުއްދީނުގެ ސަމާސާ އަދަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 470

ޞަލާޙުއްދީނުގެ ސަމާސާ އަދަބު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އަދަބީ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި މުނިފޫހިފިލުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ހުރެ އެވެ. މިބާވަތުގެ ލިޔުންތަކަށް މިޒަމާނުގައި ސަމާސާ އަދަބުގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވެ އެވެ. ކުރީގެ ކާބަފައި އަދީބުންގެ ދުވަސްވަރު މިބާވަތުގެ ލިޔުމަށް ނަމެއް ކިއިފައި ނެތް ކަމަށް ވިޔަސް އޭރު ވެސް މިބާވަތުގެ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުރެ އެވެ. ހަމަ ގައިމުވެސް “އައްރަފީޤު”ގެ ދުވަސްވަރުގައި ހެއްވާ ވާހަކަ ފަދަ ނަމެއް ކިޔައިގެން އެބާވަތުގެ…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: “ކަން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ބުނާ ބަސް ދެރަ ނުކުރާތި!”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 519

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ :ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން [ކަން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ބުނާ ބަސް ދެރަ ނުކުރާތި!] ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު (ނުވަތަ ކެލާ އަލިބެ) ލިޔުންތެރިއެކެވެ.ޅެންވެރިއެކެވެ. އަދި ތަފާތު އަދަބީ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސް ނަންގަވައިގެ އުޅުއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަލިބެގެ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާއަށް ބަލައިލާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ހއ.އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވުމާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްރޮވިންޝަލް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް…

އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެނެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 394

އާދަޔާ ޚިލާފު ހުވަފެނެއް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު ކުރިނބީ ހާޖީ ދޯނީގައި އެދަތުރު މާލޭން ފުރައިގެން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދެވުނީ، ގާތްގަނޑަކަށް އަށެއްކަ ދުވަހުންނެވެ.އެއީ ވައިދަތިކަމުންނާއި، ދެވޭ ނުދެވޭ ތަނެއް ނޭނގޭ ކަމުންނެވެ. އެއްފަހަރަކު ދޮރުކަނޑުން ނިކުމެވިފައި ހުއްޓާވެސް ފެނުނެވެ. ދެން އަވަސް އަވަހަށް ތެޅިފޮޅި ގަނެގެން ދޯނި އަނބުރާލާފައި އައިސް ގޮއިދުއަށް ވަނީއެވެ. މިއީވެސް ދިމާވީ ގޮތެކެވެ. މިކަހަލަ އެތައް ކަމެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެރޭ އެރަށުގައި ތިބެފައި ފަތިހު ފުރައިގެން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދިޔައީއެވެ. މިއީ، ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ވިއްސަކަށް…

ފަހު ފަނަރަ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 319

ފަހު ފަނަރަ (2) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނުކޮޅުގެ ވަގުތެކެވެ. ފޯނު ޕީޕީ އަޅަން ފެށުމުން އާދިލާ ބަލައިލިއިރު އެއީ ނަސީމުގެ ކޯލެކެވެ. އާދިލާގެ ހިތުގެ ރާގަށް ފުނައެއް އިތުރު ވިއެވެ. ހިނިމޫނުވެފައި ހުރެ، ހަލުއި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން، ބަދިގެއިން ބޭރަށް ކާން ތިބޭ ބަޔަށް ނިކުމެވުނެވެ. ކާމޭޒުމަތީ ބޭއްވިފައި އޮތް ތާޒާ މާބޮނޑީގައި ފިރުމައިލެވުނެވެ. ސެލޯފޭނު ކަރުދާހުގެ ގޮއްޓަކަށް ލައިފައި އޮތް ކުލަކުލައިގެ މާބޮނޑިއެވެ. ފޮނުވި މީހަކު އެނގެންނެތް ސިއްރުން ފުރިގެންވާ ހަދިޔާއެވެ.…

ފަހު ފަނަރަ (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 340

ފަހު ފަނަރަ (1) -އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު- ތޮށިގަނޑު މަތީ އިން އާދިލާ ކޮޅުކޮޅަށް ބަލައިލިއެވެ. ތަނުގެ ފަނޑު އަލީގައި ލޯކުނާކޮށްލައި އަތުކުރީ ގަޑިއަށް ވެސް ބަލައިލިއެވެ. އިރާދަން ނިމުމަކަށް އަންނަނީއެވެ. ގަޑިން ނުވައެއް ޖަހަނީއެވެ. ބަލިފިލުވާލެވިއްޖެއެވެ. ފިނިކޮށްލެވިއްޖެއެވެ. ގެއާ ދިމާއަށް ބަހައްޓަން ވީތާއެވެ! ދުރުން ގުގުމާލައިފައި ފަޒާގެ ތެރެޔަށް ވެރިވެފައިވާ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭ، ރަތް އަލިން ސިގުނަލް ދެމުން ގާތްވަމުން ތިރިވަމުން ތިރިވަމުން ހުޅުލޭ ދެކުނުން ރަންވޭކޮޅަށް ޖައްސަން އައި ބޯޓަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެވުނެވެ. މިއަތަށް…

