އައިބައިފިއްޔާއި އާބާފިލި އޮޅުނު ފަދައިން ހުސްނޫނާއި ޏަވިޔަނި ވެސް އޮޅެނީ!!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 582

އައިބައިފިއްޔާއި އާބާފިލި އޮޅުނު ފަދައިން ހުސްނޫނާއި ޏަވިޔަނި ވެސް އޮޅެނީ!! ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) “ޓެކްސީ ވެރިންނަށް ފެއްސާއި ރަތެއް ވަކިކުރަން ނޭންގޭ” މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައި 2017 ޑިސެންބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު 12 ޖަހާ އެހާކަންހާ އިރު، ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ޝާއިޢުކުރި ރިޕޯޓެއް ކިޔައިލުމުން އަޅުގަނޑު ހިތަށް ވެރިވީ މުޅިން އެހެން ޝުޢޫރެކެވެ. އެ ރިޕޯޓް ކިޔައިލުމުން ލިޔުންތެރިޔާ ހާމަކުރައްވާން މަސައްކަތްކުރެއްވި ޚިޔާލު އަޅުގަނޑަށް ރޭކައިލި އެވެ. ނަމަވެސް މުޅި…

ދިވެހިބަހުގެ ހަރުދަނާ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން... : ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެއްބާރުލުމުގެ އުސޫލުތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 531

ދިވެހިބަހުގެ ހަރުދަނާ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން… ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެއްބާރުލުމުގެ އުސޫލުތައް ވާހަކަދެއްކުމުން މުވާސަލާތުކުރުމަކީ އިޖުތިމާއީ ކަމަކަށްވާތީ މިކަމުގައި މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްކުމަކީ އިޖުތިމާއީ ކަމަކަށްވާތީ ވާހަކަދެއްކުމަކުން ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ބައެއްގެ މެދުގައި މުވާސަލާތުކުރެވޭނީ ވަކި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކެއްގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. އެހެންނޫނީ އެ ދައްކާވާހަކައަކުން ނުކުތުމަށް އުއްމީދުކުރާ ނަތީޖާ ނުފެނި ހިނގައިދާނެއެވެ. އަދި ބޭނުންނުވާ އެހެން ނަތީޖާއެއް ނުކުތުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާކަމެކެއެވެ. މަޝްހޫރު ބަސްވާރު އެޑްވެޑް ފިނެގެން (1999) ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގައި ވާހަކަދައްކާ…

ތެދުވަން ނުވޭހޭ މުސްލިމުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 224

                     ތެދުވަން ނުވޭހޭ މުސްލިމުން އަންވަރު އިބްރާހީމް ގުދުޞުގެ ވި މާތް ލޮބުވެތި ބިމުން ޤުދުވާ ނަބީން މާތްވީ އިމުން އުދުވާނު ދާއިރު ވިހަލަމުން ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން އާދަމުގެފާނު ޒަމާން ޒިކުރު އާލާކުރާ އަޤުޞާ އިތުރު މައިދާން ކުރާ އިރު ހަޑި ހުތުރު ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން ފުރަތަމަ ގިބުލަ މާތް މުސްލިމުން ކުރިމަތިލި މާތްވި ހަރަމްފުޅުން ހުރުމަތް ކަނޑާއިރު ކާފަރުން ތެދުވަން ނުވޭ ހޭ މުސްލިމުން…

ދިވެހިބަހުގެ ހަރުދަނާ ހަމަތަކުގެތެރެއިން...: އަޅުގަނޑުމެން ފާޅުކުރާ ކޮންމެ ޝުޢޫރަކުންވެސް ތަފާތު އެތައް މާނައެއް ދޭހަވެއެވެ. ހެޔޮބަހެއް ނޫނީ ނުބުނަމުން އިސްލާމު ދީނުގައި އަންގަވައިފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމަތަކަށްޓަކައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 278

ދިވެހިބަހުގެ ހަރުދަނާ ހަމަތަކުގެތެރެއިން… އަޅުގަނޑުމެން ފާޅުކުރާ ކޮންމެ ޝުޢޫރަކުން ވެސް ތަފާތު އެތައް މާނައެއް ދޭހަވެއެވެ. ހެޔޮބަހެއް ނޫނީ ނުބުނުމަށް އިސްލާމު ދީނުގައި އަންގަވައިފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމަތަކަށް ޓަކައެވެ. ޢަބަދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހެޔޮ ބަހެއް ނޫނީ ނުބުނުމަށާއި ހެޔޮ ބަހެއް ނުބުނާނަމަ ހަނުހުރުމަށް އިސްލާމުދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި ޙިކުމަތްތަކަކަށް ޓަކައިކަން ކަށަވަރެވެ. އެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ބުނާ ކޮންމެ ބުނުމެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަތަކުން ދޭހަވަނީ ހަމައެކަނި އޭގެ ބޭރުފުށުގެ މާނައެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެޔަށްވުރެ…

ނިދާ އައުމުން…..

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 357

       ނިދާ އައުމުން… އަލްފާޟިލް މުގުރިގޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ރަޙިމަހުﷲ) ފަހުން   މާމޮޅު  ޙަޔާތެއް  ރާވަރާވާ  އުފަލުގައި   ހުއްޓާ، ލަހެއް ނުވެ މަރު އައީ ހީވެސް ނުވާ ދަނޑިވަޅު ނުދެނެހުއްޓާ. އަނހާ ސަހަރޯ ރަޙުމުނެތި  ތިޔަ އައީ  އިންޒާރަކާ  ނުމެލާ، ޝަހާދަތް ވެސް އެކީ ނުކިޔޭ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް މި ހޭ ހުއްޓާ. މަގޭ އެކި  އުމުރުގައި އެކި  ހެޔޮކަމަށް މަޝްރޫޢު ރާވަނިކޮށް، ނެގޭ ހޮވިގެން މި ހެޔޮ ޢަމަލެއް ސަފުން ނުކުރެވި މިހެން…

ހީނގަތުމާއި ހީގަތުން: ތަފާތު ދެ ލަފުޒެއް، ތަފާތު ދެ މާނައެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 264

ހީނގަތުމާއި ހީގަތުން: ތަފާތު ދެ ލަފުޒެއް، ތަފާތު ދެ މާނައެއް ހުސްނޫނުގެ ސަބަބުން ކިޔާ ގޮތް ބަދަލުވުމުގެ އިތުރުން މާނަވެސް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ. ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު ހުސްނޫނަކީ ދިވެހި ބަހުގައި ވަރަށް މުހިއްމު މާނައެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. ހުސްނޫނު އިހުމާލުކޮށްލެވުމުން ހަމައެކަނި ބަދަލުވަނީ ލަފުޒު ކިޔާގޮތެއް ނޫނެވެ. ލަފުޒުވެސް ބަދަލުވަނީއެވެ. މާނަވެސް ބަދަލުވަނީއެވެ. މި ޞަފުހާގައި މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ބަލައިލަނީ މި ފަދަ ދެ ލަފުޒެއްގެ މާނައިގެ މައްޗަށެވެ. ހީގަތުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. އެއީ ހިނިއައުންތޯއެވެ.…

ފޯނު ނަންބަރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 311

ފޯނު ނަންބަރު މުޙައްމަދު ޤާސިމް ބާވެފައި ހުރި ވޭވް 100 ގެ ސައިކަލުގައި އަމީނީމަގުން އިރަށް މަޑު ދުވެއްޔެއްގައި އަހަރެން ދިޔައީ، އަހަނދޭއާއެކު ކޮފީއަކަށެވެ. އޭރު ހަވީރު ހަތަރެއްޖަހައި ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރީން އަންނާނޭ ވާހަކަ އަންހެނުން ގާތު ބުނީ، ކޮންމެހެން އެކަމަށް ނިޔަތްގަނެފައެއް ނޫނެވެ. އެ ވަގުތަށް އޭނާގެ ހިތްހަމަޖައްސައިލަ ދިނުމަށެވެ. ތަންކޮޅަކަށް ދިޔަތަނާ ކުއްލިއަކަށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ، އަހަންނަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ކުރީން ހިނގާފައި ދިޔަ ދިޔޯއެއްގެ ފަރި ހިނގުމުގައެވެ. އަންހެންވަންތަ ބައްޓަމަކަށް ކިއްސަރު ޖެހިފައިވާ…