ސަމާސާ އަދަބު:: ތަރުޙީބު ދިނުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 344

ސަމާސާ އަދަބު: ތަރުޙީބު ދިނުން ހައިވަކަރު އަޙްމަދު ފުޅު އަލްމަރްޙޫމް އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް އެކިފަހަރު އެކިއަތޮޅަށް ވަޑައިގަތީ، [ހަޔަސިންތު] ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ރަށަކަށް ފައިބާވަޑައިގަންނަވާ އިރަށް ފާލަމުގެ ދެފަރަތުގައި ރަށުގެ ވެރިންނާ ރައްޔިތުން އަދި ކިޔަވާކުދިންތިބެ އަތްތިލަބަޑިޖަހާ ތަރުހީބު ދެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީން އެއްފަހަރަކު ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވަކިދުވަހެއް ހަމަޖެހުމުން، އެރަށުގެ ވެރިން ރައްޔިތުން އެއްކޮށް ތަރުހީބު ދޭންވީ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. މަރްޙޫމް…

“ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ދިޔަ”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 560

“ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ދިޔަ” ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) މިހާރަކަށް އައިސް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ ލަފުޒެކެވެ. ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދާ ވާހަކައެވެ. ދިޔަވާހަކައެވެ. ހިނގައްޖެ ވާހަކައެވެ. އައި ވާހަކައެއް ނުވަތަ އަތުވެއްޖެ ވާހަކައެއް ނީވެއެވެ. މި ފަދަ ޖުމުލަތައް ގިނައިން އިވެނީ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަކުންނާއި ޒުވާނުންގެ ބަސްދީގަތުންތަކުންނެވެ. މި ޖީލުގެ ދިވެހިބަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބީރައްޓެހިވީ ވަރު ހިތަށް އަރައިގެން އެކަމާ ފިކުރު ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި މި ފިކުރުތަކަށް ޖުމުލަތަކެއްގެ ސިފަގެނެވުނީއެވެ.…

ދޮންކޭލު ވިޓަމިން: ސަމާސާ އަދަބު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 313

ދޮންކޭލު ވިޓަމިން ޢަލީ ޝަރީފް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްމަރްޙޫމް އަލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީންގެ ދައުރުގައި ތިއްބެވި އަތޮޅުވެރީންގެތެރެއިން، ވަރަށް ހިންގުންތެރި އަތޮޅުވެރީން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއިގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭކަލަކު މާލެއަށް ދުރުވެ ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އޭރު މާލޭގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ޞިއްޙީ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެދެމުންދާގޮތުގެ މައްޗަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ މަޢުލުމާތު ހޯއްދެވިއެވެ. އެދުވަސްވަރު ސަނިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވައިދޭ ޞިއްޙަތުގެ މާއްދާއަށް ޓެކްސްޓް ފޮތް ލިޔުއްވާފައިވަނީ މުޙައްމަދު އަމީނެވެ. އެފޮތުގެ ނަމަކީ [ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުގެ…

އާއިލީ ދިރިއުޅުމެއްގައި

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 335

           އާއިލީ ދިރިއުޅުމެއްގައި އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން (އުތީމު އާދަމްބެ) ބައްޕައާ މަންމާގެ ހުރުމަތް އޭގެ ވަޒަނުން ދަސްކުރޭ ލައްކައިން ދޭ ހެވަތަކުން ނުފުދޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރޭ ޖިންސަކަށް ވަކިނެތި ތަފާތެއް ލޯބި ދީ ތިޔަ މައިންބަފައިން މިންގަނޑުން ހަމަހަމަ ދަރީން އުނގުގައި ތިބާ ބޯ ތިރި ކުރޭ މާ ފަހަށް ސޮއްސައި ނުލާ ކުރިޔަށް ދެނަން ލިސްޓުގެ ގެނެސް ކާފަޔާ މާމާގެ ކުލުނުން ހިތް އެކީ ބަންޑުން ކުރޭ ބޮޑުބެއާ ބޮޑުދައިތައަށް…