ކުރުވާހަކައެއް: ބޮޑު އިމްތިހާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 342

ކުރުވާހަކައެއް:  ބޮޑު އިމްތިހާނު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ކާމޭޒުމަތި ތައްޔާރުކޮށްފައި ޖަޒީ އޭނާގެ 7 އަހަރުގެ ލުއައްޔުގާތުގައި ބުނީ އަތަށް ދީފައި އޮތް ދީނިއްޔާތު ފޮތް ބާއްވައިފައި ގޮސް، ކާފަގާތުގައި ކާން އަންނަން ބުނާށެވެ. އެ ސޮރު ބަޑިބަޑިޖަހައިފައި އަޅައި ދުއްވައިގަތެވެ. ފޮތް ވެސް ހިފައިގެންނެވެ. ޚާލިދަށް މި ރެޔަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ރެއެކެވެ. ހާސްކަން ބޮޑު ނުތަނަވަސް ރެއެކެވެ. އެއް ފަހަރު، ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ގްރެޖުއޭޝަން ފޮޓޯއަށް، އަނެއް ފަހަރު މާސްޓަރސްގެ ގްރެޖުއޭޝަން ފޮޓޯއަށް ބަލައިލައިފައި،…

ހުސް ނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 295

ހުސް ނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށު އަޒީ) ދިވެހިބަހުގެ އަކުރުތަކާއި ފިލިތަކުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ބަހުގެ އަޑުތަކާއި އަޑު ނެރެންވީ ގޮތް ފާހަގަކޮށްދިނުމެވެ. އަކުރުތަކަކީ އަޑުތަކުގެ ނިޝާނެވެ. ފިލިތަކަކީ އެ އަޑުތައް “އިއްވާން” ވީ ގޮތް އަންގައިދޭން ބޭނުންކުރާ ނިޝާނެކެވެ. ވީމާ، އަޑެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އަކުރާއި އަޑުނެރެންވީ ގޮތް އަންގައިދޭ ނިޝާންކަމަށްވާ ފިލި ހަމަޔަށް ނެތް ނަމަ އެ އަޑު ފުރިހަމަޔަށް “ނެރެވޭނޭ” ގޮތެއް ނޯންނާނެއެވެ. ދިވެހިބަހުގެ ބަސްކޮށާރުގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތަކުގެ ލިސްޓްގައި…

“ފަރިތަ” ބޮންބޭއަށް އަލަށް ކުރި ދަތުރު!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 426

“ފަރިތަ” ބޮންބޭއަށް އަލަށް ކުރި ދަތުރު! މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ބޮންބޭ އަހަންނަށް ވަރަށް ފަރިތަ އެވެ. ޒަމާނީ ނަމުން ނަމަ މުމްބާއީއާ އަހަންނާ އޮތް ގާތްކަމަކީ އެ ރަށަށް ދަތުރުކޮށްގެން އުފެދިފައި އޮތް ގާތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުޑައިރުން ފެށިގެން ގަވާއިދުން ހިންދީ ފިލްމު ބަލާތީ އެވެ. ބޮންބޭގައި އުފައްދައި ނެރޭ ހިންދީ ފިލްމްތައް ބަލަން “ވަކި ގަވާއިދެއް ނެތަސް”، މަޝްހޫރު ގިނަ ފިލްމުތައް ބަލައިފައިވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ފިކުރީ ގޮތުން އަހަންނާ ގުޅިފައިވާ މި ސަހަރަށް…